100si

Vpisano: 26.3.2013 11:33:14

Obračun delovnih ur pri agrarni skupnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-116/2013-02-01-610-501, 28. 2. 2013

Zavezanec sprašuje, kako izplačati delovne ure članom in nečlanom agrarne skupnosti. Navaja, da so v okviru delovne akcije ureditve pašnikov nekateri člani in nečlani agrarne skupnosti opravili več ur, kot je določeno in bi jim želeli izplačati dohodek za opravljene ure dela.

V nadaljevanju vam pojasnjujemo:

V primeru, ko je član ali nečlan agrarne skupnosti fizična oseba, ki ima za tovrstna dela oziroma storitve registrirano dejavnost (tj. fizična oseba, je za opravljanje tovrstne dejavnosti registrirana oziroma je vpisana v davčni register kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost), so doseženi dohodki obdavčeni z dohodnino, in sicer kot dohodek iz dejavnosti. Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, mora prejete dohodke vključiti v davčni obračun in ga davčnemu organu predložiti do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Podrobnejše pojasnilo o obdavčitvi dohodka iz dejavnosti je objavljeno na spletni strani Davčne uprave RS (DURS).

Če je član ali nečlan agrarne skupnosti fizična oseba, ki za tovrstna dela oziroma storitve nima registrirane dejavnosti (tj. fizična oseba za opravljanje tovrstne dejavnosti ni registrirana oziroma ni vpisana v davčni register kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost), so doseženi dohodki obdavčeni z dohodnino, in sicer kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Ker agrarna skupnosti ni plačnik davka po Zakonu o davčnem postopku, mora v tem primeru prejemnik dohodka za prejet dohodek vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve pri davčnemu organu, in sicer do 10-tega dne v mesecu za pretekli mesec.

Če oseba nima registrirane dejavnosti za tovrstna dela oziroma storitve, ki jih opravlja v okviru agrarne skupnosti, se dohodek za opravljeno delo ali storitev davčno obravnava kot dohodek iz zaposlitve. Za dohodek iz zaposlitve se šteje tudi dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, ki je opredeljen v 38. členu ZDoh-2. Glede na določbe tega člena, se za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja šteje vsak posamezni dohodek za opravljeno delo ali storitev, ki jo za agrarno skupnost opravi član ali nečlan agrarne skupnosti, ki za opravljanje tega dela oziroma storitve nima registrirane dejavnosti.

Davčna osnova dohodka iz drugega pogodbenega razmerja je prejet dohodek, vključno z morebitnimi povračili stroškov in bonitetami, ki je skladno s četrtim odstavkom 41. člena ZDoh-2, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 %. Poleg normiranih stroškov lahko prejemnik dohodka uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve, in sicer se priznajo na podlagi dokazil, pod pogoji in do višin, ki jih na podlagi 44. člena ZDoh-2 določi vlada. Akontacija dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja se, skladno z desetim odstavkom 127. člena ZDoh-2, izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 25 %.

Podrobnejše pojasnilo o davčni obravnavi dohodkov iz zaposlitve (drugo pogodbeno razmerje) je objavljeno na spletnih straneh DURS.

Če dohodek iz drugega pogodbenega razmerja izplača oseba, ki ni plačnik davka, akontacijo dohodnine ugotovi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca. Agrarna skupnost ni plačnik davka po 58. členu Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB4, 32/12 in 94/12). Član ali nečlan agrarne skupnosti mora, skladno z določili 288. člena ZDavP-2, napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve vložiti do desetega dne v mesecu za pretekli mesec pri davčnem organu.

Podrobnejše pojasnilo v zvezi z napovedjo in obrazci so objavljeni na spletnih straneh DURS.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7052