100si

Vpisano: 7.10.2013 15:46:47

Predlogi za povečanje prihodkov za obvezno zdravstveno zavarovanje – interventni zakon

Vlada RS je na današnji redni seji določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejetje po nujnem postopku.

Predlog sprememb in dopolnitev ZZVZZ (interventni zakon) vsebuje predloge za povečanje prihodkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, s čimer bi zagotovili izboljšanje finančnega stanja v zdravstvu in stabilnejše financiranje zdravstva v letih 2013 in 2014, do uveljavitve novega ZZVZZ. Odpravljajo nesorazmerija pri plačevanju teh prispevkov in povečujejo solidarnost.

1. Določitev prispevka za vse kategorije zavarovancev, ki prejemajo aktivne dohodke po sistemu "vsak dohodek šteje" tudi na:

  • dohodke iz drugega pravnega razmerja – avtorske pogodbe in druge pogodbe civilnega prava (kot osnova za plačilo prispevka se določi prejet dohodek);
  • iz naslova dejavnosti, ki se opravlja kot postranski poklic – s.p., ki imajo normirne stroške (kot osnova za plačilo prispevka se določi znesek 25 % povprečne bruto plače v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta).

Za obe vrsti dohodkov se določi prispevna stopnja v višini 6,36%;

2. Določitev najnižje prispevne osnove za:

  • samostojne podjetnike (60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec);
  • osebe, ki si same plačujejo prispevek (35 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec);

3. Zvišanje prispevne stopnje za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen iz 0,30 odstotka na 0,53 % za zavarovance iz 5. (osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu) in 10. točke (osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, t.i. popoldanski s.p.-ji) 17. člena ter hkratna sprememba osnove za zavarovance iz 5. točke 17. člena na vsako posamezno plačilo za opravljeno delo.
Velja za avtorske pogodbe in druge pogodbe civilnega prava in sp, ki imajo normirne stroške.

Tabela predlaganih sprememb za posamezno kategorijo


Ministrstvo za zdravje je pripravilo finančne učinke na podlagi podatkov DURS-a in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Po oceni bo imel torej predlog zakona v letu 2014 za posledico letno zvišanje prihodkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje v višini 42.615.731,27  EUR.

 

OBSTOJEČE STANJE

PREDLAGANE

SPREMEMBE

FINANČNI UČINEK v EUR

1. Avtorske pogodbe in druge pogodbe civilnega prava - 170.223 oseb (5. točka 17. člena)

16.872.072

,21

- za poškodbe pri delu: bruto povprečna plača in PS 0,30 % (4,55 EUR na mesec)

- za poškodbe pri

 delu: prejemek in P

 0,53 %

 

1.836.313,25 

- nov prispevek brez

dodatnih

pravic: prejemek

in 6,36 % (delojemalska

PS)

15.

035.758,96

2. SP, ki imajo normirane stroške – 9.609 SP-jev (popoldanski, 10. točka 17. člena)

3.245.416,76

 

- za poškodbe pri delu: bruto povprečna plača  v oktobru na mesečni ravni in PS 0,30 %, ni vezano na prejemek (4,55

EUR na mesec)

- za poškodbe pri delu: bruto povprečna plača  v oktobru na mesečni ravni in PS 0,53 %, ni

vezano na prejemek (8 EUR

 na mesec)

467.820,00 

- nov prispevek brez dodatnih pravic: 25 % bruto povprečne plače v oktobru na mesečni ravni in 6,36 % (delojemalska

PS)

2.777.596,76

3. SP - 72.057 SP-jev (5. točka prvega odstavka 15. člena)

 9.366.192,00  

 - za poškodbe pri delu: minimalna plača in PS 13,45 % (105 EUR na mesec/če je izbrana osnova minimalna

plača)

- osnova PIZ, vendar ne manj kot 60 % povprečne bruto plače (123,07 EUR na mesec/če je

izbrana minimalna osnova)

 

4. Osebe, ki si same plačujejo prispevek - 77.540 ose

 

20. točka prvega odstavka 15. člena)

13.132.050

30

Če

 ni v pokojninskem in invalidskem zavarovanju je osnova bruto zajamčena plača,

po PS 5,96 % (14,17 EUR na mesec)

35 % povprečne bruto plače in PS 5,

6 %

31,81 EUR na mesec)

 

SKUPAJ

42.615.731,27

Vir:Izračuni Ministrstva za zdravje.

Vir: MZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7434