100si

Vpisano: 11.8.2014 14:08:10

Spremembe pri vračilu trošarine za energente, porabljene v kmetijsko-gozdarski namen, zaradi odpravljanja posledic letošnjega žleda (povečana normativna poraba za gozd)

V Uradnem listu RS št. 54/14 je objavljen Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije. Veljati je začel 19. 7. 2014.

Sprememba pravilnika se nanaša na upravičence, katerih gozdne površine so bile poškodovane zaradi žleda, ki je prizadel območje Republike Slovenije med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Za zahtevke za leto 2014 se poveča normativna poraba za površine gozda, ki so bile poškodovane v ujmi, tako da znaša:

  • 140 litrov na hektar gozda, če je ugotovljena poškodovanost gozda nad 17 % do vključno 40 % (skupina 6.1);
  • 270 litrov na hektar gozda, če je ugotovljena poškodovanost gozda nad 40 % do vključno 60 % (skupina 6.2);
  • 380 litrov na hektar gozda, če je ugotovljena poškodovanost gozda nad 60 % (skupina 6.3).

Odstotek poškodovanosti gozda se ugotavlja na podlagi povprečne poškodovanosti površin gozda po posamezni parcelni številki (tehtana aritmetična sredina).

Carinska uprava pridobiva podatke o poškodovanosti gozda iz evidenc Uprave RS za zaščito in reševanje, zato jih upravičenci ne vpisujejo v zahtevke za vračilo trošarine.

Za površine gozda, ki niso poškodovane (oziroma je poškodovanost manjša od 17 %), velja splošna normativna poraba 15 litrov na hektar (skupina 5).

Za uveljavljanje vračila trošarine za leto 2014 se uporabljata obrazca TRO-AŽ za fizične osebe in  TRO-BŽ za pravne osebe, agrarne skupnosti in samostojne podjetnike posameznike.

Fizične osebe vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2014, od 1. januarja do 31. marca 2015.

Vir: Carinska uprava Republike Slovenije
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8204