100si

Vpisano: 18.3.2008 17:26:57

Rok za vložitev pritožbe na izdano odločbo

Opravilna številka: Sklep I Up 946/2004
Datum: 11.5.2005

JEDRO: Pri vročanju dokumentov pravni osebi ne gre za osebno vročanje v smislu 87. člena ZUP zakonitemu zastopniku, temveč gre za vročanje pooblaščencu za sprejem na sedežu pravne osebe.

ZADEVA:

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje na podlagi odločbe 2. točke 1. odstavka 34. člena Zakona o upravnem sporu (Ur.l. RS, št. 50/97 in 70/2000, ZUS) kot prepozno zavrglo tožbo tožeče stranke zoper odločbo tožene stranke z dne 24.12.2003.

V obrazložitvi izpodbijanega sklepa sodišče prve stopnje navaja, da je na podlagi določbe 1. odstavka 26. člena ZUS treba tožbo vložiti v tridesetih dneh od vročitve upravnega akta. Iz povratnice o vročitvi izpodbijane odločbe tožene stranke je razvidno, da je bila ta odločba tožeči stranki vročena dne 6.1.2004. 30-dnevni rok za vložitev tožbe je začel teči 7.1.2004 in se je iztekel v četrtek, 5.2.2004. Iz dohodnega žiga sodišča prve stopnje je razvidno, da je bila tožba vložena priporočeno po pošti dne 9.2.2004, to je po poteku 30-dnevnega roka, torej prepozno. Zato je sodišče prve stopnje tožbo zavrglo kot prepozno.

Tožeča stranka vlaga pritožbo zoper izpodbijani sklep zaradi bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu, zaradi zmotne uporabe materialnega prava in zaradi zmotne ter nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Navaja, da je na podlagi vpogleda v vročilnico mogoče ugotoviti, da je odločba tožene stranke vročena pooblaščencu. Sodišče prve stopnje bi moralo v spisu poiskati obvestilo tožeče stranke toženi stranki, s katerim je pooblastila določeno osebo, kateri naj se vročajo vsi spisi zanjo. Tega dokaza ni v spisu. Sodišče prve stopnje bi zato moralo pozvati toženo stranko, da mu dostavi dokaz v skladu s 1. odstavkom 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), saj se v nasprotnem primeru šteje, da je bila vročitev opravljena tisti dan, za katerega se ugotovi, da je oseba, ki ji je bil spis namenjen, ta spis dejansko dobila. Tožeča stranka je spis dobila dejansko 9.1.2004, tožbo pa je vložila 9.2.2004, torej v ponedeljek, prvi naslednji delavnik po izteku roka. Pri tem bi bilo treba upoštevati, da je tožeča stranka pravna oseba. Pravnim osebam se vroča tako, da se spis izroči uradni osebi oziroma osebi, ki je določena za sprejemanje spisov, če ni za posamezne primere drugače določeno. Kadar ima stranka zakonitega zastopnika, se vroča njemu. Pošta je naredila pomoto pri vročanju, saj pisanja ni vročila v skladu s 87. členom ZUP. Tožeča stranka se sklicuje v pritožbi še na 1. odstavek 88., 89., 91., 98. člena ZUP in na 1. odstavek 32. člena ZGD. Navaja, da izpodbijani sklep ni obrazložen, zaradi česar ne more vložiti učinkovitega pravnega sredstva. S tem je kršena ustavna pravica iz 22. in 25. člena Ustave Republike Slovenije. Predlaga, da vrhovno sodišče pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi ter zadevo vrne v ponovni postopek.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

Pritožba ni utemeljena.

OBRAZLOŽITEV:

Pritožbeno sodišče se strinja z odločitvijo sodišča prve stopnje.

Kot izhaja iz predloženih spisov, je bila v obravnavani zadevi odločba tožene stranke z dne 24.12.2003, vročena tožeči stranki na njenem sedežu: L. ..., L., dne 6.1.2004. Tožeča stranka pa je tožbo poslala priporočeno po pošti dne 9.2.2004. Zato je po presoji pritožbenega sodišča sodišče prve stopnje pravilno odločilo, ko je tožbo, ki je bila vložena dne 9.2.2004, torej po izteku 30-dnevnega z zakonom določenega roka za vložitev tožbe, na podlagi določbe 2. točke 1. odstavka 34. člena ZUS kot prepozno zavrglo. To svojo odločitev je tudi pravilno obrazložilo.

Po določbi 1. odstavka 91. člena ZUP se državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, pravnim osebam in fizičnim osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti, vroča tako, da se dokument izroči uradni osebi oziroma osebi, ki je določena za sprejemanje dokumentov, če ni za posamezne primere drugače določeno. Ker je bila v obravnavani zadevi navedena odločba tožene stranke vročena tožeči stranki, ki je pravna oseba, na njenem sedežu, kar niti ni sporno, je bila po presoji pritožbenega sodišča vročitev glede na določbe 91. člena ZUP pravilno opravljena. Kot izhaja iz predloženih spisov, je v tem primeru vročitev navedene odločbe izkazana z vročilnico. Vročilnica, na kateri je datum prejema pošiljke (sporne odločbe tožene stranke) s podpisom prejemnika, kar je brez pripomb s svojim podpisom potrdil vročevalec, je javna listina, ki dokazuje omenjena odločilna procesna dejstva. Po 1. odstavku 171. člena ZUP je sicer dovoljeno dokazovati, da so v javni listini dejstva neresnično potrjena ali da je javna listina nepravilno sestavljena, vendar je v tem primeru dokazno breme na strani tistega, ki to dokazuje. Tožeča stranka pa s sklicevanjem na 87. člen ZUP, ki v tem primeru ne pride v poštev, ni uspela dokazati, da navedena odločba ni bila pravilno vročena na njenem sedežu pooblaščeni osebi. Pri vročanju dokumentov pravni osebi namreč ne gre za osebno vročanje v smislu 87. člena ZUP zakonitemu zastopniku, temveč gre za vročanje pooblaščencu za sprejem na sedežu pravne osebe. Da vročilnice v konkretni zadevi ni podpisala pooblaščena oseba, pa tožeča stranka niti ne zatrjuje. Zato pritožbeni ugovori o nepravilnem vročanju niso utemeljeni in ne morejo vplivati na drugačno odločitev pritožbenega sodišča.

Ker je šlo za procesno odločitev, pritožbeno sodišče ni presojalo pritožbenih ugovorov po vsebini. Zato tudi niso bili izpolnjeni pogoji za odločanje v skladu s 77. členom ZUS.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 73. člena ZUS v zvezi z 68. členom ZUS zavrnilo pritožbo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

Zadnja sprememba: 21.5.2007

VIR:http://www.sodnapraksa.si
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=778