100si

Vpisano: 9.7.2012 13:45:22

Vlada o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku

Vlada RS je na 21. redni seji, ki je potekala 5. julija 2012, določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku in ga pošilja Državnemu zboru RS v zakonodajni postopek.

Z novelo Zakona o splošnem upravnem postopku se v pravni red uvaja spremembe na področju overjanja lastnoročnih podpisov in kopij, ki jih trenutno izvajajo upravne enote. Namen predlagatelja je razširitev stvarne pristojnosti na področju overovitev in izenačenje tovrstnih overitev z overitvami, ki jih opravljajo notarji. Po veljavni ureditvi so bile t.i. upravne overitve izenačene z notarskimi samo za potrebe upravnih postopkov, po uveljavitvi novele pa bo dana možnost, da se izenačijo tudi na drugih pravnih področjih, kjer se z materialnim dejanjem zgolj potrjuje pristnost podpisa predlagatelja overitve oziroma ugotavlja istovetnost kopije z izvirno listino, z drugimi besedami, kjer pri dejanju in njegovih posledicah ni kvalitativne razlike med obema storitvama.

V upravnem postopku bo za stranke novost tudi ta, da bodo uradne osebe v postopkih pred organom strankam na zahtevo dolžne pomagati pri izpolnjevanju obrazcev. Ocenjuje se, da se bo s tem uprava še bolj približala potrebam svojih uporabnikov, ki bodo tako lažje in hitreje prišli do svojih materialnih pravic.

Novela poleg tega razširja stvarno pristojnost za izvajanje nalog po tem zakonu na organe in druge pravne ter fizične osebe, ki na podlagi javnega pooblastila opravljajo naloge enotnih vstopnih točk. Na ta način bomo omogočili lažjo dostopnost do storitev in jih posledično približali državljanom. Pogoji in postopek za pridobitev javnega pooblastila so na novo opredeljeni v zakonu.

Z zakonom se spreminja veljavna ureditev Zakona o državni upravi, ki je na sistemski ravni urejala delovanje enotnega državnega portala e-uprava, centralnega informacijskega sistema, komunikacijskega omrežja javne uprave in enotnega kontaktnega centra. Pošti Slovenija, d.o.o. se podeljuje javno pooblastilo za upravljanje s centralnim informacijskim sistemom, pretvorba fizičnih dokumentov v digitalno obliko, elektronska hramba dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Zakon določa, da se upravljanje komunikacijskega omrežja javne uprave in enotnega kontaktnega centra izvaja preko javno zasebnega partnerstva (koncesija).

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6552