100si

Vpisano: 18.3.2008 17:20:52

Pritožba in postopek prisilne izterjave neporavnanih obveznosti

Opravilna številka: Sodba I Up 1330/2002
Datum: 25.1.2005

JEDRO: Sklep o prisilni izterjavi neporavnanih obveznosti je izvršljiv takoj, ko je izdan. Torej se lahko takoj začne izvršba z rubežem premičnega premoženja. Če je v zvezi s pritožbo izdan nadomestni sklep o prisilni izterjavi neporavnanih obveznosti, ni treba rubeža izvajati na novo.

ZADEVA:

Z izpodbijano sodbo je prvostopno sodišče na podlagi 1. odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS, Uradni list RS, št. 50/97 in 70/2000) zavrnilo tožnikovo tožbo zoper odločbo tožene stranke z dne 6.4.2000, s katero je ta zavrnila tožnikovo pritožbo zoper sklep Davčnega urada P. z dne 1.2.1999. S tem sklepom je prvostopni organ začel postopek prisilne izterjave tožnikovih neporavnanih obveznosti v višini 3.758.828 tolarjev, zakonitih zamudnih obresti v višini 108.927 tolarjev in stroškov postopka v višini 1.000 tolarjev, iz premičnega premoženja dolžnika, nadomestil pa je s tem sklepom svoj sklep z dne 6.10.1998.

Prvostopno sodišče je pritrdilo odločitvi in razlogom tožene stranke v izpodbijani odločbi. Ob ugotovitvi, da se je izvršba obravnavanega dolga začela že s sklepom z dne 6.10.1998, in začel izvajati rubež po rubežnem zapisniku z dne 13.11.1998, in da pritožba zoper izvršilni sklep v skladu s 45. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP, Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99) ne zadrži izvršitve in da je ob izvrševanju prvotnega sklepa 6.10.1998 rubežnik že izdelal rubežni zapisnik z dne 13.11.1998, ni mogoče uspešno uveljavljati ugovora, da bi moral biti za izvršitev nadomestnega sklepa z dne 10.2.1999 izdelan nov rubežni zapisnik. Kot neutemeljene je prvostopno sodišče zavrnilo tudi druge tožbene ugovore glede stroškov, ker se ti niso nanašali na postopek prisilne izterjave dolga, temveč na postopke glede odmere davčnih obveznosti, ki pa ne more biti predmet ugovorov v izvršilnem postopku (1. odstavek 280. člena ZUP/86). Na odločitev tudi ne vpliva dejstvo, da o tožnikovi pritožbi zoper prvotni sklep ni bilo odločeno v predpisanem roku.

Tožnik vlaga pritožbo zaradi bistvenih kršitev določb postopka po 72. členu ZUS in izpodbija sodbo v celoti. Vztraja pri pritožbenih navedbah, da nadomestni sklep z dne 10.2.1999, izdan v izvršilnem postopku, glede na določbe 43., 65. in 71. člena ZDavP ne more temeljiti na rubežnem zapisniku z dne 13.11.1998, ker je bil ta rubežni zapisnik izdan pred navedenim sklepom. Meni, da bi bilo treba v tem primeru izvesti nov rubež premičnega premoženja s predhodno označbo stvari in njihovega nahajališča. Zato predlaga, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi ter razveljavi sodbo sodišča prve stopnje ter odpravi izpodbijani upravni akt.

Tožena stranka in Državno pravobranilstvo Republike Slovenije kot zastopnik javnega interesa na pritožbo nista odgovorila.

Pritožba ni utemeljena.

OBRAZLOŽITEV:

Po presoji pritožbenega sodišča je odločitev prvostopnega sodišča v obravnavanem primeru pravilna in zakonita, zanjo je prvostopno sodišče navedlo utemeljene razloge, na katere se pritožbeno sodišče, da se izogne ponavljanju, v celoti sklicuje.

Tudi po presoji pritožbenega sodišča v primerih, ko je izdan sklep o prisilni izterjavi dolga iz premičnega premoženja in se je njegovo izvrševanje že začelo in je bil že sestavljen rubežni zapisnik, pozneje pa je bil sklep o prisilni izterjavi dolga iz premičnega premoženja v zvezi s pritožbo nadomeščen z novim sklepom, ki predvideva enako obliko izvršbe, ni treba rubeža opraviti ponovno in izdelati novega rubežnega zapisnika po nadomestnem sklepu. V 45.členu ZDavP je namreč določeno, da pritožba zoper sklep o prisilni izterjavi dolga ne odloži začetka postopka prisilne izterjave. Ta določba pa pomeni, da se, čim je sklep o prisilni izterjavi izdan, torej vročen stranki, lahko začne sam izvršilni postopek, v primeru, kot je obravnavani, z rubežem na podlagi rubežnega zapisnika. Tako so bila tudi v tem primeru opravljena že dejanja rubeža na podlagi zapisnika z dne 13.11.1998, s katerim je bilo določeno premoženje, ki je predmet rubeža, to premoženje je bilo ocenjeno in odločeno je bilo o prodaji, začasno pa je bilo prepuščeno v hrambo zavezancu z vidno oznako, da so predmeti zarubljeni. Ker je bil prvotni sklep dne 10.2.1999 nadomeščen z novim sklepom, ki predvideva enako obliko prisilne izterjave dolga iz premičnega premoženja in ker je bila izvršitev prvotnega sklepa že v teku, se po presoji pritožbenega sodišča izvršilna dejanja, ki so bila opravljena po prvotnem sklepu, lahko nadaljujejo tudi po nadomestnem sklepu, ki prav tako predvideva izvršbo z rubežem premičnega premoženja in prav tako določa, da pritožba zoper njega ne zadrži začetka postopka prisilne izterjave. Določba 45. člena ZDavP, da pritožba ne zadrži postopka prisilne izterjave, pomeni, da s pritožbo postopek izterjave ni bil prekinjen, ampak se je ta nadaljeval in se nadaljuje tudi po nadomestnem sklepu, saj v tem primeru ni bilo obdobja, ko sklepa o dovolitvi izvršbe ne bi bilo.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 73. člena ZUS tožnikovo pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sodbo prvostopnega sodišča.

Zadnja sprememba: 21.5.2007

VIR:http://www.sodnapraksa.si
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=756