100si

Vpisano: 12.11.2012 14:29:17

Kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene v državi - ZUJF

Pojasnilo št. 007-1270/2012/16, 01.10.2012

Zveza: dopolnitev dopisa številka: 007-1270/2012 z dne 02.08.2012

Glede na to, da se v zvezi z izvajanjem določb ZUJF in Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni lit RS, št. 40/2012), ki se nanašajo na kilometrino za uporabo lastnega vozila v službene namene v državi, pojavljajo določena vprašanja, posredujemo še dodatno naslednje pojasnilo:

Ponovno pojasnjujemo, da navedeni aneks ureja kilometrino za uporabo lastnega vozila v službene namene v državi v 10. členu, in sicer določa, da je uporaba lastnega avtomobila v službene namene mogoča izjemoma samo na podlagi dogovora med delodajalcem in javnim uslužbencem, če drugače ni možno opraviti službene poti oziroma rednega dela.

V nadaljevanju dopisa, navedenega pod zvezo, je pojasnjeno izvajanje določb ZUJF in aneksa, pri čemer ponovno in posebej opozarjamo na naslednje besedilo:

»Aneks pa določa tudi kilometrino za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi, ki znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer. V tem primeru pa je treba upoštevati, da gre sicer za opravljanje nalog iz pogodbe o zaposlitvi, kjer pa sta možni dve situaciji:

- opravljanje nalog iz pogodbe o zaposlitvi v istem kraju, kot je kraj, ki je v pogodbi o zaposlitvi določen kot kraj opravljanja dela in sedež delodajalca, - opravljanje nalog iz pogodbe o zaposlitvi v drugem kraju oziroma na območju Republike Slovenije, kar pomeni, da mora javni uslužbenec potovati iz kraja, ki je v pogodbi o zaposlitvi določen kot sedež delodajalca, v drug kaj, kjer bo opravil delo, ta drug kraj pa je lahko vsakodnevno različen.

V skladu s tem je treba določiti način izplačila kilometrine za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, pri čemer je osnovni dokument dogovor med delodajalcem in javnim uslužbencem o uporabi lastnega vozila v službene namene.

Pojasnjujemo pa tudi, da za določitev višine kilometrine ni odločilni kriterij stalnost oziroma začasnost uporabe lastnega vozila v službene namene, ampak vsebina nalog, ki jih javni uslužbenec opravlja,ko uporablja lastno vozilo v službene namene.

Za potrebe obračuna kilometrine pa mora obstajati tudi dokument, na primer mesečna evidenca uporabe lastnega vozila v službene namene, potrjena s strani odgovorne osebe, iz katere bo razvidno, kdaj in kje je bilo vozilo uporabljeno ter število kilometrov, ki so podlaga za obračun kilometrine.«

Dodatno k navedenemu besedilu pa opozarjamo, da že iz prvega odstavka 173. člena ZUJF kot tudi iz prvega odstavka 10. člena aneksa izhaja, da je izplačilo kilometrine pod pogoji iz zakona ali aneksa možno tako za službeno pot kot za opravljanje rednega dela. Pri tem pa je treba izhajati iz definicije službene poti, ki je navedena v prvem odstavku 171. člena ZUJF in v prvem odstavku 8. člena aneksa, pri čemer je tudi za opravljanje rednega dela (dela iz pogodbe o zaposlitvi) treba izdati potni nalog, če so za to izpolnjeni pogoji (kar izhaja iz druge alineje četrtega odstavka tega dopisa).

Posebej poudarjamo, da nikjer iz našega dopisa z dne 2.8.2012 ne izhaja, da se za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi, kadar so za to izpolnjeni pogoji, ne izda potni nalog. Že iz opredelitve službe poti izhaja, da je potni nalog potreben, saj gre za dokument, s katerim javni uslužbenec dokazuje upravičeno odsotnost z delovnega mesta oziroma iz kraja, kjer v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo. Res je, da določbe ZUJF in aneksa v delu, kjer urejajo kilometrine za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi, ne vsebujejo besedila »na podlagi potnega naloga«, do česar je prišlo zaradi okoliščin, v katerih je nastajal tako zakon kot aneks. Vendar pa to ne more biti razlog, posebej ob upoštevanju opredelitve službene poti in možnosti izplačila kilometrine za uporabo privatnega vozila v službene namene, za neizdajanje potnih nalogov za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi izven kraja, kjer javni uslužbenec v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo.

Predlagamo, da ob upoštevanju navedenega uporabnikom proračuna posredujete pojasnila glede obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za opravljanje nalog iz pogodbe o zaposlitvi.

Vir: MPJU
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6778