100si

Vpisano: 29.11.2012 11:53:17

Oprostitev plačila davkov od dohodkov uslužbencev OZN in specializiranih agencij OZN

Stališče DURS o davčni obravnavi dohodkov iz zaposlitve, ki jih zavezanec dosega pri eni izmed specializiranih agencij Organizacije združenih narodov.

Pojasnilo DURS, št. 4210-5068/2012-3, 15. 6. 2012

Zavezanec (rezident Slovenije) prosi za stališče o davčni obravnavi dohodkov iz zaposlitve, ki jih dosega pri eni izmed specializiranih agencij Organizacije združenih narodov.

Za uslužbence OZN in uslužbence specializiranih agencij OZN se uporabljata Konvencija o privilegijih in imunitetah Združenih narodov oziroma Konvencija o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij, ki določata, da so uslužbenci oproščeni davkov na plače in honorarje, ki jih izplača OZN ali specializirana inštitucija OZN, zato zavezanec sprašuje, ali je mogoče navedene konvencije razlagati tako, da je oproščen plačila dohodnine od plače, ki jo prejema pri specializirani agenciji OZN.

V zvezi z navedenim pojasnjujemo:

Dohodki, ki jih zavezanci dosegajo pri OZN oziroma pri kateri izmed specializiranih agencij OZN se v Sloveniji ne obdavčijo, pod pogojem, da zavezanci dohodke dosegajo kot uslužbenci teh organizacij. V ta namen je treba slovenskemu davčnemu organu predložiti potrdilo, da se za namene Konvencije o privilegijih in imunitetah Združenih narodov oziroma za namene Konvencije o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij obravnavajo kot »uslužbenci« OZN oziroma »uslužbenci« konkretne specializirane agencije OZN.

V skladu z določbo točke b) osemnajstega odstavka člena V Konvencije o privilegijih in imunitetah Združenih narodov (Uradni list FLRJ, št. 20/50), ki velja v Sloveniji na podlagi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo, so uslužbenci (angl. officials) Združenih narodov oproščeni davkov na plače in honorarje, ki jim jih izplačajo Združeni narodi.

V točki b) devetnajstega odstavka člena VI Konvencije o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij (Uradni list Prezidij LS FLRJ, št. 25-16/51) je določeno, da so uslužbenci (angl. officials) specializiranih agencij upravičeni do enakih oprostitev davka od plač in honorarjev, ki jim jih izplačajo specializirane agencije, kot jih uživajo uslužbenci Združenih narodov. Konvencija velja kot predpis v Sloveniji na podlagi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo1.

V konkretnem primeru je mednarodna organizacija tista, ki določi, katere osebe šteje med »uslužbence«, za katere veljajo privilegiji in imunitete v skladu s Konvencijo o privilegijih in imunitetah Združenih narodov oziroma Konvencijo o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij. Ob predložitvi potrdila mednarodne organizacije o tem, da se zavezanec za namene konvencije obravnava kot »uslužbenec«, se v konkretnem primeru uporabijo zgoraj navedene določbe Konvencije o privilegijih in imunitetah Združenih narodov oziroma Konvencije o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij, po katerih se plače in honorarji, ki jih svojim uslužbencem izplača OZN oziroma specializairana agencija OZN, v Sloveniji ne obdavčijo. Ob predložitvi ustreznega potrdila mednarodne organizacije se lahko upošteva ugodnost iz konkretne konvencije, ne glede na obliko sklenjenega razmerja z mednarodno organizacijo (redno delovno razmerje, drugo pogodbeno razmerje).

Hkrati pojasnjujemo, da ni pomembno, kje so tovrstni dohodki »uslužbencu« OZN oziroma »uslužbencu« specializairane agencije OZN izplačani oziroma, ali se zaposlitev izvaja v Sloveniji ali izven nje. Ti dohodki so v Sloveniji izvzeti iz obdavčitve, kar pomeni, da se ne vključujejo v davčno osnovo za odmero dohodnine, prav tako se ne upoštevajo pri izračunu višine dohodnine od (morebitnega) preostalega obdavčljivega dohodka zavezanca. Ne glede na navedeno je slovenski rezident dolžan pri pristojnem davčnem uradu v Sloveniji te dohodke že med letom napovedati v Napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve2, v kateri lahko uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb (v konkretnem primeru oprostitev plačila davka v Sloveniji).

1 Z Aktom o notifikaciji se je Slovenija zavezala, da bo uporabljala konvencijo za naslednje specializirane agencije: FAO, IBRD, IDA, IFAD, IFC, ILO, IMF, ITU, UNESCO, UPU, WHO, WIPO, WMO, ICAO in IMO.

2 Obrazec medletne napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine).

Obrazec medletne napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidente.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6807