100si

Vpisano: 6.4.2008 13:33:54

Glavna obravnava - kontradiktornost kot pogoj uspešnega sojenja

Opravilna številka: Sklep I Up 550/2003
Datum: 10.5.2005

JEDRO: Če stranka zahteva glavno obravnavo v tožbi, sodišče ne sme odločati na seji.

ZADEVA:

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo na podlagi 1. odstavka 59. člena ZUS zavrnilo tožnikovo tožbo, vloženo proti odločbi tožene stranke z dne 25.5.2001, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba, vložena proti odločbi Davčnega urada P. z dne 1.3.1999. Z njo je bilo odločeno, da se tožniku za leto 1996 obnovi postopek odmere davka od dohodkov iz dejavnosti (1. točka izreka); odločba z dne 28.5.1997 odpravi (2. točka izreka) ter se zavezancu od dohodkov, doseženih z opravljanjem dejavnosti od 1.1.1996 do 31.12.1996 za leto 1996 na novo ugotovi davčna osnova v višini 15,593.903,00 SIT ter odmeri davek iz dejavnosti v višini 5,441.711, SIT.

Sodišče prve stopnje v razlogih izpodbijane sodbe pritrjuje odločitvi in razlogom tožene stranke. Navaja, da davčna osnova za odmero davka iz dejavnosti utemeljeno ni bila znižana za znesek odhodkov oblikovanih popravkov vrednosti terjatev do kupcev, saj ti niso bili oblikovani po posameznih terjatvah in utemeljeni z ustreznimi verodostojnimi listinami, kot določata SRS 5.5 oziroma 5.9. Ker naj bi bilo dejansko stanje v postopku pred izdajo izpodbijanega akta pravilno in popolno ugotovljeno, tudi ni opravilo v tožbi zahtevane glavne obravnave in ni izvedlo dokaza z izvedencem davčne stroke ter pooblaščenim revizorjem.

Tožnik v pritožbi, v zvezi z uveljavljanim pritožbenim razlogom zmotne uporabe materialnega prava navaja, da zaradi kršitve SRS 5 ter Pravilnika o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika (ki ne bi smel biti uporabljen), oblikovani popravki vrednosti terjatev do kupcev neutemeljeno niso bili priznani. V zvezi z nepopolno ugotovljenim dejanskim stanjem pa navaja, da sodišče večine njegovih tožbenih navedb ni presodilo, niti ni navedlo, zakaj predlaganim dokazom (zaslišanje izvedenca davčne stroke ter pooblaščenega revizorja) ni sledilo. Zato je bila pri izdaji izpodbijane sodbe kršena ustavna pravica do sodnega varstva. Predlaga, da se pritožbi ugodi in izpodbijana sodba spremeni.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

Pritožba je utemeljena.

OBRAZLOŽITEV:

Iz 1. odstavka 50. člena ZUS izhaja načelo, da sodišče na prvi stopnji odloči po opravljeni glavni obravnavi. Sodišče lahko odloči tudi brez glavne obravnave (sojenje na seji), če v pripravljalnem postopku ugotovi, da je bilo dejansko stanje v postopku za izdajo upravnega akta popolno in pravilno ugotovljeno ali pa to ni sporno, stranke pa v tožbi ali v odgovoru na tožbo glavne obravnave niso zahtevale (2. odstavek 50. člena ZUS).

V obravnavanem primeru iz tožbe izhaja, da je tožeča stranka zahtevala, da sodišče odloči po opravljeni glavni obravnavi. V tožbi je uveljavljala zmotno ter nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, ker naj bi bil iz ugotovljenih dejstev napravljen napačen sklep glede dejanskega stanja. Uveljavljala je tudi nepravilno uporabo materialnega predpisa.

Sodišče prve stopnje predlogu ni sledilo in je svojo odločitev sprejelo na seji.

Po presoji pritožbenega sodišča sodišče prve stopnje v obravnavani zadevi, glede na zahtevo tožeče stranke za opravo glavne obravnave, ni imelo podlage za odločanje na seji. O dokazih, ki jih je tožeča stranka navedla v tožbi, bi se moralo opredeliti na glavni obravnavi. Ker te ni opravilo, je bila kršena tudi pravica do sodnega varstva iz 23. člena Ustave RS, oziroma načelo kontradiktornosti, ki je pogoj poštenega sojenja. Kontradiktornost se izraža tako, da je v postopku vsaki stranki omogočeno, da se izjavi glede pravnih in dejanskih vprašanj in tudi o navedbah nasprotne strani. Ker tožeči stranki takšna možnost ni bila dana, je po presoji pritožbenega sodišča podana bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu po 4. odstavku 72. člena ZUS, saj je navedena kršitev postopka v upravnem sporu vplivala na zakonitost in pravilnost sodbe.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 74. člena ZUS pritožbi ugodilo, izpodbijano sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje, da opravi nov postopek.

Zadnja sprememba: 21.5.2007

VIR:http://www.sodnapraksa.si
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=808