100si

Vpisano: 11.4.2005 16:04:35

uradni list 36/2005

Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje

Na podlagi 57. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99, 99/01 in 60/02), 49. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/2003) in 51. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 14. seji, dne 30. 3. 2005 sprejela

Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje

1
Pavšalni prispevek za zavezance iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ) znaša za primer bolezni in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov) 21.840 SIT mesečno.

2
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17., 18. in 21. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ znaša za primer bolezni in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov) 5.080 SIT mesečno.

3
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni in za zavezance iz 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu (prispevek za zdravstvene storitve, povračilo potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino) znaša 642 SIT. Prispevek se plačuje mesečno:
– za osebe iz 5. točke 17. člena ZZVZZ plačuje od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem
mesecu,
– za osebe iz 6. točke 17. člena ZZVZZ plačuje od vsake napotnice v mesecu, kadar zavarovana oseba dela preko študentskega servisa kot pooblaščene organizacije,
– za osebe iz 18. člena ZZVZZ plača za mesec, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah ali vpoklicana na usposabljanje za takšne akcije in naloge, razen za osebe iz 1., 3.,
8. in 9. točke 18. člena ZZVZZ.
Zavezanci plačujejo za osebe iz 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena ZZVZZ letni pavšalni prispevek v višini 963 SIT.
Zavezanci za obračun in plačilo prispevkov za zavarovance iz 17. in 18. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so pravne in fizične osebe, pri katerih so zavarovanci na delu oziroma organizatorji del oziroma akcij.

4
Pavšalni prispevek za obsojence na prestajanju zaporne kazni in mladoletnike na prestajanju vzgojnega ukrepa za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela znaša 30.460 SIT mesečno.
Za zavarovance iz prvega odstavka te točke se plačuje tudi prispevek iz 3. točke tega sklepa za čas, ko zavarovanec dela med prestajanjem kazni oziroma med izvrševanjem vzgojnega ukrepa oddaje v vzgojni zavod.
Zavezanec za obračun in plačilo prispevkov je Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.

Pavšalni prispevki, ki se plačujejo mesečno, se plačajo 15. dan v mesecu za pretekli mesec. V primerih, ko nastane obveznost za pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki temelji na izplačilu dohodkov oziroma od katerega se obračuna in plača pavšalni prispevek, se pavšalni prispevek plačuje v rokih in na način, predpisan z zakonom o prispevkih za socialno varnost in zakonom, ki ureja davčni postopek. Pavšalni prispevki iz drugega odstavka 3. točke tega sklepa se plačajo do 15. 3. za tekoče leto.

6
Ta sklep začne veljati prvi dan naslednjega meseca po mesecu objave v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 4
točke tega sklepa, ki se začne uporabljati, ko vstopi v veljavo zakon, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij in ki bo za obsojence na prestajanju zaporne kazni in prestajanju vzgojnega ukrepa uskladil pravice iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja.
Št. 0201-14/6-2005
Ljubljana, dne 30. marca 2005.
Predsednica Skupščine Zavoda
Ana Mokorel l. r.

Objavljeno v Uradnem listu 36/2005, 8. aprila 2005
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=686