100si

Vpisano: 24.4.2014 15:48:54

Začasna ukrepa aktivne politike zaposlovanja za odpravo posledic žleda

Naravna nesreča v obliki žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 je na območju Slovenije povzročila enega najobsežnejših škodnih dogodkov.

V skladu z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic žleda bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pričelo v mesecu aprilu 2014 z izvajanjem dveh začasnih programov aktivne politike zaposlovanje za odpravo posledic žleda, in sicer:

  • spodbujanje zaposlovanja za odpravo posledice žleda in
  • javna dela »Pomoč v primeru elementarnih nesreč.

Za oba začasna programa aktivne politike zaposlovanja država namenja sredstva v skupni višini 8,6 milijona evrov, od tega v letu 2014 sredstva v višini 5 milijonov evrov in v letu 2015 sredstva v višini 3,6 milijona evrov za zaposlitev približno 800 brezposelnih oseb.

1. Spodbujanje zaposlovanja za odpravo posledic žleda

Namen programa je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine s pomočjo subvencije za zaposlitev za odpravo posledic naravne nesreče v obliki žleda.

Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki:

  • so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev,
  • nimajo dokončanega srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja oz. splošnega srednjega izobraževanja.

Do subvencije v višini 5.000 evrov so upravičene pravne ali fizične osebe, ki bodo odpravljale posledice žledjavnem povabilu. Zaposlitev mora biti realizirana za najmanj obdobje enega leta za polni delovni čas (40 ur tedensko).

Za program »Subvencioniranje zaposlovanja za odpravo posledic žleda« je v letu 2014 namenjenih skupaj 2.000.000,00 EUR sredstev. Iz navedene višine sredstev se krijejo subvencije za zaposlitev približno 400 brezposelnih oseb iz ciljne skupine javnega povabila.

2. Javna dela »Pomoč v primeru elementarnih nesreč«

Javno povabilo bo objavljeno v petek, 18. 4. 2014. Programi javnih del so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb pri odpravi posledic žleda in poplav in se lahko izvajajo samo na prizadetih območjih. Udeleženci programov javnih del ne smejo opravljati sečne in drugih nevarnih del, pri katerih bi bilo ogroženo njihovo zdravje ali življenje, lahko pa v okviru vsebin, ki jih določa Katalog izvajajo predvsem naslednja konkretna dela:

  • pomoč pri vzpostavitvi in vzdrževanju prevoznosti gozdnih prometnic, pomoč pri izvajanju del za zatiranje podlubnikov, izdelavi gozdnega reda in gozdne higiene ter priprava tal za sadno, sadnja sadik in zaščita sadik, ipd.

Partnerji pri izvajanju programov javnih del so poleg Zavoda še naročniki in izvajalci programov javnih del. Za vsak program javnega dela mora obstajati javni interes. V programe javnih del se lahko vključujejo brezposelne osebe prijavljene v evidenci zavoda za obdobje do izteka programa javnega dela. Tako bo lahko brezposelna oseba vključena v letu 2014 do 30.11.2014 in v letu 2015 od 1.3.2015 do 30.11.2015.

Upravičeni stroški, ki jih zagotavlja Zavod na podlagi 24. člena ZUOPŽ za izvedbo programa javnega dela, so: sredstva za plače v celoti, izražene v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga brezposelna oseba opravlja v programu javnega dela; sredstva za plačilo razlike prispevkov za socialno varnost od osnove v višini minimalne plače za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače; sredstva za regres za letni dopust; sredstva za prehrano med delom; sredstva za prevoz na delo in z dela; sredstva za stroške zdravniškega pregleda, sredstva za stroške usposabljanja za varno opravljanje dela, sredstva za zaščitno opremo in cepljenje proti klopnemu meningitisu.

Okvirna višina sredstev javnega povabila za leti 2014 in 2015 znaša skupaj 6.600.000,00 EUR, in sicer:

  • v letu 2014 3 milijone evrov
  • v letu 2015 3,6 milijona evrov.

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7966