100si

Vpisano: 8.10.2011 9:48:52

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ-B)

1. člen

V Zakonu o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06 in 110/09) se črta drugi stavek šestega odstavka 29. člena.

2. člen

V drugem odstavku 30. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »O tej delitvi se dogovorijo vse reprezentativne zbornice tako, da upoštevajo kriterije o deležu upravičenj iz šestega odstavka prejšnjega člena po stanju na dan 8. junija 2009.«.

V tretjem odstavku se besedilo »17. april 2010« nadomesti z besedilom »1. januar 2012«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Pri pripravi dogovora iz drugega odstavka tega člena ali pri uveljavljanju pravic po prejšnjem odstavku se število članov reprezentativnih zbornic in deleži njihovih upravičenj ugotavljajo na podlagi seznamov članstva, ki so jih reprezentativne zbornice predale ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, v vlogah za pridobitev statusa reprezentativnosti, in na podlagi deležev upravičenj posameznih članov, ki jih je pravni naslednik GZS objavil na svoji spletni strani v skladu s tretjim in šestim odstavkom prejšnjega člena. Za spremembe deleža upravičenj posamezne reprezentativne zbornice v obdobju od pridobitve statusa reprezentativnosti do 8. junija 2009 se upoštevajo dokumenti posamezne reprezentativne zbornice, s katerimi se izkazuje spremembe deleža upravičenj. Reprezentativne zbornice, ki niso pravni naslednik GZS, morajo za člane, ki so na dveh ali več seznamih članstva, ki so jih zbornice predale ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, v vlogah za pridobitev statusa reprezentativnosti, delež upravičenj posameznega člana dokazovati na podlagi potrdila o deležu upravičenj.«.

 

KONČNA DOLOČBA

3. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6010