100si

Vpisano: 2.4.2012 22:18:58

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2I)

1. člen

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 78/08 in 20/09) se v drugem odstavku 10. člena besedilo »(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08 in 125/08) lahko zavezanec za leta 2008, 2009 in 2010« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo) lahko zavezanec za leta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ne glede na prvi, drugi in šesti odstavek 54. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) lahko zavezanec za leto 2011 uveljavlja znižanje davčne osnove za investicije v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V, in za investicije v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV, s predložitvijo popravka obračuna po 54. členu ZDavP-2 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.

3. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že pri odmeri dohodnine za leto 2011.

Št. 435-01/12-1/12

Ljubljana, dne 22. marca 2012

EPA 196-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6407