100si

Vpisano: 7.4.2014 14:17:55

DURS bo letos odmeril NUSZ, davek od premoženja in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest

DURS poziva zavezance za davek od premoženja, da do 30. 4. 2014 vložijo napovedi.

Z razveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine bo Davčna uprava RS za leto 2014 odmerila nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), davek od premoženja ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Odmera omenjenih davčnih obveznosti bo tekla na način, kot je to veljalo za pretekla leta, z razliko datumov odmere ter rokov plačila. DURS bo občine pozval, da do 30. 6. 2014 predložijo podatke za odmero NUSZ, na podlagi katerih bo v treh mesecih od prejema podatkov odmeril nadomestilo za leto 2014 v celoletni višini. V primeru, da izpolnjujete pogoje za petletno oprostitev plačila NUSZ, morate vlogo za oprostitev plačila vložiti na občino. DURS poziva vse zavezance, ki so v času od 1. 1. do 1. 4. postali lastniki stavb, k predložitvi »Napovedi za odmero davka od premoženja«. Odmero davka od premoženja bo DURS izvedel predvidoma do konec junija. Na podlagi podatkov zemljiškega katastra bo DURS v okviru obveznosti iz kmetijstva odmeril tudi pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

NUSZ mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik poslovnega prostora), odmerjen pa je na podlagi podatkov občin. DURS bo občine zato pozval k posredovanju podatkov do 30. 6. 2014 ter s tem skušal zagotoviti enotno obravnavo vseh zavezancev. Odločbe bodo izdane v treh mesecih po prejemu podatkov. NUSZ se v primeru odmere do 200 EUR plača v dveh obrokih, v primeru odmere nad 200 EUR pa v štirih obrokih. Na zahtevo zavezanca (fizične osebe) je možno uveljavljati 5-letno oprostitev za stanovanje ali za hišo za zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. Vlogo za oprostitev je potrebno vložiti na občini, v kateri imate prijavljeno prebivališče. Občina lahko predpiše oprostitev oziroma delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi za občane z nižjimi dohodki. V obeh primerih je treba na občino poslati dopis, ki ga zavezanec običajno sestavi sam. Določene občine pa imajo na svojih spletnih straneh za ta namen objavljene svoje obrazce. Podrobno o NUSZ na spletni strani DURS.

Fizične osebe, ki imajo poleg nepremičnine, v kateri bivajo, v lasti še kakšno nepremičnino ali pa je nepremičnina, v kateri živijo, večja od 160 kvadratnih metrov, morajo plačati davek od premoženja. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem. Obveznost plačevanja davka od premoženja za leto 2014 nastopi s 1. 4. 2014. Zato DURS poziva vse zavezance, ki so v času od 1. 1. do 1. 4. 2014 postali lastniki stavb, da vložijo napoved za odmero davka od premoženja do 30. 4. 2014. Napoved se vloži pri davčnem uradu, kjer nepremičnina leži. Zavezanci bodo odločbe prejeli z osebno vročitvijo predvidoma do konca meseca junija. Če odmerjeni davek presega 200 EUR, se plača v štirih obrokih, če odmerjeni znesek ne presega 200 EUR pa v dveh obrokih. Začasno so lahko oproščeni plačila davka zavezanci, ki so prvi lastniki novih stavb. Oprostitev velja za dobo 10 let. Oprostitev se prizna za popravljene in obnovljene stanovanjske hiše, stanovanja in garaže, če se njihova vrednost poveča za 50 %. Začasno oprostitev uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo vloži pri davčnem organu do 30. 4. 2014. Zavezancu z več kot tremi družinskimi člani, ki je z njimi v letu pred letom, za katerega se odmerja davek, stalno prebival v lastni stanovanjski hiši ali stanovanju, se odmerjeni davek zniža za 10 % za četrtega in enako za vsakega nadaljnjega družinskega člana. Podrobno o davku od premoženja na spletni strani DURS.

Zakon o gozdovih in Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest določata, da pristojbino plačujejo fizične in pravne osebe, ki so kot lastniki gozdnega zemljišča vpisani v katastrskem operatu po stanju na dan 30. junija leta, za katero se pristojbina odmerja. Odmera pristojbine za gozdne ceste se bo za fizične osebe izvajala v okviru odmere obveznosti iz kmetijstva skupaj z odmero akontacije dohodka iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti ter odmere prispevka za zdravstveno zavarovanje od katastrskega dohodka za 2013. Odmera pristojbine za gozdne ceste za pravne osebe pa se bo izvedla samostojno. Podatke za odmero je DURS pridobil po uradni dolžnosti od Geodetske uprave RS in Zavoda za gozdove Slovenije. Odločbe, v katerih DURS odmeri tretji obrok akontacije pristojbine za gozdne ceste (poračun) za leto 2013 ter prvi in drugi obrok akontacije za leto 2014, bodo zavezanci prejeli po pošti z osebno vročitvijo, predvidoma do konca aprila.

Vir: DURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7931