100si

Vpisano: 5.11.2014 15:42:07

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja v novembru 2014

Datumi poročanja in obrazci, ki jih v novembru 2014 ne smete zamuditi

Do 10. 11.

Pripravil: Racunovodja.com

 • Statistika finančnih računov – samo zavezancu poročanja za obdobje od 1. julij do 30. september 2014
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za oktober 2014
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za oktober 2014
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za oktober 2014

Do 14. 11.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za oktober 2014

Do 15. 11.

 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu oktobru 2014
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu oktobru 2014

Do 17. 11.

Pripravil: Racunovodja.com

 • OPSVZ - obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za oktober 2014
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za oktober 2014
 • OPSVL – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za oktober 2014
 • obračun in plačilo požarne takse za oktober 2014

Do 18. 11.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za oktober 2014
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za oktober 2014

Do 20. 11.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za oktober 2014
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za oktober 2014
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za oktober 2014
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za oktober 2014
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za oktober 2014
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2014
 • Obrazec DDV-O za oktober 2014 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2014 (op. plačilo DDV je 28. 11.)

Do 21. 11.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. oktobra (začetek vnosa je 14.11.)

Do 28. 11.

Pripravil: Racunovodja.com

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za oktober 2014
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za oktober 2014
 • Obračun davka na finančne storitve za oktober 2014
 • obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za oktober 2014

Do 30. 11.

 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za oktober 2014
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec oktober 2014 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • (1. 12. upoštevaje 45. člen ZDavP-2) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v oktobru 2014 izplačani samostojno

Pripravil: Racunovodja.com

OPOMBA: Na AJPES smo preverili, kaj se zgodi v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8333