100si

Vpisano: 22.7.2013 17:12:43

Izvajanje tretjega odstavka 17. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja – kulturni sporazumi

Pojasnilo DURS, št. 4217-6790/2013-2 01-650-02, 10. 7. 2013

V tretjem odstavku 17. člena veljavnih konvencij, ki obravnava dohodke umetnikov in športnikov1 , so določeni pogoji, v skladu s katerimi se dohodki nastopajočih umetnikov in športnikov obdavčijo samo v njihovi državi rezidentstva (financiranje nastopa z javnimi sredstvi države rezidentstva nastopajočega umetnika in športnika in/ali nastopi v okviru kulturne ali športne izmenjave ali v skladu z bilateralnimi pogodbami o kulturnem sodelovanju).

V zvezi z izvajanjem določbe tretjega odstavka 17. člena konvencij je treba izpostaviti dva pogoja, in sicer, nekatere konvencije vsebujejo samo pogoj glede financiranja iz sredstev javnih financ v celoti in/ali pretežno, medtem ko nekatere druge vsebujejo samo pogoj, ki se nanaša na sklenjen sporazum o sodelovanju med Slovenijo in drugo državo v kulturi, izobraževanju, znanosti in športu (v nadaljevanju: kulturni sporazum) oziroma njen izvedbeni program in protokol kulturnega sodelovanja in izmenjav, v katerem se državi pogodbenici podrobneje dogovorita o oblikah sodelovanja, organizacijskih in finančnih pogojih, ipd.

Glede izpolnjevana pogoja financiranja nastopa iz sredstev javnih financ je bilo pripravljeno pojasnilo DURS številka: 4217-5355/2012-1 01-650-02 z dne 24. 5. 2013.

V zvezi z izpolnjevanjem pogoja, ki se nanaša na kulturne sporazume, v nadaljevanju pojasnjujemo:

Dohodki nastopajočih umetnikov ali športnikov se obdavčijo samo v njihovi državi rezidentstva, če so izpolnjeni natančno določeni pogoji iz tretjega odstavka 17. člena konvencij (tj. pogoj glede financiranja iz sredstev javnih financ in/ali pogoj, ki se nanaša na sklenjen kulturni sporazum).

Ugodnost iz tretjega odstavka 17. člena konvencij (tj. oprostitev plačila davka v Sloveniji) lahko uveljavlja le dejanski prejemnik dohodka. Nekatere konvencije določajo, da morajo biti za odobritev ugodnosti izpolnjeni vsi pogoji iz te določbe, medtem ko določene konvencije določajo, da je za odobritev ugodnosti dovolj, da je izpolnjen eden izmed pogojev. Če pogoji iz tretjega odstavka 17. člena niso izpolnjeni, ugodnosti na tej podlagi ni možno uveljavljati.2 

V primerih, ko se dohodki nastopajočih umetnikov in športnikov obdavčijo samo v državi njihovega rezidentstva, ker se gostovanje v drugi državi pogodbenici (tj. v Sloveniji) opravi v okviru kulturnega sporazuma oziroma programa kulturne oziroma športne izmenjave, je treba podrobneje preučiti določbe posameznih kulturnih sporazumov, ki jih je Slovenija sklenila z drugimi državami ter določbe izvedbenih programov sodelovanja s temi državami.3 

Če gre v konkretnem primeru za kulturno ali športno gostovanje, ki ga izvaja rezident druge države pogodbenice v Sloveniji, pojasnjujemo, da je pri odločitvi, ali je posamezna vrsta dohodka oproščena plačila davka na viru (tj. v Sloveniji) oziroma je za njegovo obdavčitev treba uporabiti prvi oziroma drugi odstavek 17. člena, odločilnega pomena dejstvo, ali se konkretno gostovanje (npr. filmski, gledališki festival, prireditev, ipd.) izvaja skladno s kulturnim sporazumom oziroma določbami sklenjenega izvedbenega programa sodelovanja s to drugo državo pogodbenico.

Tako davčni organ pri reševanju zahtevkov za oprostitev davka oziroma zahtevkov za vračilo davka nastopajočih umetnikov in športnikov na podlagi tretjega odstavka 17. člena konvencij, v vsakem obravnavanem primeru posebej preverja, ali sta se državi pogodbenici v sklenjenem izvedbenem programu sodelovanja, dogovorili za določeno vrsto kulturnega oziroma športnega sodelovanja (npr. umetniška oziroma športna prireditev). Če je iz posameznega izvedbenega programa o sodelovanju razvidno, da konkretno kulturno oziroma športno gostovanje ni del vnaprej določene vsebine omenjenega programa, davčni organ v Sloveniji zahtevkom za oprostitev (vračilo) davka ne ugodi.

Nastopajoči izvajalec, nerezident, lahko torej v Sloveniji uveljavlja ugodnost (oprostitev davka/vračilo davka), če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 17. člena konvencije. V zvezi z izpolnjevanjem pogoja, ki se nanaša na kulturne sporazume, mora v primeru konkretnega kulturnega gostovanja v Sloveniji, biti to gostovanje opravljeno v okviru izvedbenega programa sodelovanja z drugo državo. Če pogoji iz tega naslova niso izpolnjeni, se uporabi prvi ali drugi odstavek 17. člena konvencije, na podlagi katerega ima Slovenija pravico do obdavčitve dohodka nastopajočega izvajalca.

1 V nekaterih konvencijah so dohodki umetnikov in športnikov obravnavani v 16. členu. Seznam in vsebino veljavnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja, ki jih je Slovenija sklenila z drugimi državami pogodbenicami, najdete na spletni strani DURS.

2 Npr. ugodnosti se tako ne more uveljavljati v primeru komercialnega gostovanja tujega filharmoničnega orkestra v Sloveniji, ki ni financirano iz sredstev javnih financ in /ali se ne izvaja v okviru konkretnega kulturnega sporazuma.

3 Seznam mednarodnih krovnih sporazumov o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti ter izvedbenih programov in protokolov, je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7321