100si

Vpisano: 21.3.2013 14:19:11

Obrazec: Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2013 - do 2. aprila 2013

Obrazec: Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2013 - obrazec 3

V skladu z določbo prvega odstavka 95. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2F (Uradni list RS, št. 94/12) davčni zavezanec, ne glede na drugi stavek prvega odstavka spremenjenega 308. člena zakona, opravi priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2013 najpozneje do 2. aprila 2013.

Z določbo prvega odstavka 95. člena ZDavP-2F je določena prehodna ureditev priglasitve ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2013, in sicer lahko zavezanci priglasijo ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2013 najkasneje še do 2. aprila 2013.

Pod točko I. zavezanec poda izjavo, da želi v letu 2013 ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 70% prihodkov.

Po določbi tretjega odstavka 48. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12) zavezanec lahko ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, če njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v davčnem letu pred tem davčnim letom ne presegajo 50.000 eurov. Pri zavezancih, ki so na novo začeli opravljati dejavnost se prihodkovni pogoj ne ugotavlja.

V skladu z osmim odstavkom 48. člena ZDoh-2 se za potrebe določanja višine prihodkov ne šteje, da je zavezanec na novo začel opravljati dejavnost, če je v 18 mesecih pred priglasitvijo ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov:
1. ponovno začel opravljati dejavnost, če je prenehal opravljati dejavnost v šestih mesecih pred ponovnim začetkom opravljanja dejavnosti;
2. ustanovil družbo, zavod ali primerljivo osebo po tujem pravu;
3. prišlo do preoblikovanja zavezanca s prenosom dela podjetja na družbo, s pridobitvijo lastniškega deleža, ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost, ali
4. začel opravljati dejavnost na podlagi prenosa podjetja ali dela podjetja od druge osebe.

V zgoraj naštetih primerih se, v skladu z določbo devetega odstavka 48. člena ZDoh-2, v prihodke iz dejavnosti, v davčnem letu pred davčnim letom, za katero se uveljavlja ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, štejejo tudi:
1. prihodki zavezanca, doseženi pred prenehanjem opravljanja dejavnosti,
2. prihodki družbe, zavoda ali primerljive osebe po tujem pravu,
3. prihodki osebe, ki je prevzela del podjetja zavezanca, in
4. prihodki osebe, ki je prenesla podjetje ali del podjetja na zavezanca.

Pod točko II. A zavezanec poda izjavo na način, da označi ustrezen kvadratek, da v 18 mesecih pred priglasitvijo ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov:
- ni ponovno začel z opravljanjem dejavnosti potem, ko je v obdobju šestih mesecih pred tem prenehal z opravljanjem dejavnosti;
- ni ustanovil družbe, zavoda ali primerljive osebe po tujem pravu;
-se ni preoblikoval s prenosom dela podjetja na družbo, s pridobitvijo lastniškega deleža oziroma ni prenesel dela podjetja na fizično osebo, ki opravlja dejavnost;
- ni začel opravljati dejavnosti na podlagi prenosa podjetja ali dela podjetja od druge osebe.

Zavezanec, ki označi vse kvadratke v točki II. A ne izpolnjuje točke II. B. Če zavezanec ne označi vseh kvadratkov v točki II. A mora označiti ustrezen kvadratek pod točko II B.

Pod točko II. B zavezanec poda izjavo na način, da označi ustrezen kvadratek, da je v 18. mesecih pred priglasitvijo ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov:

- ponovno začel z opravljanjem dejavnosti, ki jo v roku šestih mesecev pred tem prenehal opravljati in prihodki doseženi pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v davčnem letu pred davčnim letom, za katero uveljavlja ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov ne presegajo 50.000 eurov;
- ustanovil družbo, zavod ali primerljivo osebo po tujem pravu in prihodki družbe, zavoda ali primerljive osebe po tujem pravu, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v davčnem letu pred davčnim letom, za katero uveljavlja ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov ne presegajo 50.000 eurov;
- prišlo do preoblikovanja zavezanca s prenosom podjetja na družbo, s pridobitvijo lastniškega deleža, ali na fizično osebo, ki opravlja dejavnost in prihodki osebe, ki je prevzela del podjetja zavezanca, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v davčnem letu pred davčnim letom, za katero uveljavlja ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ne presegajo 50.000 eurov;
- začel opravljati dejavnost na podlagi prenosa podjetja ali dela podjetja od druge osebe in prihodki osebe, ki je prenesla podjetje ali del podjetja, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v davčnem letu pred davčnim letom za katero uveljavlja ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ne presegajo 50.000 eurov.


Zavezanci, ki so v letu 2012 ugotavljali davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov morajo, v skladu z določbo 95. člena ZDavP-2F, davčnemu organu najkasneje do 2. aprila 2013 predložiti tudi obrazec 4, Izračun višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto 2013. Obrazec je objavljen na spletnih straneh DURS na naslovu:
http://www.durs.gov.si/si/fizicne_osebe_ki_opravljajo_dejavnost/dohodnina_za_fizicne_osebe_ki_opravljajo_dejavnost_obrazci/dohodek_iz_dejavnosti/
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6941