100si

Vpisano: 18.2.2013 21:06:21

Objava Obvestila o objavi dovoljenja za dvig praga določenega za obvezno identifikacijo za namene DDV

OBJAVA OBVESTILA O OBJAVI IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA 2013/54/EU Z DNE 22. JANUARJA 2013 O DOVOLJENJU REPUBLIKI SLOVENIJI, DA UVEDE POSEBEN UKREP, KI ODSTOPA OD ČLENA 287 DIREKTIVE 2006/112/ES O SKUPNEM SISTEMU DAVKA NA DODANO VREDNOST

Pojasnilo DURS, št. 4230-136484/2013-2, 15. 2. 2013


V Uradnem listu RS št. 14/13 z dne 15. 2. 2013 je bilo objavljeno Obvestilo o objavi Izvedbenega sklepa Sveta 2013/54/EU z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: Obvestilo). V nadaljevanju posredujemo odgovore na vprašanja glede dviga praga za vstop v sistem DDV in postopka prenehanja identifikacije za DDV.


1. Kdaj je datum začetka uporabe višjega praga za vstop v sistem DDV


Povišani prag letnega prometa 50.000 eurov iz prvega odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) se začne uporabljati 1. aprila 2013.


2. Kaj mora storiti zavezanec, ki želi izstopiti iz sistema DDV


Davčni zavezanec, ki je na dan objave Obvestila identificiran za namene DDV, ker je presegel prag letnega prometa 25.000 eurov (obvezna vključitev v sistem DDV) in izpolnjuje pogoje za oprostitev obračunavanja DDV, ker v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 eurov obdavčljivega prometa, lahko ostane še naprej identificiran za namene DDV. Če tak zavezanec ne želi več ostati v sistemu DDV in se odloči za prenehanje identifikacije za namene DDV, pa ima v skladu s tretjim odstavkom 27. člena ZDDV-1G možnost, da davčnemu organu kadarkoli po objavi Obvestila poda zahtevek za prenehanje identifikacije za namene DDV.


Davčni organ ne bo preverjal izpolnjevanje pogojev po uradni dolžnosti, ampak je treba vložiti zahtevek za prenehanje identifikacije za DDV. Zahtevek bo davčni zavezanec predložil preko sistema eDavki na obrazcu DDV-DeDDV - Zahtevek za prenehanje identifikacije DDV, v katerem navede:

- pogoji za prenehanje identifikacije za namene DDV so izpolnjeni dne »1. 4. 2013«,

- kot razlog za prenehanje označi »drugo« in v polju navede »promet pod 50.000 eurov«.

Obširnejše navodilo o izpolnjevanju obrazca DDV-DeDDV je za zavezance objavljeno na eDavkih.


Davčni organ odloči o prenehanju identifikacije z dnem, ki ga določi v 30 dneh po prejemu vloge davčnega zavezanca za prenehanje identifikacije.


Pri tem velja opozoriti, da bo davčni zavezanec, ki je predložil zahtevek za prenehanje identifikacije za DDV pred objavo Obvestila v Uradnem listu, obravnavan po takrat veljavni določbi, torej po obdavčljivem prometu 25.000 eurov.


Davčni zavezanec, ki mu bo davčni organ izdal odločbo o prenehanju identifikacije za DDV, bo moral predložiti obračun DDV do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je prenehala identifikacija za DDV.


3. Katere so še obveznosti davčnega zavezanca, ki mu preneha identifikacija za namene DDV


Davčni zavezanec, ki mu bo davčni organ izdal odločbo o prenehanju identifikacije za namene DDV, je v skladu s petim odstavkom 88. člena ZDDV-1 dolžan predložiti obračun DDV do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je prenehala identifikacija za namene DDV.


Davčni zavezanec, kateremu bo prenehala identifikacija za DDV, ne bo imel več pravice do dobitka DDV. V skladu s petim odstavkom 132. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11 in 102/12) mora davčni zavezanec na dan pred prenehanjem identifikacije za namene DDV, od zalog blaga, za katere je uveljavil odbitek DDV, obračunati DDV. Poleg tega mora davčni zavezanec ob tem obračunati DDV tudi od vsega prometa, ki ga je opravil do dneva prenehanja identifikacije za namene DDV.


Davčni zavezanec, ki je pri prehodu iz splošne ureditve na posebno ureditev za male davčne zavezance opravil dobave blaga oziroma storitev pred datumom prehoda, račun pa izda po datumu prehoda, mora v skladu s tretjim odstavkom 161. člena pravilnika obračunati DDV. Račun mora v teh primerih izdati najpozneje do roka za predložitev obračuna DDV za davčno obdobje, za katero še sestavlja obračun DDV.


V primeru, da je davčni zavezanec pred datumom prehoda na posebno ureditev za male davčne zavezance prejel celotno predplačilo za dobave blaga oziroma storitve, ki bodo opravljene po datumu prehoda, v skladu s četrtim odstavkom 161. člena pravilnika obračuna DDV od prejetega predplačila. Če pa je prejel le delno predplačilo za dobave blaga oziroma storitve, ki bodo v celoti opravljene po datumu prehoda, obračuna DDV le od tega dela predplačila.


V zvezi z nabavljenimi osnovnimi sredstvi, za katera obdobje popravka iz prvega odstavka 69. člena ZDDV-1 še ni poteklo, bo izdano dodatno pojasnilo.


4. Kako je z izdajanjem računov davčnega zavezanca, ki bo izstopil iz sistema DDV


Davčni zavezanec bo še vedno moral izstavljati račune, na katerih ne sme več izkazovati DDV, mora pa v skladu s 141. členom pravilnika navesti najmanj naslednje podatke:

- datum izdaje;

- zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;

- svojo firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče;

- prodajno ceno blaga oziroma storitve (brez DDV) in

- skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravljene storitve (brez DDV).


5. Kako je z davčnim zavezancem, ki je na dan objave Obvestila v sistemu DDV kot prostovoljni davčni zavezanec


Če rok 60 mesecev od dneva, ko je postal identificiran za namene DDV, še ni potekel, bo moral davčni zavezanec še naprej ostati v sistemu DDV kot prostovoljni davčni zavezanec.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6997