100si

Vpisano: 14.1.2014 15:48:03

Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

1. člen

V Pravilniku o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06, 126/08, 10/13 in 47/13) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»S tem pravilnikom se določajo vsebina obrazca Obračun prispevkov za socialno varnost, vsebina obrazca Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače, vsebina obrazca Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka, in vsebina obrazca Obračun prispevkov za zaposlene pri tujih delodajalcih, ter način in roki predlaganja obrazcev davčnemu organu.«.

2. člen

Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Družbeniki in delničarji družb ter ustanovitelji zavodov in zadrug, ki niso zavarovani na drugi podlagi, izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke ter zaposlovanje, na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika. Obrazec predlagajo pristojnemu davčnemu organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Delodajalci, ki niso plačniki davka v skladu z 58. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12) in so zavezanci za prispevke delodajalca, izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke ter zaposlovanje, na obrazcu Obračun prispevkov za delodajalce, ki niso plačniki davka, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika. Obrazec, izpolnjen v skladu z navodilom, ki je kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika, delodajalci predlagajo pristojnemu davčnemu organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Zaposleni pri delodajalcih s sedežem v tujini, za katere se v skladu s predpisi Evropske unije uporablja zakonodaja Republike Slovenije, in so sami zavezanci za plačilo tudi prispevkov delodajalca, izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje, na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega pravilnika. Obrazec, izpolnjen v skladu z navodilom, ki je kot Priloga 6 priloga in sestavni del tega pravilnika, zavezanci predlagajo pristojnemu davčnemu organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.«

3. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.

Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.

4. člen

V Prilogi 2.a se v poglavju I. Pojasnila v zvezi z vsebino podatkov v obračunu prispevkov za socialno varnost, v razdelku Pravne podlage, uporabljene v pojasnilih, doda naslednje besedilo:

+---------+---------------------------------------------------+
|ZZVZZ  |Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem    |
|     |zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno  |
|     |prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, |
|     |62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A,|
|     |63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C in 99/13 –|
|     |ZSVarPre-C).                    |
+---------+---------------------------------------------------+

V točki A. Izpolnjevanje podatkov o zavezancu, se za poljem 080 doda novo polje 085, ki se glasi:

+---------+---------------------------------------------------+
|085   |Polje označi zavezanec, če oceni, da njegova    |
|     |zavarovalna osnova, določena na podlagi doseženega |
|     |dobička v preteklem letu, v skladu s 145. členom  |
|     |ZPIZ-2 in Pravilnikom o določanju zavarovalne   |
|     |osnove (Uradni list RS, št. 89/13) ne ustreza   |
|     |pričakovanemu dobičku v tekočem letu, in se na tej |
|     |podlagi odloči za zmanjšanje zavarovalne osnove. V |
|     |polje se vpiše odstotek zmanjšanja polne      |
|     |zavarovalne osnove, ki lahko znaša največ 20    |
|     |odstotkov. Zavezanec lahko zmanjšanje zavarovalne |
|     |osnove uveljavlja enkrat za posamezno obdobje   |
|     |določanja zavarovalne osnove na podlagi doseženega |
|     |dobička za preteklo leto. Zavezanec mora podatek o |
|     |uveljavljanju zmanjšanja zavarovalne osnove ter o |
|     |izbranem odstotku zmanjšanja dosledno vpisovati v |
|     |mesečni obračun prispevkov za socialno varnost do |
|     |njegove odločitve za zvišanje zavarovalne osnove, |
|     |določitve nove zavarovalne osnove na podlagi    |
|     |doseženega dobička ali začetka plačevanja     |
|     |prispevkov na podlagi odločbe davčnega organa   |
|     |zaradi ugotovljene nepravilne zavarovalne osnove. |
+---------+---------------------------------------------------+

V točki B. Izpolnjevanje osnov za obračun prispevkov, se pred poljem 110 doda novo polje 105, ki se glasi:

