100si

Vpisano: 12.11.2012 14:36:59

Pojasnilo glede nagrade za obvezno opravljanje prakse študentov in dijakov - ZUJF

Pojasnilo MPJU št. 007-1378/2012/1, 24.09.2012

Glede na to, da na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo prejemamo številna vprašanja glede obveznosti izplačila nagrade za obvezno opravljanje prakse študentov in dijakov, pri čemer večina vprašanj temelji na prepričanju, da je ZUJF določil nagrado za obvezno opravljanje prakse ter tudi obveznost plačila stroškov prevoza in regresa za prehrano, v zvezi s tem posredujemo naslednje pojasnilo:

Zakon o uravnoteženju javnih financ, ZUJF, (Uradni list RS, št. 40/2012) nagrado za obvezno opravljanje prakse določa v 180. členu, in sicer se člen glasi:

180. člen

(nagrada za obvezno opravljanje prakse)

(1) Mesečna nagrada za obvezno opravljanje prakse za celotno mesečno obveznost se določi:

– za dijake v višini 47 eurov,

– za študente v višini 97,26 eurov.

(2) Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti.

(3) Študentom in dijakom na praksi pripadata povračilo stroškov prevoza in regres za prehrano v višini in pod pogoji, ki veljajo za zaposlene.

Iz besedila člena izhaja naslednje:

  • ZUJF določa le višino mesečne nagrade za obvezno opravljanje prakse, in sicer različno za študente oziroma za dijake, ter pravilo, da se ta nagrada izplača sorazmerno glede na število dni prisotnosti,
  • prav tako navedeni člen ZUJF določa, da povračilo stroškov prevoza in regres za prehrano pripadata študentom in dijakom na praksi v višini in pod pogoji, ki veljajo za zaposlene.

Torej ZUJF ne uvaja pravice do izplačila mesečne nagrade za opravljanje prakse, prav tako ne določa pravice do povračila stroškov prevoza na delo in regresa za prehrano, ampak določa le višino nagrade ter pravilo, da morebitno povračilo stroškov prevoza in regres za prehrano študentom in dijakom pripadajo pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence.

Po pregledu aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bili prav tako objavljeni v Uradnem listu RS, št. 40/2012, in so bili sklenjeni po sprejemu ZUJF (in veljajo namesto določb ZUJF) ter tako na novo določili povračila stroškov in druge prejemke in delovnega razmerja, ugotavljamo, da nobeden izmed aneksov ne vsebuje določbe glede nagrade za obvezno opravljanje prakse.

Upoštevaje navedeno je torej treba tako v državnih organih in občinah kot tudi v celotnem javnem sektorju glede pravice do izplačila nagrade za obvezno opravljanje prakse študentov in dijakov, glede povračila strokov prevoza na delo ter glede regresa za prehrano upoštevati določbe predpisov in kolektivnih pogodb, ki navedena izplačila določajo kot obveznost oziroma pravico študentov in dijakov na praksi.

Tako na primer 110. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08) ureja izvajanje praktičnega pouka in v tretjem odstavku določa, da praktikant dobi nagrado med opravljanjem praktičnega pouka je zavarovan za primer nesreče pri delu, glede povračila stroškov prevoza na delo in regresa za prehrano pa je treba upoštevati določbe Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, KPND, (Uradni list RS, št. 18/91 in nadaljnje spremembe), ki v 1. točki 42. člena določa, da so do povračila stroškov prehrane med delom upravičeni tudi pripravniki, učenci in študentje na praksi. Glede povračila stroškov prevoza na delo, kar ureja 2. točka 42. člena navedene kolektivne pogodbe, pa ni nikjer navedeno, da pripadajo tudi učencem oziroma študentom na praksi.

Upoštevaje navedene predpise je tako možno učencem oziroma dijakom in študentom na obvezni praksi v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti izplačati le stroške prehrane med delom v višini in pod pogoji, kot velja za javne uslužbence, ter nagrado za obvezno opravljanje prakse v skladu s prvim in drugim odstavkom 180. člena ZUJF.

Vir: MPJU
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6779