100si

Vpisano: 28.8.2012 18:30:04

Predlog sprememb in dopolnitev Obrtnega zakona

MGRT je v zakonodajno proceduro poslalo predlog sprememb Obrtnega zakona.

Cilj predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona je zagotoviti združenje gospodarskih subjektov v OZS na prostovoljni osnovi oziroma ukinitev dosedanjega obveznega članstva in uvedba prostovoljnega članstva, poenostavitev poslovnega okolja, večje možnosti pri iskanju dela in zaposlovanja ter predvsem večja konkurenčnost slovenskih obrtnikov.

Najpomembnejše novosti

  • Ukinja se dosedanje obvezno in uvaja prostovoljno članstvo. V zbornico se lahko vključi vsaka zainteresirana oseba iz 10. člena tega predloga zakona. S to spremembo se ukinja tudi obveznost plačevanja obveznega članskega prispevka.
  • OZS ostaja še naprej reprezentativni predstavnik obrti ter nadaljuje izvajanje javnih pooblastil, ki jih je ta imela v skladu z zakonom in drugimi predpisi do spremembe teh predpisov.
  • Obrtne dejavnosti se omejujejo samo na mikro in majhna podjetja, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe.
  • Spreminja se koncept obrtne dejavnosti, ki ločuje regulirane dejavnosti, ki se določijo z uredbo, ter neregulirane dejavnosti.
  • Odpravljajo se vstopni pogoji za obrtne dejavnosti, za katere ne obstaja potreba oziroma javni interes za njihovo regulacijo, t.i. neregulirane obrtne dejavnosti (predlog zakona predlaga črtanje obrti podobne dejavnosti in dejavnosti, za katere se ne zahteva ustrezna poklicna usposobljenost, ter odprava zahteve po pridobitvi obrtnega dovoljenja za domače in umetnostne obrti).
  • Predlog zakona omogoča združevanje tudi v druge zbornice na podlagi določb zakona, ki ureja gospodarske zbornice.
  • Obrtni register je sestavljen iz registra reguliranih obrtnih dejavnosti ter podregistra nereguliranih obrtnih dejavnosti, ki služi za evidentiranje vseh subjektov, ki opravljajo obrtno dejavnost.
  • Dodana je izdaja potrdil EU (potrdila o zakonitem opravljanju reguliranih dejavnosti v RS): Namen potrdila je, skladno z Direktivo 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, da imetnik potrdila v državi članici, kjer želi opravljati storitev, dokazuje, da je zakonito ustanovljen v državi članici z namenom opravljanja zadevnih dejavnosti, in da mu v trenutku izdaje potrdil ni prepovedano izvajanje dejavnosti.
  • Predlog zakona ureja tudi vprašanje prijave začasnega opravljanja storitev. Gre za področje obrtnih dejavnosti, ki so v RS regulirane, vendar v Sloveniji za tuje državljane nimamo vzpostavljenega postopka prijave občasnega opravljanja storitev. Predlog zakona tako določa, da morajo tuji državljani vsako začasno opravljanje storitev prijaviti pristojnemu organu, ki preverja tudi izpolnjevanje kvalifikacijskih pogojev za opravljanje storitev, ki so v Sloveniji regulirane. S to ureditvijo želi zakonodajalec zaščititi domače obrtnike, ki so v primerjavi s tujimi državljani v slabšem položaju, saj slednjim ni potrebno dokazovati nikakršnih kvalifikacijskih pogojev.
  • Predlog zakona v prehodnih določbah izrecno določa da dosedanji člani OZS ohranijo članstvo v zbornici ter da imajo možnost iz zbornice izstopiti s 1. 1. 2013.

Besedilo predloga
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6639