100si

Vpisano: 29.2.2012 15:03:29

Novosti na eKartici v eDavkih

Z dnem 01.10.2011 je Davčna uprava Republike Slovenije začela izvajati proces vodenja knjigovodskih evidenc v novem informacijskem sistemu, istočasno pa je uvedla tudi spremenjen način vplačevanja davčnih obveznosti.

Posledica novosti so med drugim tudi nov način zapiranja terjatev s plačili, frekventnost izračuna in knjiženja zamudnih obresti, ki se izvede pri poslovnih dogodkih, ki so vnaprej določena s poslovnimi pravili in način izvajanja pobota dolgov s preplačili.

Drugačen je tudi videz knjigovodske kartice, tako z vidika novega izrazoslovja, kot tudi z vidika številnih transakcij, ki jih prej na karticah ni bilo, saj se določeni poslovni dogodki niso izvajali tako pogosto in je bil način plačevanja davkov različen od sedanjega.

Razlaga nove kartice

Prva kolona knjigovodske kartice vsebuje zapis o vrstah davka, kjer se nahaja številka in naziv kategorije pogodbenega računa (slika 1, kolona 1). V novem davčnem knjigovodstvu smo namesto dotedanjih kontov, ki so bili vzpostavljeni na podlagi Kontnega načrta o davkih in drugih davčnih obveznostih DURS (konti razreda 2- za fizične osebe, konti razreda 3 za pravne osebe in konti razreda 7- za DDV), uvedli pogodbene račune (v nadaljevanju CA).
Posamezna kategorija pogodbenega računa se uporablja za posamezno vrsto davka, kar je urejeno v temeljnem šifrantu centralnega davčnega knjigovodstva (tipizacija davkov) in nadomešča dotedanji Kontni načrt za knjiženje davkov in drugih davčnih obveznosti v DURS.

Primer:
· davek od dohodka pravnih oseb: prej na kontu 3000, sedaj CA 80
· DDV prej konto 7040, sedaj CA 62

Opis knjižbe

V drugi koloni je opis knjižbe, ki s kratkim opisom obrazloži knjigovodski dogodek (slika 1, kolona 2). Med opisi knjižbe se pojavljajo tudi izrazi, ki so novost in so bolj obrazloženi v nadaljevanju:
Pozit.zam.obr.vračil; opis dogodka pove, da gre za obresti, ki se obračunajo in knjižijo v primeru zamude vračila davka v skladu z 99. členom ZDavP-2, zavezancu za davek pripadajo zamudne obresti, če davčni organ ni vrnil davka v predpisanem roku. V tem primeru tečejo zamudne obresti od naslednjega dne po poteku predpisanega roka za vračilo. Zamudne obresti se obračunajo v skladu s 96. členom tega zakona.

Zamudne obresti XML; opis dogodka pove, da gre za zamudne obresti, ki so se pred prejemom naslednjega plačila posameznega davčnega zavezanca, ki se nahaja na bančnem izpisku plačil, ki jih prejme DURS od izvajalca plačilnih storitev in vsebuje vsa plačila davčnih zavezancev za določen datum (izpisek plačila v obliki XML), za čas zamude, obračunale do datuma plačila in knjižile na kartico davčnega zavezanca.

Zamudne obresti so združene na nivoju datuma zapadlosti posamezne obveznosti.

Nerazporejeno plačilo redno; v praksi se velikokrat zgodi, da zavezanec poravna obveznost, predno je knjižena davčnem knjigovodstvu. V takem primeru dobi to plačilo oznako: /nerazporejeno plačilo redno/.

Za postavke knjižene pred 1.10.2011 in postavke knjižene po 1.10.2011 je opis knjižbe tekst na dokumentu migracije ali dokumenta knjiženja.
Za postavke knjižene pred 1.10.2011 in migrirane v novi sistem so to naslednji teksti :
- npr. A08 – Obračun za mesec 8
- npr. OBL A08 – zamudne obresti od obveznosti za mesec 8, obračunane do 30.9.2011

Za bremenitve knjižene po 1.10.2011, evidentirane v novem sistemu, je to tekst oz. številka dokumenta oddana na e-davkih:
- npr. O-EOP-26658801-162 – številka obračuna oddana na E-davkih
- Zamud. obresti – XML – zamudne obresti obračunane ob sprejemu plačila oz. prevzemu izpiska

