100si

Vpisano: 28.3.2012 10:45:58

Popis cigaret na dan 31. marca 2012

Spremenjena višina trošarine za cigarete - od. 1. aprila 2012.

Sprememba začne veljati s 1. aprilom 2012. Spremeni se višina trošarine za cigarete, tako da znaša:

- specifična trošarina znaša 21,8833 evra za 1000 kosov cigaret
- proporcionalna trošarina znaša 45,6346 % od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret

V primeru, da je drobnoprodajna cena zavojčka dvajsetih cigaret nižja od 2,81 evra, se ne glede na prejšnji odstavek plačuje trošarina v višini 86,0000 evra za 1000 kosov cigaret.


Obveznost za plačilo razlike trošarine


Na podlagi 6. točke 15. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 - v nadaljevanju ZTro) nastane obveznost za plačilo trošarine v primeru, ko se v skladu s šestim odstavkom 51. člena ZTro poveča višina trošarine za cigarete, ki so na zalogi izven trošarinskih skladišč, ali ko se v skladu z devetim odstavkom 51. člena ZTro zanje zviša drobnoprodajna cena.


Plačnik razlike trošarine ob spremembi zneska trošarineV skladu z določbo11. točke drugega odstavka 17. člena ZTro je to oseba, ki ima zunaj trošarinskega skladišča na zalogi trošarinske izdelke, za katere se v skladu s 6. točko 15. člena ZTro spremeni višina trošarine ali zviša drobnoprodajna cena.Obveznosti iz Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete


Osebe, ki imajo zunaj trošarinskih skladišč na zalogi cigarete, so dolžne:

- 31.marca 2012 opraviti popis zalog cigaret in sestaviti zapisnik o stanju zalog cigaret po vrstah, vrednosti in količinah in ga predložiti carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika najkasneje do 15. aprila 2012;
- sestaviti obračun razlike med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo, in sicer ločeno po vrstah cigaret. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k uredbi in njen sestavni del in se predloži krajevno pristojnemu carinskemu organu najkasneje do 15. aprila 2012;
- plačati razliko trošarine po predloženem obračunu najkasneje do 30. maja 2012, in sicer na račun št. 01100-1008310474, v dobro računa: trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika-08656.

Osebe, ki morajo opraviti popis zalog cigaret in plačati razliko trošarine, so:
- proizvajalci in uvozniki, ki imajo cigarete na zalogi izven trošarinskega skladišča;
- trgovci in gostinci, ki imajo na zalogi cigarete.


Obrazci
Zavezanci lahko sami izdelajo obrazce [RTF-59KB], ki morajo vsebinsko in oblikovno ustrezati obrazcu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 18/12.


Trošarina za drobno rezani tobak
V skladu z 2. točko osmega odstavka 51. člena Ztro pa se s 1. aprilom 2012 spremeni tudi višina trošarine za drobno rezani tobak in sicer znaša od navedenega datuma dalje 45 eurov za en kilogram. Pri povečanju trošarine za drobno rezani tobak se popis zalog ne opravlja, saj obveznost za plačilo razlike trošarine pri tobaku ne nastane.


Vzorec izpolnjenega obrazca [PDF-40KB] za obračun razlike trošarine.

Pripomoček za izračun razlike trošarine [XLS-64KB]Več informacij na spletni strani Carinske uprave

Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6390