100si

Vpisano: 5.6.2014 10:07:18

Kmetje in nov način ugotavljanja dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4230-687377/2013-2 z dne 12. 2. 2014

V zvezi z vprašanjem davčnega zavezanca, ki se nanaša na način identifikacije za namene DDV davčnih zavezancev, nosilcev kmetijske dejavnosti, za katero so pričeli s 1. 1. 2014 ugotavljati dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, do tega datuma pa je bila kot predstavnik kmečkega gospodinjstva določena druga oseba, ki je bila iz tega naslova tudi identificirana za namene DDV, pojasnjujemo:

Davčni organ davčne zavezance identificira na podlagi predloženega zahtevka za izdajo identifikacijske številke za namene DDV in ne po uradni dolžnosti. Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene DDV mora davčni zavezanec predložiti, če pričakuje, da bo v obdobju 12 mesecev presegel oziroma je verjetno, da bo presegel 50.000 evrov obdavčljivega prometa oziroma če se odloči za prostovoljno identifikacijo za namene DDV.

Davčni organ po uradni dolžnosti odloči o prenehanju identifikacije za namene DDV prejšnjega predstavnika kmečkega gospodinjstva, razen če le ta ne opravlja katerekoli druge nekmetijske dejavnosti.

V skladu s 47. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7 s spremembami) so morala kmečka gospodinjstva, katerih povprečni skupni dohodek dveh zaporednih predhodnih davčnih let iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti je presegel 7.500 evrov, določiti nosilca dejavnosti in s 1. januarjem 2014 pričeti ugotavljati davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Davčni zavezanec v dopisu navaja primer, ko je bil kot predstavnik kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za katero se je do 1. januarja ugotavljal dohodek na podlagi pavšalne ocene dohodka (katastrski dohodek), identificiran za namene DDV oče. Kot nosilec kmetijske dejavnosti, za katero se od 1. januarja v skladu z navedeno določbo ZDoh-2 dohodek ugotavlja na nov način, pa je bil določen sin.

V teh primerih mora nosilec dejavnosti predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene DDV, če pričakuje, da bo v obdobju 12 mesecev presegel oziroma je verjetno, da bo presegel 50.000 evrov obdavčljivega dohodka iz dejavnosti, katerih nosilec je. To izhaja iz 78. člena in prvega odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13 in 46/13-ZIPRS1314-A). Tudi če davčni zavezanec utemeljeno pričakuje, da v obdobju 12 mesecev ne bo presegel prometa v znesku 50.000 evrov, se lahko v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZDDV-1 odloči za prostovoljno identifikacijo za namene DDV, v tem primeru pa mora to izbiro uporabljati najmanj 60 mesecev.

Davčni organ bo torej davčne zavezance identificiral na podlagi predloženega zahtevka za izdajo identifikacijske številke za namene DDV in ne po uradni dolžnosti (po uradni dolžnosti davčni organ za namene DDV identificira le davčne zavezance iz drugega odstavka 94. člena ZDDV-1, ki dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljajo na podlagi pavšalne ocene dohodka). Prenos identifikacije za namene DDV s prejšnjega predstavnika kmečkega gospodinjstva na novega nosilca kmetijske dejavnosti torej ne poteka avtomatično.

Davčni organ v skladu z 80. členom ZDDV-1 po uradni dolžnosti odloči o prenehanju identifikacije za namene DDV prejšnjega predstavnika kmečkega gospodinjstva, če ugotovi, da ne obstajajo več razlogi za identifikacijo. Če prejšnji predstavnik kmečkega gospodinjstva ne opravlja katerekoli druge nekmetijske dejavnosti, bo torej davčni organ po uradni dolžnosti odločil o prenehanju identifikacije za namene DDV.

Dodajamo še, da če je bil davčni zavezanec, nosilec kmetijske dejavnosti (v konkretnem primeru sin), že pred spremembo kot nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali druge nekmetijske dejavnosti identificiran za namene DDV, je še naprej identificiran za namene DDV, in sicer za vse dejavnosti, katerih nosilec je (torej tudi iz kmetijske dejavnosti, za katero se dohodek ugotavlja na nov način).
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7804