100si

Vpisano: 5.12.2008 13:16:57

Obnova postopka odmere dohodnine - nov dokaz za dovolitev obnove

Opravilna številka: Sodba I Up 759/2004
Datum: 21.9.2004

JEDRO: Kot novo dejstvo oziroma nov dokaz za dovolitev obnove postopka obračuna dohodnine se ne more šteti inšpekcijska ugotovitev, da je bil dohodek oz. dobiček od dejavnosti drugačen, kot je bilo to ugotovljeno z odločbo o odmeri davka od dejavnosti, temveč je lahko novo dejstvo oziroma dokaz v takem primeru le nova odločba o odmeri davka od dejavnosti.

IZREK: Pritožba se zavrne in se izpodbijana sodba potrdi.

OBRAZLOŽITEV:

Z izpodbijano sodbo je prvostopno sodišče na podlagi 4. točke 1. odstavka 60. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS, Uradni list RS, št. 50/97 in 70/2000) ugodilo tožbi in odpravilo odločbo tožene stranke z dne 15.4.2002, s katero je tožena stranka delno ugodila pritožbi tožnice zoper sklep Davčnega urada N.m., Izpostava N.m., z dne 18.12.2001. S tem sklepom je prvostopni organ po uradni dolžnosti obnovil postopek odmere dohodnine za tožnico za leta 1995 - 1999, in sicer v obsegu, da se glede na novo dokaze ugotovi pravilna odmerna osnova in odmeri dohodnina. Tožena stranka je s svojo odločbo delno spremenila izrek navedenega sklepa tako, da se tožnici po uradni dolžnosti obnovi postopek odmere dohodnine za leto 1996 - 1999, in sicer v obsegu, da se glede na nove podatke ugotovi pravilna odmera osnove za odmero dohodnine, v preostalem pa je pritožbo zavrnila. Obnova postopka je bila dovoljena po 1. točki 1. odstavka 260. člena, 261. členu in 1. in 2. odstavku 263. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-1, Uradni list RS, št. 80/99 in 70/2000). Novo dejstvo izhaja iz uradnega zaznamka Davčnega urada N.m., Oddelka za davčno inšpiciranje z dne 6.12.2001, v katerem je navedeno, da je bilo v postopku inšpiciranja ugotovljeno, da je tožnica v navedenih letih imela obdavčljive dohodke, ki jih v napovedi za odmero dohodnino ni napovedala in zato tudi pri odmeri dohodnine niso bili upoštevani. Tožnici naj bi bil napačno obračunan davek od dohodka iz dejavnosti, ker je bila napačno obračunana amortizacija v navedenih letih. Višina davka iz dohodka iz dejavnosti pa ima vpliv na izračun dohodnine v skladu s 37. členom Zakona o dohodnini (ZDoh, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 1/95 - odl. US, 7/95, 14/96 - odl. US, 44/96, 68/96 - odl. US, 26/99 - odl. US). Tožena stranka je izrek odločbe spremenila zato, ker se obnova postopka lahko dovoli le v petih letih od dneva, ko se je izvedelo za novo dejstvo oziroma za možnost uporabe novega dokaza. Zato obnova postopka za dohodnino za leto 1995 ni več dopustna.

Sodišče prve stopnje je odločbo tožene stranke odpravilo, ker meni, da je v postopku odmere dohodnine na osnovi davka iz dohodka iz dejavnosti nov dokaz le nova odločba o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti, ne pa zgolj sum v pravilnost pri obračunu amortizacije za osnovno sredstvo. Pri svoji odločitvi se je prvostopno sodišče sklicevalo tudi na sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. I Up 331/2000 z dne 16.10.2002.

Tožeča stranka in Državno pravobranilstvo Republike Slovenije kot zastopnik javnega interesa na pritožbo nista odgovorila.

Pritožba ni utemeljena.

Po presoji pritožbenega sodišča je odločitev prvostopnega sodišča v obravnavanem primeru pravilna in zakonita, zanjo je prvostopno sodišče navedlo utemeljene razloge, na katere se pritožbeno sodišče, da se izogne ponavljanju, v celoti sklicuje.

Tudi po presoji pritožbenega sodišča je bila v obravnavanem primeru dovolitev obnove postopka odmere dohodnine preuranjena. V postopku odmere dohodnine na podlagi dobička iz dejavnosti (5. alinea 6. člena ZDoh) je pravno relevantno dejstvo višina dobička, doseženega z opravljanjem dejavnosti, ki pa mora biti, skladno z določbami ZDoh in Zakona o davčnem postopku (ZDavP, Uradni list RS, št. 18/96 in 87/97), ugotovljena z odločbo o odmeri davka od dejavnosti. Zato novo dejstvo o nepravilnostih obračunavanja amortizacije za osnovno sredstvo (poslovni objekt), ki je bilo pri tožnici ugotovljeno v okviru postopka inšpekcijskega pregleda poslovnih knjig za leto 2000 in v okviru pregleda obračunavanja amortizacije osnovnih sredstev za leta 1995 - 1999, ne more biti novo dejstvo za obnovo postopka dohodnine, temveč je lahko le novo dejstvo za obnovo postopka odmere davka od dohodkov iz dejavnosti. Šele odločba o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti pa je lahko razlog za obnovo postopka odmere dohodnine.

Res je sicer, da se bo o tem, ali je bila dohodnina odmerjena prav ali ne, odločalo v obnovljenem postopku, vendar ta odločitev ne bo možna pred tem, da se izda odločba o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti. Torej samo dejstvo o napačnemu obračunu amortizacije še ne more biti novo dejstvo ali nov dokaz v postopku odmere dohodnine, kajti taka nova dejstva oziroma dokazi morajo biti glede na 260. člen ZUP-1 posebej kvalificirani, to je taki, da bi mogli sami zase ali v zvezi z že izvedenimi in uporabljenimi dokazi pripeljati do drugačne odločbe, če bi bilo dejstvo oziroma nov dokaz navedeno oziroma uporabljeno v prejšnjem postopku. Samo dejstvo, da naj bi tožnica narobe obračunavala amortizacijo, pa v postopku izračuna dohodnine še ne bi pripeljalo do drugačne odločitve, temveč bi do drugačne odločitve pripeljala lahko le drugačna odločba o odmeri davka od dohodka iz dejavnosti.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 73. člena ZUS pritožbo tožene stranke zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

Zadnja sprememba: 13.5.2008

VIR:http://www.sodnapraksa.si
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=64