100si

Vpisano: 10.3.2014 14:39:24

Društvo, evropska sredstva

Pojasnilo DURS, št. 4200-295/2014-2, 5. 3. 2014

Prejeli smo vaše vprašanje glede obdavčitve društva, ki opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost. Navajate, da bo društvo imelo tudi muzej in v okviru tega bodo prodajali vstopnice za oglede (pridobitna dejavnost). Društvo je zavezanec za DDV, od nabav za opremo muzeja so že odbijali DDV. Sprašujete ali so nepovratna evropska sredstva, ki jih je društvo dobilo za muzej, obdavčena z davkom od dohodkov pravnih oseb in ali je to obdavčljiv ali neobdavčljiv prihodek.

Odgovarjamo naslednje:

Pri društvu, ki je zavezanec po 9. členu ZDDPO-2, se nepovratna evropska sredstva, ki po vsebini sodijo med namenska javna sredstva, štejejo za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti zavezanca, ki se izvzemajo iz davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb.

V 9. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B in 1/10 – popr., 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13) je določena oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za zavezanca, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Med te zavezance se uvrščajo tudi društva, ki so v skladu s posebnim zakonom, tj. Zakonom o društvih – ZDru-1 (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti, če tudi dejansko poslujejo skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Kot je določeno v drugem odstavku 9. člena ZDDPO-2 velja oprostitev davka le za nepridobitno dejavnost, tako da mora tudi zavezanec iz 9. člena tega zakona plačati davek od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti.

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09, v nadaljevanju: Pravilnik) podrobneje opredeljuje, kaj se pri zavezancu iz 9. člena ZDDPO-2, torej tudi pri društvu, šteje za pridobitno in nepridobitno dejavnost oziroma za pridobitne in nepridobitne prihodke. V skladu s sedmo alinejo 3. člena Pravilnika se namenska javna sredstva štejejo za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti, ki se izvzemajo iz davčne osnove po 27. členu ZDDPO-2. Pomeni, da se pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2 za nepridobitne dohodke štejejo med drugim tudi prejeta sredstva iz sredstev javnih financ v obliki subvencij, dotacij oziroma drugih namenskih sredstev iz proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna RS oziroma proračuna EU.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7852