100si

Vpisano: 9.7.2007 12:28:22

Pojasnilo1 - k Slovenskemu računovodskemu standardu 19 (2001) in Slovenskemu računovodskemu standardu 19 (2006) - pripoznavanje terjatev

Na podlagi 4. točke uvoda v slovenske računovodske standarde 2001 (Uradni list RS, št. 107/01) in 4. točke uvoda v slovenske računovodske standarde 2006 (Uradni list RS, št. 118/05) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 76. seji 11. januarja 2006 sprejel

P O J A S N I L O 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 19 (2001) in Slovenskemu računovodskemu standardu 19 (2006) - pripoznavanje terjatev in obveznosti za odloženi davek

1. Terjatve in obveznosti za odloženi davek se v knjigovodskih razvidih in računovodskih izkazih pripoznajo za pomembne (bistvene) zneske. Znesek je pomemben, če bi opustitev njegovega pripoznanja lahko vplivala na poslovne odločitve uporabnikov, ki temeljijo na računovodskih izkazih. Naravo in stopnjo pomembnosti opredeli podjetje v svojih aktih. V prilogah k računovodskim izkazom podjetje razkrije dejstvo, da nepomembni zneski terjatev in obveznosti za odloženi davek niso pripoznani.

2. Terjatve za odloženi davek se skladno s SRS 19.16 in SRS 5.15 pripoznajo za zneske davka od dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih in so posledica odbitnih začasnih razlik, prenosa neizrabljenih davčnih izgub ter neizrabljenih davčnih dobropisov v naslednja obdobja. Terjatve za odloženi davek se pripoznajo le, če je verjetno, da bo v prihodnje na razpolago obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče izrabiti odbitne začasne razlike, neizrabljene davčne izgube in davčne dobropise. Verjetnost, da bo v prihodnje na razpolago obdavčljivi dobiček, podjetje utemelji z obstoječimi obdavčljivimi začasnimi razlikami, če teh ni, pa s prihodnjim obdavčljivim dobičkom. Če je podjetje imelo oziroma ima zaporedne ali večje izgube (ki ne izhajajo iz razlogov, za katere je malo verjetno, da se bodo v prihodnosti ponovili), je to prepričljiv dokaz, da prihodnji obdavčljivi dobiček ne bo na razpolago. Zato podjetje, ki je imelo oziroma ima zaporedne ali večje izgube, terjatve za odloženi davek pripozna le pod pogojem, da obstaja prepričljiv dokaz, da bo na razpolago dovolj obdavčljivega dobička, v breme katerega bo mogoče izrabiti odbitne začasne razlike, davčne izgube in davčne dobropise. V okoliščinah iz prejšnjega stavka podjetje obvezno razkrije znesek pripoznanih terjatev za odloženi davek ter naravo prepričljivega dokaza, ki podpira njihovo pripoznanje. Če ni prepričljivih dokazov o razpoložljivosti prihodnjega obdavčljivega dobička, podjetje terjatev za odloženi davek ne pripozna, v prilogah k računovodskim izkazom pa razkrije razloge za njihovo nepripoznanje.

3. SRS 19.14 ureja obveznost pripoznavanja terjatev in obveznosti za odloženi davek v povezavi s prevrednotenjem poslovnega izida podjetja. Slednji se skladno s SRS 19.14 prevrednoti zaradi začasnih razlik, če je obdavčljivi dobiček pripoznan v drugem obračunskem obdobju kot računovodski dobiček, zaradi česar se preračuna obračunani (odmerjeni) davek iz dobička.

4. SRS 2001 ne urejajo obveznosti pripoznavanja terjatev in obveznosti za odloženi davek zaradi začasnih razlik, ki izhajajo iz poslovnih združitev ali delitev in iz prevrednotenja sredstev, za katero se poveča posebni prevrednotovalni popravek kapitala. Prav tako SRS 2001 ne urejajo pripoznavanja učinkov terjatev in obveznosti za odloženi davek, ki izhajajo iz poslovnih združitev ali delitev in iz prevrednotenja sredstev za katerega se poveča posebni prevrednotovalni popravek kapitala. Skladno s MRS 12 se učinki terjatev in obveznosti za odloženi davek iz začasnih razlik, ki izhajajo iz poslovnih združitev ali delitev, pripoznajo neposredno v dobrem imenu, učinki terjatev in obveznosti za odloženi davek iz začasnih razlik, ki izhajajo iz prevrednotenja sredstev, pa v kapitalu. Ker SRS 2001 urejajo pripoznavanje terjatev in obveznosti zgolj za začasne razlike, za katere se prevrednoti poslovni izid za znesek odloženega davka, podjetja v računovodskih izkazih, sestavljenih skladno s SRS 2001, za leto 2005 izkažejo terjatve in obveznosti za odloženi davek zgolj za začasne razlike, katerih učinki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

5. Terjatve za odloženi davek se za leto 2005 izkažejo v skupini 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja – (predlagan konto 087); obveznosti za odloženi davek se za leto 2005 izkažejo v skupni 98 – Dolgoročne poslovne obveznosti – (predlagan konto 987); učinki terjatev in obveznosti za odloženi davek se za leto 2005 izkažejo v skupini 81 – Razporeditev dobička – (predlagan konto 812).

6. V izkazu poslovnega izida se učinki terjatev in obveznosti za odloženi davek izkažejo v postavki 20 (različica I) oziroma v postavki 18 (različica II) izkaza poslovnega izida. Postavki 20 in 18 se poimenujeta Odloženi davki.

7. Podjetja ob prehodu na SRS (2006) na dan 1. januarja 2006 v poslovnih knjigah pripoznajo vse terjatve in obveznosti za odloženi davek, ki se pripoznavajo skladno s SRS (2006). Učinek obračuna odloženega davka iz začasnih razlik, ki izhajajo iz poslovnih združitev ali delitev, pripoznajo v dobrem imenu, učinek obračuna odloženega davka iz prevrednotenja sredstev pa v popravku presežka iz prevrednotenja sredstev na dan 1. januarja 2006.

To pojasnilo začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu RS. 1. do 6. točka tega pojasnila se uporabljajo pri sestavitvi letnega poročila za leto 2005 po SRS 2001, 7. točka tega pojasnila pa se uporablja za potrebe preračuna postavk skladno s SRS (2006) na dan 1. januarja 2006.

Številka 5/06 Ljubljana, 11. januarja 2006
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=699