+---------+------------------+---------------------------------+
|105   |Polna zavarovalna |Vpiše se znesek zavarovalne   |
|     |osnova      |osnove, ki je zavezancu, ki je  |
|     |         |zavarovanec po 15. členu ZPIZ-2 |
|     |         |(samozaposlene osebe), določena |
|     |         |na podlagi doseženega dobička, v |
|     |         |skladu z drugim odstavkom 145.  |
|     |         |člena ZPIZ-2. Znesek polne    |
|     |         |zavarovalne osnove se za navedene|
|     |         |zavezance določi na podlagi   |
|     |         |dobička, ugotovljenega v skladu z|
|     |         |zakonom, ki ureja dohodnino, v  |
|     |         |katerem niso upoštevani     |
|     |         |obračunani prispevki za obvezno |
|     |         |socialno zavarovanje ter znižanje|
|     |         |in povečanje davčne osnove,   |
|     |         |preračunanega na mesec. Tako   |
|     |         |določen dobiček se pri določitvi |
|     |         |zavarovalne osnove za zavarovanca|
|     |         |iz 15. člena ZPIZ-2 zniža za 25 %|
|     |         |(oziroma v letu 2014 za 30 %, v |
|     |         |letu 2015 pa za 28 %).      |
|     |         |Zavarovalna osnova ne sme biti  |
|     |         |nižja od 60 % povprečne letne  |
|     |         |plače zaposlenih v Republiki   |
|     |         |Sloveniji, preračunane na mesec |
|     |         |oziroma v prehodnem obdobju ne  |
|     |         |sme biti nižja od: zneska    |
|     |         |minimalne plače za leto 2013 v  |
|     |         |letu 2014, zneska 54 % zadnje  |
|     |         |znane povprečne letne plače   |
|     |         |zaposlenih v Republiki Sloveniji,|
|     |         |preračunane na mesec (v     |
|     |         |nadaljnjem besedilu: PP) v letu |
|     |         |2015, 56 % PP v letu 2016, 58 % |
|     |         |PP v letu 2017.         |
|     |         |V znesku polne zavarovalne osnove|
|     |         |se ne upošteva znižanje     |
|     |         |zavarovalne osnove, če ga    |
|     |         |zavezanec uveljavlja na podlagi |
|     |         |oznake v polju 085.       |
|     |         |Če je zavarovalna osnova,    |
|     |         |ugotovljena na podlagi dejanskega|
|     |         |dobička za leto, v katerem je  |
|     |         |bilo uveljavljeno znižanje    |
|     |         |zavarovalne osnove, presegla   |
|     |         |znižano zavarovalno osnovo, od  |
|     |         |katere so se plačevali prispevki |
|     |         |za več kot 20 %, se v prihodnjem |
|     |         |obdobju, v katerem se plačujejo |
|     |         |prispevki po na novo določeni  |
|     |         |zavarovalni osnovi, kot znesek  |
|     |         |polne zavarovalne osnove vpiše  |
|     |         |zavarovalna osnova, določena na |
|     |         |podlagi dejansko ugotovljenega  |
|     |         |dobička, povečana za 20 %.    |
|     |         |                 |
|     |         |Za zavezanca ob vstopu v     |
|     |         |zavarovanje se vpiše:      |
|     |         |– za zavarovanca iz 15. člena  |
|     |         |ZPIZ-2 (samozaposlene osebe)   |
|     |         |znesek 60 % PP oziroma v     |
|     |         |prehodnem obdobju: znesek    |
|     |         |minimalne plače za leto 2013 v  |
|     |         |letu 2014, znesek 54 % PP v letu |
|     |         |2015, 56 % PP v letu 2016 in 58 %|
|     |         |PP v letu 2017;         |
|     |         |– za zavarovanca iz 16. člena  |
|     |         |ZPIZ-2 (družbeniki) znesek 90 % |
|     |         |PP oziroma v prehodnem obdobju: |
|     |         |znesek minimalne plače za leto  |
|     |         |2013 v letu 2014, 65 % PP v letu |
|     |         |2015, 70 % PP v letu 2016, 75 % v|
|     |         |letu 2017, 80 % v letu 2018 in 85|
|     |         |% v letu 2019;          |
|     |         |– če je bil zavarovanec iz 15.  |
|     |         |člena ZPIZ-2 ali zavarovanec iz |
|     |         |16. člena ZPIZ-2 v obdobju šestih|
|     |         |mesecev pred vstopom v      |
|     |         |zavarovanje zavarovan na enaki  |
|     |         |zavarovalni podlagi, se vpiše  |
|     |         |znesek zavarovalne osnove, od  |
|     |         |katere je prispevke plačeval pred|
|     |         |izstopom iz zavarovanja, brez  |
|     |         |upoštevanja znižanj in povečanj |
|     |         |zavarovalne osnove iz 11. člena |
|     |         |Pravilnika o določitvi      |
|     |         |zavarovalne osnove.       |
|     |         |Za zavezanca – verskega delavca |
|     |         |se vpiše znesek osnove za plačilo|
|     |         |prispevka, ki skladno s četrtim |
|     |         |odstavkom 147. člena ZPIZ-2 znaša|
|     |         |60 % PP oziroma v prehodnem   |
|     |         |obdobju: znesek minimalne plače v|
|     |         |letu 2014, 54 % PP v letu 2015, |
|     |         |56 % PP v letu 2016 in 58 % PP v |
|     |         |letu 2017.            |
+---------+------------------+---------------------------------+

