100si

Vpisano: 30.1.2012 12:51:14

Navodilo za izpolnjevanje obrazca napovedi za odmero dohodnine za leto 2011

Davčna uprava Republike Slovenije bo zavezancem za dohodnino za leto 2011 posredovala informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Informativni izračun dohodnine bo sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga davčna uprava na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki so jih davčni upravi posredovali izplačevalci in zavezanci.

Davčni organ bo zavezancem informativni izračun dostavil najkasneje do 15. junija 2012.

Pri tem velja opozoriti, da informativnega izračuna ne bodo prejeli vsi zavezanci za dohodnino. Davčni organ ne bo sestavil informativnega izračuna, prav tako pa davčnemu zavezancu rezidentu ne bo treba vložiti napovedi dohodnine, če:

– dohodki davčnega zavezanca, od katerih se plačuje dohodnina, ne presegajo 3.143,57 eurov,

– dohodki davčnega zavezanca, od katerih se plačuje dohodnina, poleg pokojnine, od katere v skladu z zakonom ni bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine in davčni zavezanec pri akontaciji dohodnine ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ne presegajo 80 eurov.

Kljub temu pa lahko tudi ti zavezanci vložijo napoved za odmero dohodnine, če to želijo.

Zavezanec pa mora vložiti napoved za odmero dohodnine, če mu informativni izračun ni bil vročen do 15. junija 2012, pa je imel v letu 2011 obdavčljive dohodke višje od 3.143,57 eurov oziroma je poleg pokojnine, od katere ni bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine in davčni zavezanec pri akontaciji dohodnine ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, dosegel dohodke, ki presegajo 80 eurov. Rok za vložitev napovedi je v tem primeru 31. julij 2012.

Zavezanci za dohodnino vlagajo napoved za odmero dohodnine v skladu z določbami Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št.13/11 – UPB7) ter Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB4). Besedila zakonov so na voljo tudi na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije: http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pravne_podlage/, v rubriki Temeljni predpisi oziroma rubriki Povezani predpisi.

Napoved za odmero dohodnine morajo vložiti zavezanci, ki so bili v letu 2011 rezidenti Slovenije. To so v prvi vrsti tisti, ki imajo v Sloveniji uradno prijavljeno stalno prebivališče, poleg teh pa tudi drugi, ki so v kateremkoli času v letu 2011 izpolnjevali katerega od naslednjih pogojev:

– bivanje izven Slovenije zaradi zaposlitve v tujini kot javni uslužbenec Republike Slovenije (npr. zaposlitev v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji RS ali stalnem predstavništvu RS pri Evropski Uniji ali stalnem predstavništvu RS pri mednarodni organizaciji; tudi zakonec ali vzdrževani družinski član takega javnega uslužbenca, ki prebiva s to osebo, se šteje za rezidenta Slovenije);

– uslužbenci v institucijah Evropskih Skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki ali Evropskem investicijskem skladu; tudi zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, ali vzdrževan otrok takega uslužbenca, ki prebiva s to osebo, se šteje za rezidenta Slovenije;

– bivanje izven Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v Evropskem parlamentu;

– običajno bivališče v Sloveniji;

– središče osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji;

– prisotnost v Sloveniji (neprekinjeno ali s prekinitvami) skupno več kot 183 dni.

Rezident Slovenije je zavezanec za dohodnino od svetovnega dohodka, to je od dohodkov iz virov v Sloveniji in od dohodkov iz virov izven Slovenije.

Napoved lahko vloži tudi rezident države članice EU oziroma EGP, ki ni Slovenija (nerezident Republike Slovenije), ki je v letu 2011 v Sloveniji dosegel dohodke iz zaposlitve, dohodke iz dejavnosti, dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodke iz oddajanja premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice ter druge dohodke, če z dokazili dokaže, da znašajo navedeni dohodki, doseženi v Sloveniji, najmanj 90% njegovega celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu, in če dokaže, da so v državi njegovega rezidentstva, dohodki, doseženi v Sloveniji, izvzeti iz obdavčitve ali so neobdavčeni (116. člen ZDoh-2).

