100si

Vpisano: 8.1.2013 17:18:07

Dohodnina od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem 2012 - Pogosta vprašanja in odgovori

 1. Kdo je dolžan oddati napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem?
  Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem je dolžan oddati vsak, ki je v preteklem letu oddajal v najem kakršnokoli nepremičnino ali premičnino fizični osebi ali tuji pravni osebi, ki v Sloveniji nima obveznosti izračunavanja in plačevanja davčnega odtegljaja.
 2. Ali moram oddati napoved, če oddajam nepremičnine, ki ležijo v tuji državi?
  Napoved je potrebno oddati, tudi za nepremičnine, ki ležijo v tuji državi in jih oddajate v najem. To velja za rezidente Slovenije.
 3. Kako naj oddam napoved?
  Napoved se lahko vloži preko portala eDavki, če imate digitalno potrdilo (SIGEN-CA, POŠTA®CA, HALCOM CA, AC NLB) ali na predpisanem obrazcu, ki je na spletni strani DURS, dobite pa ga tudi na davčnem uradu.
 4. Kje moram oddati napoved, če imam nepremičnino, ki jo oddajam na lokaciji drugega davčnega urada, kot imam sam stalno prebivališče?
  Napoved je potrebno oddati na davčnem uradu, pri katerem je zavezanec za davek vpisan v davčni register oziroma kjer ima zavezanec stalno prebivališče.
 5. Kdaj je potrebno oddati napoved za dohodnino od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem?
  Napoved je potrebno oddati v 15 dneh po poteku časa, za katerega je bilo dano premoženje v najem, vendar najpozneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto. Za leto 2012 je treba napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem vložiti najpozneje do 15. januarja 2013.
 6. Ali se dohodek dosežen z oddajanjem premoženja v najem všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine oziroma ali je vključen v informativni izračun dohodnine?
  Da. Dohodek je vključen že v informativni izračun dohodnine. Zavezanec, ki ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepopolni, se pravi, če zavezanec ugotovi, da v informativni izračun ni vključen dohodek iz oddajanja premoženja v najem, v 15 dneh od vročitve informativnega izračuna vloži ugovor.
 7. Kaj naredim, če sem najemodajalec, pa sem napoved pozabil oddati do 15. januarja? Ali potrebujem s seboj prinesti kakšne dokumente?
  Napoved lahko oddate v obliki samoprijave v najkrajšem možnem času, saj se lahko na ta način še izognete globi za prekršek, če se davčna napoved ne vloži v roku. Napovedi priložite kopijo najemne pogodbe za lažje dokazovanje.
 8. Kaj lahko naredim, če sem najemojemalec?
  Če ste najemnik stanovanja, lahko prijavite na davčni urad, da ste najemnik stanovanja in hkrati napišete komu plačujete najemnino, višino najemnine ter način plačila najemnine. Prijavi priložite kopijo najemne pogodbe.
 9. Ali ima davčni organ podatke o lastništvu nepremičnin za tekoče leto?
  Davčni organ ima podatke o lastništvu nepremičnin za leto 2012.
 10. Ali ima davčni organ možnost preveriti ali nekdo v stanovanju prebiva?
  Davčni organ je po uradni dolžnosti zaprosil upravljavce, elektro podjetja in ostala podjetja, da mu dostavijo podatke o številu prijavljenih stanovalcev oziroma o višini porabe elektrike in drugih tekočih stroških.
 11. Za katero leto moram narediti napoved?
  Vsi, ki so bili dolžni oddati napoved za leto 2012, pa tega niso naredili pozivamo, da to nemudoma storijo. Enako velja tudi za vsa pretekla leta. Napoved lahko podate v obliki samoprijave in se s tem izognete predvideni globi. Dodamo naj še, da je samoprijavo mogoče oddati le enkrat.
 12. Zakaj je dobro vložiti napoved tudi, če je že potekel rok za vložitev napovedi za najem?
  V primeru, ko bo davčni zavezanec oddal napoved na podlagi samoprijave mu globa za prekršek ne bo izrečena. Obračunane mu bodo le obresti po evropski medbančni obrestni meri za čas od poteka roka za vložitev davčne napovedi, do vložitve samoprijave. Davčni zavezanec lahko najpozneje do vročitve odmerne odločbe, do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora, do začetka postopka o prekršku ali do kazenskega postopka, vloži davčno napoved oziroma popravljeno davčno napoved na podlagi samoprijave.
 13. Ali bom kaznovan, če ne oddam napovedi?
  Poleg izrečene globe vam bo izdana tudi odločba na podlagi primerljivih podatkov iz napovedi iz območja za katero se obdavčuje nepremičnina.
  Z globo 200 do 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenim z zakonom (318. člen ZDavP-2).
  Z globo od 400 do 1.200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2).

Vir: DURS

Več o napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6905