Opisi polj 110, 120, 130 in 170 se spremenijo tako, da se glasijo:

+--------+--------------+---------------------------------------+
|    |Mesečna    |Vpiše se število ur v mesecu obračuna |
|110   |osnova za   |za polni delovni čas, upoštevaje polni |
|    |polni delovni |tedenski sklad ur – 40 ur in število  |
|    |čas      |delovnih dni v mesecu obračuna in ne  |
|    |       |glede na dejanski tedenski sklad ur  |
|    |       |zavezanca ter ure rednega dela     |
|    |       |zavezanca v mesecu obračuna (število  |
|    |       |dni v mesecu obračuna, zmanjšano za  |
|    |       |število sobot in nedelj v mesecu    |
|    |       |obračuna, ter pomnoženo z 8 ur).    |
|    |       |Vpiše se tudi znesek zavarovalne osnove|
|    |       |za mesec obračuna, kot je za zavezanca |
|    |       |določena v skladu s 145. členom ZPIZ-2 |
|    |       |oziroma do določitve zavarovalne osnove|
|    |       |na podlagi doseženega dobička v letu  |
|    |       |2013 na podlagi 209. člena ZPIZ-1 (npr.|
|    |       |znesek minimalne plače za mesec    |
|    |       |obračuna, če je zavezanec v skladu z  |
|    |       |209. členom ZPIZ-1 uvrščen v prvi   |
|    |       |razred zavarovalnih osnov). V znesku  |
|    |       |mesečne osnove za polni delovni čas se |
|    |       |upošteva tudi odstotek znižanja    |
|    |       |zavarovalne osnove, ki ga zavezanec  |
|    |       |uveljavlja, če ocenjuje, da polna   |
|    |       |zavarovalna osnova ne ustreza     |
|    |       |pričakovanemu dobičku v tekočem letu  |
|    |       |(odstotek, ki se vpiše v polje 085).  |
|    |       |Če se zavezanec odloči za plačevanje  |
|    |       |prispevkov od osnove, ki je višja od  |
|    |       |polne zavarovalne osnove, določene na |
|    |       |podlagi doseženega dobička (podatek v |
|    |       |polju 105), se vpiše znesek višje   |
|    |       |zavarovalne osnove. Ta osnova ne sme  |
|    |       |presegati zneska 2,4-kratnika povprečne|
|    |       |plače za predzadnji mesec pred mesecem |
|    |       |obračuna, če je za zavezanca      |
|    |       |zavarovalna osnova določena na podlagi |
|    |       |209. člena ZPIZ-1 oziroma 3,5-kratnika |
|    |       |povprečne letne plače zaposlenih v   |
|    |       |Republiki Sloveniji, če je za zavezanca|
|    |       |zavarovalna osnova določena na podlagi |
|    |       |145. člena ZPIZ-2.           |
|    |       |Za zavezanca – verskega delavca se   |
|    |       |vpiše znesek osnove za plačilo     |
|    |       |prispevka, ki skladno s četrtim    |
|    |       |odstavkom 147. člena ZPIZ-2 znaša 60 % |
|    |       |PP oziroma v prehodnem obdobju: znesek |
|    |       |minimalne plače v letu 2014, 54 % PP v |
|    |       |letu 2015, 56 % PP v letu 2016 in 58 % |
|    |       |PP v letu 2017.            |
|    |       |Podatek o znesku mesečne osnove za   |
|    |       |polni delovni čas se vpiše v polje   |
|    |       |»Osnova« ter v polje »Osnova ZZ«.   |
|    |       |Če je v primeru zavarovanca iz 15.   |
|    |       |člena ZPIZ-2 (samozaposlene osebe) ter |
