100si

Vpisano: 6.4.2012 15:47:48

Stopnja DDV foto knjige - popravek

Pojasnilo DURS, št. 4230-148068/2012-3, 2. 4. 2012, s tem pojasnilom se nadomešča pojasnilo št. 4230-22855/2012-2, z dne 7. 2. 2012

V zvezi z določitvijo stopnje DDV pri dobavi foto knjig pojasnjujemo:

Dobava foto knjige, ki se uvršča v kombinirano nomenklaturo carinske tarife pod oznako KN 4901 99 00 kot druge tiskane knjige, je obdavčena po nižji 8,5-odstotni DDV stopnji.

Na podlagi 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11 in 78/11) se DDV obračunava in plačuje po splošni 20-odstotni stopnji od davčne osnove za vse dobave blaga in storitev, razen za dobave blaga in storitev, za katere zakon določa, da so obdavčene po nižji 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove. Seznam dobav blaga in storitev od katerih se obračunava DDV po nižji stopnji DDV je določen v Prilogi I k ZDDV-1, ki je sestavni del zakona.

Po določbi 6. točke Priloge I k ZDDV-1 je dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskarskim gradivom, otroškimi slikanicami, vključno s tistimi za risanje ali barvanje, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), časopisov in periodičnih publikacij obdavčena z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji, razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju.

Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11 in 108/11) v 52. členu določa, da se med izdelke iz 6. točke Priloge I k ZDDV-1 uvrščajo:

  • tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo (tarifna oznaka: 4901);
  • časopisi, revije in druge periodične publikacije (tarifna oznaka: 4902);
  • otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903);
  • glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00);
  • zemljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh vrst (tarifna oznaka: 4905);
  • knjige, slikanice, glasbene knjige z notami in atlasi na posnetih nosilcih s tekstovnimi, slikovnimi in zvočnimi zapisi (tarifna oznaka: 8523).

Za razvrstitev izdelkov se v skladu s 146. členom ZDDV-1 uporablja kombinirana nomenklatura carinske tarife.

* CURS, ki je pristojen za razvrstitev izdelkov v ustrezno kombinirano nomenklaturo carinske tarife, je z dopisom št. 092-13/2012-5 z dne 27. 3. 2012 popravil nezavezujočo tarifno informacijo. Carinski organ v navedenem dopisu navaja:

»Na podlagi podatkov, ki so nam bili posredovani za uvrstitev foto knjige v kombinirano nomenklaturo carinske tarife, je Generalni carinski urad podal nezavezujočo tarifno informacijo za foto knjigo.

V kombinirani nomenklaturi za leto 2012 (Uradni list EU L282 z dne 28. oktober 2011) je na strani 339 v opombi 4 k 49. poglavju napačno prevedena zadnja vrstica. Vrstica se pravilno glasi: »Tiskane slike ali ilustracije brez besedila v prostih polah ali ločenih listih pa se uvrščajo pod tarifno številko 4911.« O popravku bomo obvestili Komisijo, ki bo objavila uradni popravek v kombinirani nomenklaturi. Zaradi navedenega smo v preteklosti posredovali napačne podatke o uvrščanju.

V nadaljevanju vam posredujemo pravilne podatke o uvrščanju.

Blago se lahko uvrsti v ustrezno tarifno oznako na podlagi natančnega opisa blaga, podatkov o materialni sestavi blaga in namenu uporabe blaga. Pri uvrščanju je potrebno upoštevati splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature ter opombe k oddelkom in posameznim poglavjem v kombinirani nomenklaturi.

Glede na podatke, ki ste nam jih posredovali, je obravnavano blago foto knjiga. Do izdelave pride na osnovi oblikovanja posameznega naročnika. Posamezni listi so izdelani s tehnologijo digitalnega tiska, ki so nato zvezani v enotno knjigo z vezavo v knjigoveški tehnologiji, ki dopušča izdelavo majhnih naklad.

Foto knjiga se v skladu s splošnima praviloma 1 in 6 uvršča pod oznako KN 4901 99 00 kot druge tiskane knjige. Uvrstitev je utemeljena s poimenovanjem k oznakama KN 4901 in 4901 99 00 in pojasnjevalnimi opombami HS k tarifni številki 4901 (C) (2).«
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6430