100si

Vpisano: 10.10.2011 11:25:36

Vlada določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za leto 2012

Vlada RS je na 153. redni seji, ki je potekala 6. oktobra 2011, določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za leto 2012, ki ga pošlje v seznanitev tudi socialnim partnerjem.

Predlog zakona vsebuje ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti zaradi omilitve učinkov gospodarske krize na javnofinančne blagajne, predvsem na državni proračun. Vlada v tem trenutku nima polnega mandata, zato lahko predlaga le nujne interventne ukrepe, s katerimi se zagotovi minimalna stabilnost javnofinančne situacije, in s tem omogoči ustrezen manevrski prostor za nadaljnje sistemsko ukrepanje. S tem zakonom bo omogočeno izvrševanje državnega proračuna za leto 2012 v obsegu, kot ga je vlada določila s Programom stabilnosti v mesecu aprilu 2011.

Cilj zakona je tudi zmanjšati tveganje za stabilnost javnih financ v obdobju gospodarske krize, predlagani ukrepi pa bodo v letu 2012 omogočili, da se javnofinančni primanjkljaj ne bo še dodatno povečeval oziroma da se bo začel postopno zniževati. Ključni problem, s katerim se mora soočiti fiskalna politika v naslednjem obdobju je, kako zmanjšati obseg javnega financiranja. Glede na trenutno stanje javnih financ bo fiskalna prilagoditev, kljub težavni izvedbi, na dolgi rok v pretežni meri temeljila na prestrukturiranju in postopnem zniževanju proračunskih in celotnih javnofinančnih odhodkov. Prihodkovna stran državnega proračuna in celotnih javnih financ se bo namreč povečevala postopno, v prihodnjih dveh letih pa bo ta še precej omejena. V državnem proračunu predstavljajo plače in socialni transferi dobro polovico vseh odhodkov. Izpad prihodkov od prispevkov zaradi povečanja brezposelnosti, nižjih plač in nelikvidnosti ter veljavni način usklajevanja pokojnin sta terjala dodatne transferje iz državnega proračuna v pokojninsko blagajno. Razmeroma visoki izdatki za socialne prejemke so tudi glavni razlog, zakaj Slovenija ni uvrščena v skupino novih držav članic EU z najnižjo ravnijo skupne porabe (Slovaška in Baltske države). Eden izmed razlogov za tako visoke socialne izdatke je posebna pozornost, ki jo Slovenija posveča ciljem socialne zaščite. Zagotavljanje vse večjih sredstev za naštete namene zahteva preoblikovanje oz. zniževanje izdatkov za druge javne funkcije ali pa povečanje davčnega bremena. Ob upoštevanju dejstva, da prejemki proračuna zaradi počasnejše gospodarske rasti ne rastejo s predvideno dinamiko ter da se izdatki povečujejo in glede na to da država ne razpolaga z rezervami, se ob višjem državnem primanjkljaju povečuje tudi zadolževanje. Zato je potrebno v letih 2012 prilagoditi način določanja obveznosti države tako, da se bo pritisk na povečanje javnofinančnega primanjkljaja kar najmanj povečal in temu cilju sledijo tudi predlagani ukrepi v tem zakonu.

Osnovna usmeritev kratkoročnih ukrepov vlade je, da se prilagoditev slabim gospodarskim in finančnim razmeram v največji možni meri izvede s pomočjo zmanjšanja javnofinančnih odhodkov. Z uveljavitvijo mehanizma usklajevanja socialnih transferjev in podpor z inflacijo dvakrat letno in valorizacijo pokojnin, se je delež teh izdatkov v zadnjih letih zelo okrepil predvsem zaradi naraščanja števila prejemnikov teh sredstev. Na povečanje deleža izdatkov za pokojnine je poleg rasti števila upokojencev v preteklih letih vplivala predvsem hitrejša rast plač od rasti produktivnosti. Poleg navedenega so bili v času, ko gospodarske krize še ni bilo, sprejeti zakoni, ki so znatno povečali nekatere pravice prebivalstva (kot npr. subvencije pri plačilu vrtcev, brezplačna prehrana srednješolcev idr.). Prav tako pritisk na javne blagajne povečujejo tudi izdatki za plače in drugi dodatki javnih uslužbencev, ter izdatki, ki v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, pripadajo občinam. Tako izdatki za plače, pokojnine in socialne transfere predstavljajo več kot 60% vseh javnofinančnih izdatkov s tendenco, da se ta odstotek povečuje. Gospodarske razmere so močno vplivale na višino in strukturo proračunskih izdatkov že v letih 2010 in 2011 in bodo nanje vplivale tudi v letih 2012 in 2013. S tem zakonom se predlagajo nujni ukrepi, ki bodo kratkoročno pripomogli k zmanjšanju tveganja za stabilnost javnih financ, dolgoročno pa bo potrebno spremeniti predvsem pokojninski in zdravstveni sistem ter delovanje javnega sektorja. Predlog zakona je začasne narave in velja za leto 2012.

Predlagani ukrepi ne posegajo v že pridobljene pravice oziroma jih ne znižujejo, ampak ohranjajo njihovo nominalno višino na enaki ravni kot leta 2011. Predlagane rešitve ne posegajo v interventne ukrepe, ki so tudi za leto 2012 uveljavljeni z zakonom o interventnih ukrepih, ampak prinaša nove rešitve, ki že sprejete interventne ukrepe dopolnjujejo.

Z zakonom se določa:

  • da se transferi posameznikom in gospodinjstvom v letu 2012 ne usklajujejo,
  • da se pokojnine in drugi prejemki v letu 2012 ne usklajujejo,
  • minimalni dohodek in denarna nadomestila,
  • da se plače javnih uslužbencev in funkcionarjev v letu 2012 ne usklajujejo,
  • višina regresa za javne uslužbence in funkcionarje za leto 2012,
  • omejitve napredovanj javnih uslužbencev v letu 2012,
  • omejitve plač funkcionarjev

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5997