100si

Vpisano: 21.8.2012 15:36:51

Uveljavljanje državne ali Zoisove štipendije za leto 2012/2013

ROKI ZA ODDAJO VLOGE

Državna štipendija

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev roka za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več. Zakon določa, da denarni prejemek, torej tudi državna štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo odloča ponovno za vsako novo šolsko/študijsko leto posebej. Polnoletni dijaki naj tako vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo, ob izpolnjevanju pogojev, upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.

Študentje naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo najkasneje v mesecu septembru, da bodo, ob izpolnjevanju pogojev, upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.

V primeru, da bodo vloge oddane kasneje, bodo upravičenci prejemali državno štipendijo krajši čas; vedno se namreč šteje, da sledi izplačilo prve štipendije prvi dan naslednjega meseca po oddaji vloge. Za nazaj poplačila ni.

Vlagatelje tudi obveščamo, da lahko v mesecu avgustu (dijaki) oziroma septembru (študenti) na pristojni center za socialno delo vložijo tudi NEPOPOLNO vlogo v primeru, da se zaradi vpisnih rokov posameznih izobraževalnih ustanov še ne bodo mogli vpisati v mesecu avgustu oziroma septembru.

Zoisova štipendija

Pri vlogah za Zoisove štipendije zakonski roki za vložitev vlog ostajajo. Dijaki morajo tako vloge za pridobitev Zoisove štipendije oddati do 5. 9. 2012, študenti pa do 10. 10. 2012, in sicer na Sklad za razvoj kadrov in štipendije.

Po teh datumih Zoisove štipendije ne bo več mogoče uveljaviti.

POSEBNOSTI PRI HKRATNEM UVELJAVLJANJU PRAVICE DO ŠTIPENDIJE

Če posameznik prvič z vlogo uveljavlja pravico do štipendije

Zaradi sprememb, ki sta jih prinesla Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon za uravnoteženje javnih financ, se bodo hkrati vložene vloge za uveljavitev pravice do različnih vrst štipendij (državna, Zoisova, kadrovska štipendija, štipendija za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu) reševale tako, da bodo vse ostale vloge po tem, ko bo ena izmed štipendij dodeljena, zavrnjene z razlogom, da je vlagatelj že upravičen do druge štipendije.

Če dijak ali študent že prejema državno (ali drugo) štipendijo v tekočem (šolskem/študijskem) letu in želi v naslednjem letu za višji letnik istega programa pridobiti Zoisovo štipendijo (ali drugo štipendijo), se mora prvi štipendiji najprej odpovedati. Pri tem opozarjamo, da v primeru odpovedi državni štipendiji, posameznik te štipendije za isto šolsko/študijsko leto ne more več uveljavljati.

DODATKI K ZOISOVI IN DRŽAVNI ŠTIPENDIJI

Po Zakonu za uravnoteženje javnih financ dodatka na dohodek v družini štipendista k Zoisovi štipendiji ni več.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu odpravlja dodatek za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu za izobraževanje izven stalnega prebivališča v oddaljenosti pet kilometrov in več od kraja stalnega bivališča do kraja izobraževanja.

Dodatek za prevoz na podlagi spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu v šolskem/študijskem letu 2012/2013 v obliki posebne subvencije dodeljujejo prevozniki javnega prometa za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu.

Dodatek za bivanje še vedno uveljavljajo dijaki in študenti, ki bivajo izven kraja stalnega bivališča.

Dodatki za učni oziroma študijski uspeh, za vrsto in področje izobraževanja ter za posebne potrebe ostajajo nespremenjeni.

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6637