100si

Vpisano: 14.6.2012 16:07:32

ZUJF prinaša spremembe novim prejemnikom denarnega nadomestila

Zakon za uravnoteženje javnih financ z 31. majem 2012 posega tudi v Zakon o urejanju trga dela, in sicer na področje pravic iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja. Spremembe ne posegajo v že pridobljene in pričakovane pravice brezposelnih.

Tako se spreminjajo:

  • višina denarnega nadomestila po enoletnem prejemanju,
  • najvišji znesek denarnega nadomestila,
  • ukinja pa se tudi pravica uživalcev denarnega nadomestila med brezposelnostjo, da med začasno nezmožnostjo za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki traja več kot 30 (delovnih) dni, prejemajo nadomestilo v breme sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Posledično se ukinja mirovanje denarnega nadomestila zaradi bolniške;
  • prispevek zavarovanca in zavezanca za zdravstveno zavarovanje pa se znižuje.

Navedene spremembe, ki jih podrobneje predstavljamo v nadaljevanju, se nanašajo na novo prijavljene brezposelne osebe, in ne posegajo v že pridobljene pravice brezposelnih (sedanji prejemniki denarnega nadomestila med brezposelnostjo ali nadomestila zaradi bolezni) in pričakovane pravice (prijavljeni brezposelni, ki so že oddali vlogo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila ali nadomestila zaradi bolezni, o kateri pa še ni bilo odločeno).

Sprememba glede višine denarnega nadomestila

Denarno nadomestilo se prve 3 mesece izplačuje v višini 80 % od osnove za odmero denarnega nadomestila (enako kot doslej), v nadaljnjih 9 mesecih v višini 60 % (enako kot doslej), po izteku tega obdobja, to je po 12 mesecih, pa v višini 50 % (zdaj 60 %).

Najvišji znesek denarnega nadomestila ne sme presegati 892,50 eurov bruto (zdaj 1.050 eurov bruto).

Sprememba ne vpliva na nadomestila, o katerih je bilo do uveljavitve ZUJF že odločeno po dosedanji ureditvi. Prav tako ne vpliva na nadomestilo, o katerem do uveljavitve ZUJF sicer še ni bilo odločeno, a je bila vloga zanj vložena pred uveljavitvijo ZUJF.

Pri tem naj poudarimo, da je sprememba začasne narave in bo veljala do uveljavitve naslednjih sprememb zakona, ki ureja delovna razmerja.

Ukinitev pravice do mirovanja denarnega nadomestila med brezposelnostjo zaradi začasne nezmožnosti za delo

Z uveljavitvijo ZUJF se ukinja pravica, po kateri je bil prejemnik denarnega nadomestila med brezposelnostjo, ki je bil začasno nezmožen za delo več kot 30 delovnih dni, za čas do ponovne vzpostavitve delovne zmožnosti upravičen prejemati nadomestila v breme zdravstvene blagajne v višini zadnje izplačanega nadomestila med brezposelnostjo.

Dosedanja ureditev bo še vedno veljala za zavarovance, ki so predlog za mirovanje nadomestila med brezposelnostjo zaradi začasne nezmožnosti za delo vložili do uveljavitve ZUJF. Ta bo veljala tudi za zavarovance, ki jim denarno nadomestilo med brezposelnostjo na dan uveljavitve ZUJF zaradi začasne nezmožnosti za delo že miruje, in sicer do prenehanja nezmožnosti za delo.

Znižanje stopnje prispevkov za obvezna socialna zavarovanja, ki bremenijo denarno nadomestilo med brezposelnostjo

Zaradi ukinitve pravice do mirovanja denarnega nadomestila med brezposelnostjo zaradi začasne nezmožnosti za delo se znižuje tudi višina prispevkov, ki sta jih zavarovanec (prejemnik denarnega nadomestila) in zavezanec (Zavod RS za zaposlovanje) plačevala od denarnega nadomestila med brezposelnostjo. Tako se stopnja prispevkov od dosedanjih 6,36 % znižuje na 5,96 %, posledica tega znižanja pa bo temu ustrezno višji neto znesek izplačila denarnega nadomestila.

Dosedanja ureditev glede prispevne stopnje velja za brezposelne osebe, ki so do uveljavitve ZUJF že prejemniki nadomestila v breme zdravstvene blagajne in za tiste, ki bodo to pravico pridobile, ker so podale vlogo za njeno priznanje pred uveljavitve ZUJF.

Vir: ZRSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6521