100si

Vpisano: 26.6.2007 13:59:35

Davčna izguba pravne predhodnice

Pojasnilo DURS, št. 4200-201/2006, 19.4.2007

Zavezanec navaja, da je družba A 1 ena od pravnih naslednic družbe A. Sklep o razdelitvi družbe A na tri nove družbe je bil sprejet novembra 2001, vpis delitve v sodni register pa je bil aprila 2003. Družba A je do vpisa novih družb v sodni register oddajala svoje davčne obračune za leta 2001, 2002 in 2003 in v vseh izkazala davčno izgubo. Sprašuje, ali lahko družba A 1 v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2006 pokriva sorazmerni del davčne izgube pravne predhodnice iz let 2001, 2002 in 2003 po ključu za delitev premoženja novonastalih družb, ki je bil dogovorjen v delitvenem načrtu prenosne družbe. Odgovarjamo:

Pri statusnem preoblikovanju delitve, ki je bila v sodni register vpisana v letu 2003, so nove družbe – pravne naslednice prenosne družbe, ki so v skladu s takrat veljavnim zakonom o davku od dobička pravnih oseb pridobile pravico do pokrivanja pripadajočih davčnih izgub prenosne družbe iz let 2001, 2002 in 2003, upravičene do pokrivanja še nepokritih davčnih izgub iz preteklih let z upoštevanjem določb zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki urejajo pokrivanje davčnih izgub iz preteklih let.

Med statusnim preoblikovanjem v konkretnem primeru je davčno izgubo in njeno pokrivanje urejal Zakon o davku od dobička pravnih oseb – ZDDPO (Uradni list RS, št. 14/03 – UPB1) v 34. do 37. členu. Po teh določbah je davčni zavezanec, ki je v davčnem obračunu tekočega leta izkazal davčno izgubo, to izgubo lahko pokrival z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih petih letih. Izjema od navedenega, da izgub ni bilo mogoče prenašati v naslednja leta, je bila v 37. členu izrecno določena le za obdavčevanje na podlagi skupinskega davčnega obračuna in za združitve davčnih zavezancev, ne pa tudi za delitve. Po ZDDPO se družbe, nastale s statusnim preoblikovanjem delitve, glede uveljavljanja pravic do pokrivanja pripadajočih davčnih izgub prenosne družbe iz preteklih let obravnavajo po splošnoveljavnih določbah o pokrivanju davčne izgube.

Izgube iz davčnih obdobij pred začetkom uporabe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB2) se po prehodni določbi 83. člena tega zakona lahko pokrivajo v skladu s 34. do 36. členom ZDDPO in se za te izgube ne uporablja določba petega odstavka 29. člena ZDDPO-1 (ki onemogoča pokrivanje izgub ob večji spremembi lastništva).

Obdobje za pokrivanje izgub iz preteklih let, ki je bilo po ZDDPO omejeno na pet let, je bilo z novelo ZDDPO-1B (Uradni list RS, št. 108/05) podaljšano na sedem let in je treba upoštevati to podaljšanje tudi za pokrivanje izgub iz davčnih obdobij 2000 do 2005. Na podlagi določbe 36. člena novega Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06), ki se uporablja od 1. januarja 2007 dalje, pa se davčna izguba lahko pokriva z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih davčnih obdobjih neomejeno (razen v primerih, ki jih zakon drugače ureja), kar po prehodni določbi 84. člena tega zakona velja tudi za izgube iz davčnih obdobij od leta 2000 do leta 2006 (razen pri izgubah iz leta 2006, ki se niso pokrile v skladu s petim odstavkom 29. člena ZDDPO-1).
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=715