100si

Vpisano: 15.3.2012 14:46:36

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011, Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka

Navodilo za izpolnjevanje obrazca za predlog za izvršbo

Na podlagi drugega odstavka 29. Člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZIZ) in Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se morajo predlogi za izvršbo zaradi izterjave denarne terjatve na podlagi verodostojne listine, razen predlogov za izvršbo na podlagi priložene menice (41.a člen ZIZ), vložiti na predpisanem obrazcu.

Predpisani obrazci so:

predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine – obrazec COVL-1, ter priloge k predlogu: več upnikov – obrazec COVL-2, več dolžnikov – obrazec COVL-3, več verodostojnih listin – obrazec COVL-4. Priloge k predlogu za več dolžnikovih dolžnikov, več kot šest računov, dolžnikovo terjatev zavarovano z zastavno pravico v zemljiški knjigi, nepremičnino, stavbno pravico, več nepremičnin, več nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiški knjigi, več stavbnih pravic, več družb, več kot dve vrsti nematerializiranih vrednostnih papirjev in drug isti povezovalni znak ali drug ustrezni identifikacijski podatek upnika ali dolžnika nimajo predpisanega obrazca, zato se s predpisano vsebino priložijo predlogu za izvršbo na belem listu formata A 4.

Pri izpolnjevanju obrazca natančno upoštevajte opisana navodila za izpolnjevanje. Če predlog za izvršbo ne bo vložen na predpisanem obrazcu, če ne bo pravilno izpolnjen oziroma če ne bo vseboval obveznih podatkov, se bo na podlagi tretjega odstavka 29. Člena ZIZ štel kot nepopolna vloga in bo vrnjen, da se popravi. Izpolnjene priloge k predlogu so sestavni del predloga za izvršbo.

Izbirna polja označite z X (npr. X Pravna oseba).

V polja, namenjena pisanju besedila, vpisujte velike tiskane črke.

V polja, namenjena pisanju datuma, vpisujte datum z dnem, mesecem in letom (npr. 01.01.2007).

Vsaka črka oziroma številka mora biti v svojem polju. Posebej opozarjamo na način plačila sodne takse v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine. Pri plačilu sodne takse morate natančno navesti sklicno številko, ki je na vsakem posameznem obrazcu vnaprej natisnjena v sektorju 1 REFERENCA. Če sodna taksa ne bo plačana z omenjeno sklicno številko, bo sodišče s takim predlogom ravnalo kot z nepopolno vlogo. Če sodna taksa ne bo plačana z novo dodeljeno, v sklepu navedeno sklicno številko, v dodatnem roku, se bo štelo, da je upnik umaknil predlog za izvršbo.

Opozorilo:

Če ste kot upnik po zakonu oproščeni plačila sodne takse, se morate na Centralnem oddelku za verodostojno listino (v nadaljnjem besedilu: CoVL) predhodno vpisati na seznam oseb, ki so po zakonu oproščene plačila sodne takse, sicer bo sistem upnika pozval na plačilo sodne takse.

Obrazca predloga za izvršbo zaradi vlaganja predloga za izvršbo ne fotokopirajte! Na vsakem predlogu za izvršbo je namreč enoznačna sklicna številka, ki je podlaga za plačilo sodne takse, in jo je dovoljeno uporabiti le enkrat. Ponovna uporaba sklicne številke ima za posledico, da sodišče ravna s takim predlogom kot z nepopolno vlogo.

Izpolnjeni obrazec predloga za izvršbo vložite v enem izvodu na naslov, ki je naveden na obrazcu.

Več ...
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6371