100si

Vpisano: 27.2.2014 15:43:43

Ugotovitve in ukrepi vlade na področju davka na nepremičnine

Vlada RS se je na seji 27. februarja 2014 seznanila s stanjem na področju evidentiranja podatkov o nepremičninah in izdaje informativnih izračunov za odmero davka na nepremičnine po novem zakonu o davku na nepremičnine.

Ključne ugotovitve so naslednje:
• Na podlagi Zakona o davku na nepremičnine se je tudi formalno začel pomemben proces uvajanja projekta nepremičninskega davka v Sloveniji.

• Gre za kompleksno in zahtevno materijo, ki pri izvajanju zahteva učinkovito sodelovanje številnih deležnikov in zagotovitev ustreznih evidenc za izdajo odločb za odmero nepremičninskega davka.• Po prvih aktivnostih so se pokazale določene težave, ki smo jih analizirali in pripravili ukrepe za njihovo odpravo; kratkoročne ukrepe in trajne ukrepe.

• Ob uveljavitvi zakona in informativnih izračunih so se pokazale tudi številne neurejenosti evidenc/neustreznost podatkov, ki bi morale biti urejene že na podlagi druge veljavne zakonodaje, ne le/šele ob uvedbi Zakona o davku na nepremičnine - npr. ureditev stalnega/začasnega bivališča; ureditev stvarnih pravi na nepremičnini, ipd..• Velik problem je informiranost in razumevanje: zagotoviti je potrebno ustrezno/zadostno informiranje – pomoč pri razumevanju informativnih izračunov; posameznih kategorij podatkov, pristojnih institucij za urejanje posameznih podatkov idr.; gre strokovno zahtevno področje, zato je potreben poseben dodaten angažma vseh institucij, ki sodelujejo tem projektu.

Pri izvajanju dosedanjih aktivnosti na področju evidentiranja podatkov o nepremičninah in izdaje informativnih izračunov za odmero davka na nepremičnine na podlagi Zakona o davku na nepremičnine so bile doslej zaznane naslednje ključne (vsebinske) težave:


1. velika večina pripomb lastnikov se nanaša na urejanje podatkov o stanovanjskih nepremičninah v zvezi z opredelitvijo (ne)rezidenčnosti tovrstnih nepremičnin;

2. večji obseg težav je zaznan pri prenosu podatkov iz zemljiške knjige (v nadaljevanju besedila: ZK) v register nepremičnin, kjer določeni podatki iz ZK niso preneseni;

3. občine so v zadnjem času večje število parcel opredelile kot zemljišča za gradnjo stavb, katerih vrednost je neprimerno višja od vrednosti nezazidanih stavbnih zemljišč, kar se odrazi tudi na davčni osnovi in višini davčne obveznosti;


Glede na ključne ugotovitve je Vlada RS sprejela naslednje ukrepe:


Kratkoročni ukrepi Vlade RS:


• Za zagotovitev učinkovitega izvajanja Zakona o davku na nepremičnine in projekta uvajanja nepremičninskega davka se ustanovi operativna skupina, ki jo vodi Ministrstvo za finance.• Za zagotovitev boljše informiranosti lastnikov in davčnih zavezancev ter hitrejše usmerjanje na lokacije, kjer lahko dejansko uredijo podatke, Ministrstvo za notranje zadeve na upravnih enotah v sodelovanju z Geodetsko upravo Republike Slovenije zagotovi delovanje informacijskih točk.• Geodetska uprava bo za uslužbence, ki bi delali na info točkah na upravnih enotah, organizirala krajše izobraževanje, ter po potrebi zagotavljala dodatne informacije.


• Zaradi pospešitve odziva Geodetske uprave Republike Slovenije na posredovane pripombe v zvezi z urejanjem podatkom o nepremičninah ter za ročni vnos podatkov iz cca. 11.331 sklepov o spremembi lastništva na zemljiški knjigi, ki se nanašajo na spremembo lastništva cca. 105.000 parcel in delov stavb in ki po vpisu v zemljiški knjigi še niso bili posredovani Geodetski upravi Republike Slovenije.


• Zagotovi se kadrovsko okrepitev Geodetske uprave Republike Slovenije ter podaljša čas poslovanja med delovnimi dnevi ter ob sobotah.


• Okrepljena bo skupina za naročanje strank na brezplačni telefonski številki – od 26. februarja 2014 dalje bo podaljšan delovni čas za naročanje do 19.30 ure, v petkih do 18.30 ure, v marcu 2014 bo desetim linijam dodano še pet linij.


• V Ljubljani bo poleg lokacije na Cankarjevi 1 vzpostavljen še en center za sprejem strank na Zemljemerski ulici 12.


Trajni ukrepi Vlade RS:


• Zaradi težav, povezanih s stalnim bivališčem, Ministrstvo za finance pripravi spremembo Zakona o davku na nepremičnine, s katero se določi enotna nižja stopnja davka (0,15%) za rezidenčne in nerezidenčne nepremičnine.


• Zaradi težav pri opredelitvi zemljišč za gradnjo stavb s strani občin, se s spremembo Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin določi, da se v letu 2014 zemljišča za gradnjo stavb vrednotijo kot vsa nezazidana stavbna zemljišča.


Vir: MZIP
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7830