100si

Vpisano: 29.11.2012 12:32:46

Obdavčitev evropske pokojnine

Pojasnilo DURS, št. 4217-10385/2012-5, 23. 11. 2012

Uslužbenka Komisije se odloča za prenos pokojninskih pravic iz Slovenije v EU. Čez približno osem let bo upravičena do starostne pokojnine, ki jo bo izplačevala Komisija. Zanima jo, ali bo ta pokojnina obdavčena skladno s slovensko davčno zakonodajo, ali ne.

Pojasnjujemo sledeče.

Starostna pokojnina, ki jo bo uslužbenki v prihodnosti izplačevala Komisija, bo ob izplačilu, skladno z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti1, obdavčena na viru, tj. v Belgiji, v Sloveniji pa bo oproščena plačila dohodnine.

Iz dokumentacije PMO2, ki smo jo prejeli v zvezi z izpostavljeno problematiko obdavčevanja teh pokojnin izhaja, da imajo Evropske Skupnosti, ki prejemnikom izplačujejo starostne, invalidske in družinske pokojnine, skladno z določbo 8. člena Uredbe Sveta št. 260/68, pravico do davka z obdavčitvijo ob izplačilu. Predhodno navedena uredba tudi določa, da se davčni prejemki kot prihodek, knjižijo v proračun Skupnosti.

Določba 12. člena Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije (v nadaljevanju: Protokol)3 določa, da so uradniki in drugi uslužbenci Unije4 dolžni plačevati davek v korist Unije od plač, mezd in prejemkov, ki jih prejemajo od Unije, v skladu s pogoji in postopki, ki jih določa evropski zakon ter da so oproščeni nacionalnh davkov od teh prejemkov. Protokol tudi določa, da države članice EU, pri izračunu davka od preostalega dohodka takega rezidenta, ne smejo upoštevati oproščenega dohodka.

Določba 34. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF) določa, da se, ne glede na prvi odstavek 5. člena tega zakona5, dohodnine ne plačuje od dohodka iz zaposlitve6, ki ga prejme rezident kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki ali Evropskem investicijskem skladu, pod pogojem, da se od tega dohodka plačuje dohodnina v institucijah Evropske skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki oziroma Evropskem investicijskem skladu. Ta dohodek se ne upošteva pri izračunu višine dohodnine od preostalega obdavčljivega dohodka takega rezidenta.

Glede na navedeno je zaključiti, da bo starostna pokojnina, ki jo bo uslužbenki, iz naslova pretekle zaposlitve, izplačevala Komisija, skladno z določbo 34. člena ZDoh-2, oproščena plačila dohodnine v Sloveniji.

Obveščamo tudi, da PMO prejemnikom predhodno navedenih pokojnin vsako leto izda posebno potrdilo7, s katerim potrjuje, da prejemnik prejema pokojnino od Skupnosti (npr. od Komisije) ter, da je taka pokojnina obdavčena le ob izplačilu na viru.

1 V nadaljevanju: Uredba Sveta št. 260/68.

2 PMO je angleška kratica za ime urada »Paymaster's Office« (v prevodu: Urad za upravljanje in izplačevanje posameznih dajatev).

3 Protocol (No 7) on the privilegies and immunities of the European Union (OJ C 115/9. 5. 2008).

4 2. člen Uredbe Sveta št. 260/68 določa, da so davčni davčni zavezanci tudi prejemniki starostnih, invalidskih ter družinskih pokojnin, ki jih izplačujejo Skupnosti.

5 V prvem odstavku 5. člena ZDoh-2 je določeno, da je rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije.

6 V prvem odstavku 35. člena ZDoh-2 je določeno, da se za dohodek iz zaposlitve šteje dohodek, prejet na podlagi pretekle ali sedanje zaposlitve.

7 Potrdilo prilagamo v vednost.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6808