100si

Vpisano: 4.12.2014 15:42:39

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja v decembru 2014

Datumi poročanja in obrazci, ki jih v decembru 2014 ne smete zamuditi

Pripravil: Racunovodja.com

Do 10. 12.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za november 2014
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za november 2014
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za november 2014

Do 15. 12.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za november 2014
 • ELEKTRONSKO pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu novembru 2014
 • ELEKTRONSKO pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu novembru 2014
 • OPSVZ - obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za november 2014
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za november 2014
 • OPSVL - obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za november 2014
 • obračun in plačilo požarne takse za november 2014

Do 18. 12.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za november 2014
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za november 2014

Do 19. 12.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za november 2014
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za november 2014
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za november 2014
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za november 2014
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za november 2014
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2014
 • Obrazec DDV-O za november 2014 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O), za november 2014 (op. plačilo DDV je 31. 12.)
 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. novembra (začetek vnosa 12. 12.)

Do 31. 12.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za november 2014
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za november 2014
 • Obračun davka na finančne storitve za november 2014
 • obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za november 2014
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za november 2014
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec november 2014– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • VIDVDC.DAT – plačniki davka - predložitev podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2014.
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v novembru 2014 izplačani samostojno

Pripravil: Racunovodja.com

OPOMBA: Na AJPES smo preverili, kaj se zgodi v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8395