100si

Vpisano: 8.4.2013 15:17:20

Delovanje strojnih krožkov in oprostitev po 26. členu ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4213-227/2013-1 (01-610-03), 27. 3. 2013

Z dnem izdaje tega pojasnila, se razveljavlja pojasnilo DURS, št. 4210-109/2010-2 z dne 28. 7. 2011.

Novo pojasnilo v zvezi z delovanjem strojnih krožkov in pogoji za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov je v nadaljevanju.

Skladno s tem novim pojasnilom se za davčne namene ne omejuje več opravljanja storitev v okviru strojnih krožkov le med člani strojnih krožkov. V praksi se je namreč zaradi premalo jasnih in neusklajenih predpisov med področji davkov in kmetijstva uveljavila praksa izvajanja storitev tudi nečlanom strojnih krožkov. Ta praksa se skladno z dogovorom Ministrstva za finance in Ministrstva za kmetijstvo in okolje s tem pojasnilom dopusti tudi za davčne namene.

Delovanje strojnih krožkov

Na podlagi 110. člena Zakona o kmetijstvu – ZKme-1 (Uradni list RS, št. 45/08) lahko strojne krožke, za medsosedsko pomoč med kmetijskimi gospodarstvi, ustanovijo fizične osebe za učinkovito rabo kmetijske in gozdne mehanizacije ter opreme, delovne sile in drugih proizvodnih zmogljivosti, zmanjšanje investicijskih stroškov in racionalnejšo rabo zmogljivosti za predelavo in neposredno trženje lastnih izdelkov.

Iz navedenega izhaja, da so člani strojnih krožkov lahko le fizične osebe.

Oprostitev po 26. členu ZDoh-2

Opravljanje storitev v okviru strojnih krožkov pa je za določene osebe lahko tudi oproščeno plačevanja dohodnine. Določba 1. točke 26. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7) določa, da se dohodnine ne plača od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov, ki jih pridobijo člani kmečkega gospodinjstva iz drugega odstavka 69. člena ZDoh-2, katerim se dohodek ugotavlja na podlagi 71. člena ZDoh-2, v višini in pod pogoji, ki jih določi minister, pristojen za finance v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo.

Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov (Uradni list RS, št. 141/06, v nadaljevanju: Pravilnik) v drugem členu določa, da so ti prejemki oproščeni dohodnine pod naslednjimi pogoji:

  • prejemke prejmejo člani kmečkega gospodinjstva, katerim se dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka,
  • prejemke prejmejo za kmetijske in gozdarske storitve, ki jih opravijo v okviru strojnega krožka (pri tem se upoštevajo kmetijske in gozdarske storitve opredeljene s standardno klasifikacijo dejavnosti),
  • storitve opravijo z lastnim delom in lastno mehanizacijo,
  • storitve zaračunajo po cenah kot je zapisano v Pravilniku,
  • za opravljeno storitev naročniku izstavi račun.

Oprostitev plačila dohodnine v skladu z navedenim se prizna od prejemkov, ne glede na članstvo naročnikov oziroma plačnikov teh storitev v strojnih krožkih. Za izvajalca storitev, ki želi uveljavljati oprostitev dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči v okviru strojnih krožkov, pa je članstvo v strojnem krožku obvezno.

Oprostitev plačevanja dohodnine je določena do višine 420 EUR na hektar kmetijskega zemljišča in 85 EUR na hektar gozdnega zemljišča v uporabi članov kmečkega gospodinjstva, vendar največ do višine 20 hektarov kmetijskih zemljišč in 30 hektarov gozdnih zemljišč na kmečkem gospodinjstvu. Več o tem si lahko preberete v pojasnilu, ki je objavljeno na spletni strani DURS.

Oprostitev po prvi točki 26. člena ZDoh-2 lahko uveljavlja tudi fizična oseba, ki je prejemnik medsosedske pomoči in ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi katastrskega dohodka, hkrati pa ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji za storitve, povezane s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddajo le-teh v najem, v skladu s šesto točko prvega odstavka 2. člena Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05, v nadaljevanju: Uredba). V praksi navedene fizične osebe najprej opravijo storitev v okviru strojnega krožka v obsegu, ki mu ga dovoljuje Pravilnik, ko pa dosežejo limit, začnejo opravljati storitev v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Uredba predpisuje tudi največje dovoljene fizične obsege za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti. Storitve, povezane s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddajo le-teh v najem, se lahko opravljajo v okviru dopolnilne dejavnosti, vendar največ do višine 1.500 ur na leto (4. člen Uredbe). Nadalje pa drugi odstavek 4. člena Uredbe določa, da se za navedene dejavnosti ne štejejo storitve, ki so opravljene v okviru strojnega krožka, ki izpolnjujejo pogoje za oprostitev plačila dohodnine.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7078