100si

Vpisano: 30.4.2014 11:02:26

Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. - 2014

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic - pavšalisti

Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2014

Naziv prispevka

januar

februar

marec

april …

Prispevek za PIZ

32,17

32,17

32,17

31,85

Prispevek za ZZ

4,58

8,09

8,09

8,09

-

24,27

24,27

24,27

SKUPAJ

36,75

64,53

64,53

64,21

Prispevek za PIZ

Pavšalisti morajo biti obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti (PIZ), in plačujejo prispevke v pavšalnih zneskih.

Prispevek se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja in velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega dela do marca naslednjega koledarskega leta. Od aprila 2013 do vključno marca 2014 je znašal prispevek za PIZ 32,17 EUR. Od aprila 2014 je prispevek za PIZ 31,85 EUR.[1]

Znesek je treba nakazati na račun številka, 01100-8882000003, sklic SI19 vaša davčna številka-44008.

Če zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti), plača polovičen znesek prispevka.

Prispevek za ZZ

Poleg tega morajo biti osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, zavarovane še za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (ZZ).

Zaradi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) bodo s 1. 2. 2014 prispevki za ZZ bistveno višji.  Do 31. 1. 2014 se prispevek plačuje po stopnji 0,30 %, od 1. 2. 2014 pa je stopnja prispevka določena v višini 0,53 % od osnove. Osnova je povprečna bruto plača v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za oktober 2013 je znašala 1.526,11 EUR[2]:

  • prispevek za januar 2014, izračunan po stopnji 0,30 % je 4,58 EUR
  • prispevek od vključno februarja 2014 do decembra 2014, izračunan po stopnji 0,53 % je 8,09 EUR.

Poleg tega je za te osebe uveden dodaten prispevek za ZZ, brez pravice iz tega naslova.  Osnova za plačilo tega prispevka je 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta, stopnja pa 6,36 %. Glede na povprečno plačo za oktober 2013 bo ta prispevek znašal 24,27 EUR.

Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.


[1] Pojasnilo DURS: Prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku – od 1. 4. 2014 dalje

[2] http://www.uradni-list.si/1/content?id=115802
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7763