Kot dokazilo, da rezident države članice EU oziroma EGP izpolnjuje navedene pogoje, davčnemu organu k napovedi za odmero dohodnine predloži izpolnjen in od davčnega organa države njegovega rezidentstva potrjen Zahtevek za uveljavljanje davčnih olajšav, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje, objavljen na spletnih straneh Davčne uprave RS, (http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2011/).

Davčni zavezanec, rezident države članice EU oziroma EGP, mora napoved za odmero dohodnine za leto 2011 vložiti najkasneje do 31. julija 2013.

Podatki o dohodkih se vpisujejo v rubrike z enakimi oznakami, kakor so oznake, navedene v obvestilih, ki so jih zavezancem v januarju 2012 posredovali izplačevalci in davčna uprava.

Dohodke, od katerih se plačuje dohodnina, je treba napovedati tudi, kadar izplačevalec oziroma davčna uprava ni poslala vseh potrebnih podatkov.

V napoved ne vpisujete dohodkov, ki skladno z ZDoh-2 niso obdavčeni z dohodnino:

1. dediščin;

2. volil, razen tistih, ki jih fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 46. člena tega zakona;

3. daril, prejetih od fizične osebe, ki ni delodajalec prejemnika (ali z delodajalcem povezana oseba) ali delodajalec osebe, ki je povezana s prejemnikom, razen daril, ki jih fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 46. člena tega zakona;

4. dobitkov od iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo;

5. izplačil, ki jih prejme fizična oseba na podlagi zavarovanja za primer bolezni, poškodbe ali invalidnosti, katerega zakon, ki ureja zavarovalništvo, ne določa kot obvezno zavarovanje, ali izplačila na podlagi zavarovanja za škodo, povzročeno na osebnem premoženju;

6. sredstev ali dobičkov, ki jih pridobi fizična oseba na podlagi prenosov sredstev med svojim podjetjem, v katerem samostojno opravlja dejavnost, in svojim gospodinjstvom ali na podlagi prenehanja opravljanja dejavnosti; navedena določba ne vpliva na obveznosti te fizične osebe, ki opravlja dejavnost, po III.3. poglavju tega zakona;

7. ugodnosti, ki jo prejme fizična oseba pri nakupu blaga in storitev, vključno s priložnostnim prejemom dodatnega blaga ali storitev, če je taka ugodnost dostopna vsem strankam pod enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe.

Podatki o dohodkih, ki so bili izplačani v tuji valuti, se v napoved vpišejo v eurih. Znesek dohodka ter davka, stroškov in prispevkov, plačanih ali obračunanih v tujini, je treba preračunati v eure po tečaju Banke Slovenije na dan pridobitve dohodka oziroma nastanka stroškov.

Dokumentacije, s katero se dokazuje resničnost navedb v napovedi, ni treba prilagati, razen kadar je to pri posamezni vrsti dohodka posebej navedeno (npr. pri dohodkih, prejetih iz tujine, pri uveljavljanju dejanskih stroškov).

Dokumentacijo, ki ima vpliv na davčno obveznost zavezanca, je treba hraniti najmanj pet let po poteku leta, na katerega se nanaša.

Napoved se vloži pri davčnem uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi napovedi.

Če davčni zavezanec preneha biti rezident in odide iz Slovenije pred rokom za vložitev napovedi, mora vložiti napoved najpozneje do odhoda iz Slovenije.

Napoved se lahko vloži:

– prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si.

– osebno pri pristojnem davčnem uradu oziroma izpostavi davčnega urada,

– po pošti (če je napoved poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan vložitve napovedi, napoved, poslana z navadno pošto, pa mora k davčnemu organu prispeti najpozneje do 31. julija 2012).

Vsaka napoved mora biti poslana posamično.

Vir, več: DURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6279