Pri tem se pred bremenitvami knjiženimi po 1.10.2011 pojavljajo naslednje oznake :
A – popravek analitičnega dela (primer popravek individualnega REK-a, ki nima vpliva na skupni oddani REK)
B – davčna napoved po 62. členu brez sklepa, oz. davčni obračun po 52. členu ZDavP-2 brez sklepa
D – delno plačilo
I - samoprijava
O – original
P – popravek obračuna ( popravek, popravek do 30 dni, popravek do 45 dni…)
R – davčna Napoved po 62. členu s sklepom, obračun po 52. členu ZDavP-2 s sklepom, original po roku
S – storno
U – inšpekcijska odločba, odločba ali pravni akt
V – Popravek obračuna s povečanjem oz. znižanjem obveznosti
Z – Popravek obračuna do 12 mesecev po 54. členu ZDavP-2 do 12 mesecev pri znižanju oz. katerikoli popravek do 12 mesecev

Za primer :
O-EOP-26658801-162 pomeni originalni obračun
P-EOP-26658801-163 pomeni popravek obračuna

Pri evidentiranih bremenitvah iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) se v tekstu pod opisom dogodka pojavi tudi naziv občine, na katero se promet nanaša:
Na kartici se lahko izvajajo tudi popravki, ki jih v opisu knjižb prepoznate kot:

Storno avtomatičnega čiščenja; je vrsta knjižbe ki je posledica razvezave med plačilom in bremenitvijo zaradi popravkov knjiženih bremenitev. Najbolj pogosti popravki so popravki že knjiženih davčnih obračunov ali odmer. V postopku izvedbe stornacije že knjiženega obračuna in plačanih obveznosti na tej podlagi, je potrebno plačila, s katerimi se je zapirala terjatev iz obračuna razvezati, preden izvedemo stornacijo.

Razvezava plačila; se naredi zaradi popravka dokumenta s katerim je vzpostavljena davčna obveznost, kadar je ta dokument že zaprt s plačilom, ali zaradi neupravičenega pobota že knjižene davčne obveznosti s preplačilom na drugih davkih, kjer nastala obveznost še ni knjižena.

Storno storna se izvede v primerih, ko ugotovimo, da je bilo avtomatično čiščenje napačno stornirano.

Datum

V tretji koloni knjigovodske kartice (slika 1, kolona 3) se zapisuje datum, ki predstavlja datum valute, bodisi terjatve, obveznosti, plačila ali vračila in sicer:
· za kolono breme je to datum zapadlosti obveznosti v plačilo, npr. obračun DDV za oktober 2011 – rok plačila 30.11.2011,
· za kolono dobro je v primeru prostovoljnega plačila to datum plačila, v primeru davčne izvršbe pa datum odtegljaja zneska od denarni prejemek, datum nakazila iz transakcijskega računa na ustrezen PDP prejemnika sredstev.
· v primeru izvedenega pobota se datum zapiše kot datum valute postavke, ki jo je pobot zapiral.

Kolone knjigovodskih postavk

V kolonah od 4 do 6 (slika 1, kolona 4-6) se zneskovno zapisujejo terjatve in obveznosti, knjižene na podlagi odmerne odločbe ali predloženega davčnega obračuna (Breme) ter plačila s strani davčnega zavezanca in vračila davčnemu zavezancu (Dobro), ki so še vedno prikazane dvokolonsko. Kot zadnja je kolona saldo, ki predstavlja razliko med kolonama Breme in Dobro. Če je razlika enaka 0,00 so vse terjatve zaprte s plačili, v primeru odprtih postavk pa saldo izkazuje bodisi negativno vrednost (plačila so večja od terjatev- možno je, da obveznosti niso knjižene oz. je zavezanec upravičen do vračila) ali pozitivno vrednost (plačila so manjša od terjatev – zavezanec dolguje davčno obveznost).
Dolgovi in preplačila zavezanca so sešteti na nivoju posamezne kategorije pogodbenega računa. Pri posamezni kategoriji pogodbenega računa je s klikom na kvadratek s plusom možen pogled na posamezno transakcijo znotraj pogodbenega računa.

Saldo dolga oziroma preplačila davčnega zavezanca je seštet tudi na koncu na nivoju celotnega prometa, vseh kategorij pogodbenega računa, v koloni SKUPAJ ZAVEZANEC

Dokument, ki vsebuje obrazložitev novosti in razumevanja postavk, ki so na knjigovodski kartici evidentirane

Obvestilo na eDavkih
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6323