100si

Vpisano: 18.6.2013 12:14:03

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Letnim poročilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2012

Vlada Republike Slovenije se je na 13. redni seji, ki je potekala 13. junija 2013, seznanila z Letnim poročilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2012.

Letno poročilo za leto 2012 je vsebinsko pripravljeno na način, da sistematično, pregledno in podrobno prikazuje in razčlenjuje vse pomembnejše finančne, statistične, računovodske in druge podatke ter podatke o izvajanju obveznega PIZ ter o poslovanju Zavoda.

Uvodni del v zgoščeni obliki podaja temeljne značilnosti in ocene poslovanja v preteklem letu, v nadaljevanju pa so primerjalno in analitično prikazani statistični ter drugi podatki po posameznih področjih dejavnosti.

Letno poročilo 2012 kaže, da je Zavod kot nosilec in izvajalec sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v RS v tem letu skoraj na vseh področjih dosegel in presegel večino planskih poslovnih ciljev.

Iz podatkov in izkazov računovodskega poročila je razvidno, da je Zavod poslovno leto 2012 sklenil z izravnanimi prihodki in odhodki, kot to zahteva veljavni zakon. Vse zakonske in druge obveznosti do zavarovancev in upokojencev je izpolnjeval nemoteno, saj je vse leto posloval likvidno.

Zavod je tudi v letu 2012 zavarovancem in uživalcem pravic kljub dodatnim obveznostim ob enakem številu zaposlenih zagotavljal priznavanje pravic iz PIZ ter pravočasno izplačeval vse pokojninske in druge dajatve ter s tem izpolnjeval svoje poslanstvo.

Povzemamo nekatere pomembne podatke, ki izhajajo iz poročila:

  • Povprečno število zavarovancev že štiri leta zapored pada in je v primerjavi z letom 2011 nižje za 1,6 % (855.542 zavarovancev), v primerjavi z letom 2008, ko je bilo število zavarovancev največje (904.084), pa se je znižalo za 5,3%. Na zadnji dan leta 2012 je znašalo skupno število zavarovancev le še 837.321 in je bilo za 2,9% nižje kot na dan 31.12.2011 (862.330).
  • Povprečno število upokojencev narašča; iz obveznega zavarovanja se je povečalo za 2,7 % na 585.408. Povečanje povprečnega števila uživalcev starostnih pokojnin je bilo 4 %.
  • Razmerje med številom zavarovancev in upokojencev iz obveznega zavarovanja se je v letu 2012 znižalo z 1,53 na 1,46 (na dan 31.12.2012 celo 1,40), kar je najbolj neugodno do sedaj.
  • Nadaljujejo se neugodni trendi pri razmerju med pokojnino in plačo, kjer je povprečna pokojnina predstavljala 57 odstotkov, povprečna starostna pokojnina pa 62,1 odstotka povprečne plače (lani 58,6 in 63,4 odstotka).
  • Delež odhodkov iz obveznega zavarovanja v BDP je v letu 2012 porasel, in sicer iz 11,44 % v letu 2011 na 11,62 %.
  • Povprečna dosežena starost pri novih starostnih upokojencih je bila v letu 2012 pri moških enaka kot starost ob upokojitvi kot v letu 2010, medtem ko je pri ženskah znašala 58 let 11 mesecev.
  • Povprečna dopolnjena pokojninska doba ob upokojitvi je v letu 2012 pri moških nižja v primerjavi z letom 2011, saj je le-ta padla za en mesec, medtem ko se je pri ženskah povišala za 6 mesecev.

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7236