|    |       |zavarovanca – verskega delavca znesek v|
|    |       |polju »Osnova« nižji od zneska 60 % PP,|
|    |       |se v polje »Osnova ZZ« vpiše znesek 60 |
|    |       |% PP (v skladu z določbo 51. člena   |
|    |       |ZZVZZ).                |
+--------+--------------+---------------------------------------+
|    |Redno delo  |Vpiše se š  tevilo ur rednega dela  |
|120   |       |zavezanca (upoštevaje tedenski sklad ur|
|    |       |zavezanca, obdobje zavarovanja v mesecu|
|    |       |obračuna in število ur zadržanosti od |
|    |       |dela) ter znesek pripadajoče osnove za |
|    |       |prispevke, ločeno za znesek »Osnove«  |
|    |       |ter za znesek »Osnove ZZ«.       |
|    |       |Za invalida, ki ima pravico do dela s |
|    |       |skrajšanim delovnim časom od polnega po|
|    |       |predpisih, ki urejajo pokojninsko in  |
|    |       |invalidsko zavarovanje, se vpiše    |
|    |       |število ur, dejansko prebitih na delu s|
|    |       |krajšim delovnim časom. Število ur   |
|    |       |zadržanosti od dela, za katere ta   |
|    |       |zavezanec prejema nadomestilo od Zavoda|
|    |       |za pokojninsko in invalidsko      |
|    |       |zavarovanje Slovenije, se vpiše v polje|
|    |       |160.                  |
+--------+--------------+---------------------------------------+
|    |Zadržanost od |Vpiše se število ur zadržanosti od   |
|130   |dela – v   |dela, za katere je zavezanec sam dolžan|
|    |breme     |obračunati in plačati prispevke za   |
|    |zavezanca   |socialno varnost (npr. odsotnost od  |
|    |       |dela za čas bolezni do 30 delovnih   |
|    |       |dni). Vpiše se tudi znesek pripadajoče |
|    |       |osnove za prispevke, ločeno za znesek |
|    |       |»Osnove« ter za znesek »Osnove ZZ«.  |
+--------+--------------+---------------------------------------+
|    |SKUPAJ    |Vpiše se skupno število ur za mesec  |
|170   |       |obračuna, ki ustreza tedenskemu številu|
|    |       |ur polnega delovnega časa zavezanca  |
|    |       |(podatek v polju 060) ter znesek    |
|    |       |pripadajoče zavarovalne osnove, in   |
|    |       |sicer ločeno v polju »Osnova«, od   |
|    |       |katere se obračunajo prispevki za   |
|    |       |pokojninsko in invalidsko zavarovanje, |
|    |       |za starševsko varstvo ter za      |
|    |       |zaposlovanje in v polju »Osnova ZZ«, od|
|    |       |katere se obračunajo prispevki za   |
|    |       |zdravstveno zavarovanje.        |
+--------+--------------+---------------------------------------+

5. člen

Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.

Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.

6. člen

Za Prilogo 4 se dodata Priloga 5 in Priloga 6, ki sta priloga in sestavni del tega pravilnika.

7. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. februarja 2014 in se uporablja za obračunska obdobja od uveljavitve dalje.

Št. 007-835/2013/12

Ljubljana, dne 19. decembra 2013

EVA 2013-1611-0105

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7717