100si

Vpisano: 10.10.2011 11:47:53

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - otroci

Vlada RS je na 153. redni seji, ki je potekala 6. oktobra 2011, sprejela mnenje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-L), skrajšani postopek, EPA 2089 – V, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisana Majda Širca Ravnikar) in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije podpira predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-L), skrajšani postopek, EPA 2089 – V, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisana Majda Širca Ravnikar), vendar poudarja, da so na tem področju potrebne sistemske spremembe zakonodaje.

Predlagatelj z vloženim predlogom predlaga spremembo veljavnega 78.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08, 76/08 in 62/10 – ZUPJS; v nadaljevanju ZZVZZ), na podlagi katerega se določenim zavarovancem in družinskim članom v času, ko nimajo poravnanih obveznosti plačevanja prispevkov, zadržijo njihove pravice do zdravstvenih storitev in denarnih dajatev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. V skladu z vloženim predlogom zakona takšno zadržanje ne bi veljalo za posamezne družinske člane, ki so določeni v 2. točki točke a) ter 1. in 2. točki točke b) prvega odstavka 20. člena ZZVZZ : otroke; pastorke, ki jih zavarovanec preživlja; vnuke, brate in sestre in druge otroke brez staršev, ki jih je zavarovanec vzel k sebi in jih preživlja.

Vlada Republike Slovenije se navedene problematike zaveda in podpira vsakršne spremembe, ki bi pripeljale do njene rešitve. Zaveda se, da so za rešitev problema potrebne zakonske spremembe. Zato je potrdila dokument "Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020 - Korak naprej", v skladu s katerim je predvideno redefiniranje statusa zavarovanih oseb (zavarovancev in družinskih članov). Na tej podlagi je Ministrstvo za zdravje že začelo z aktivnostmi za spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerimi želi urediti tudi ostala področja, ki so prav tako nujno potrebna sprememb. Kot poglavitne se štejejo tiste, ki zagotavljajo finančno vzdržnost in stabilnost zdravstvenega sistema ter tiste, zaradi katerih je Evropska komisija proti Republiki Sloveniji vložila tožbo.

Ministrstvo za zdravje je glede zadevne problematike v osnutku zakona že pripravilo takšno zakonsko rešitev, v skladu s katero bi bili vsi družinski člani zavarovanca, v primeru neplačila prispevka, upravičeni uveljavljati pravice do zdravstvenih storitev in denarnih dajatev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na podlagi osnutka zakona bi se v 78.a členu veljavnega zakona črtalo besedilo "ter njihovim družinskim članom". Kot družinski član zavarovanca bi se štel otrok in partner.

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6017