100si

Vpisano: 20.3.2012 12:23:52

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

1. člen

V Uredbi o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 58/10, 17/11 in 67/11) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret je izračunana na podlagi podatkov iz obračunov za plačilo trošarine v obdobju od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011 in na dan 1. aprila 2012 znaša 2,81 eura za zavojček dvajsetih cigaret.«.

2. člen

V prvem odstavku 4. člena se število »21,1500« nadomesti s številom »21,8833«.

V drugem odstavku se število »45,3113« nadomesti s številom »45,6346«.

3. člen

V 5. členu se število »2,73« nadomesti s številom »2,81«, število »83,0000« pa se nadomesti s številom »86,0000«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

4. člen

Zavezanec plača trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. aprila 2012.

Zavezanec iz 11. točke drugega odstavka 17. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) mora 31. marca 2012 popisati zalogo cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zaloge cigaret po vrstah, vrednosti in količinah ter obračunati razliko med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.

Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najpozneje 60. dan po popisu plačati razliko trošarine, in sicer v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, v dobro podračuna: 01100-1008310474 – trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številka sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika – 08656.

5. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00712-7/2012

Ljubljana, dne 8. marca 2012

EVA 2012-1611-0022

Janez Janša l.r.
Predsednik

Priloga:
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6378