100si

Vpisano: 13.7.2012 11:40:05

Uradni list RS, št. 52/2012 z dne 9. 7. 2012

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2012

1. člen

S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2012.

2. člen

Zavezanci za dajanje podatkov, določeni v 339. členu Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in 32/12; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2), dostavijo podatke po vrstah, v obliki in na način, določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

3. člen

Podatki se pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si.

4. člen

(1) Če pri zavezancu za dajanje podatkov nastanejo statusne spremembe zaradi združitve in delitve, predloži podatke za odmero dohodnine ustrezni pravni naslednik.

(2) Ob stečaju ali likvidaciji zavezanca za dajanje podatkov, kadar ni pravnega naslednika, pošlje podatke za odmero dohodnine stečajni ali likvidacijski upravitelj.

(3) Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna ali fizična oseba, pri kateri so shranjene poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-200/2012/16

Ljubljana, dne 29. junija 2012

EVA 2012-1611-0061

dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

Priloga:
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6571