100si

Vpisano: 17.1.2005 10:55:27

Barbara Fekonja univ.dipl.ekon

Upoštevanje dolgoročnih rezervacij v obračunu davka od dohodka pravnih oseb za leto 2004

Pojem dolgoročnih rezervacij obravnava SRS 10, ki opredeljuje, da se dolgoročne rezervacije oblikujejo za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na podlagi obvezujočih preteklih dogodkov pojavile v obdobju, daljšem od leta dni, in katerih velikost je zanesljivo ocenjena.

Dolgorčne rezervacije so sestavni del virov obveznosti do virov sredstev z nalogo, da v obračunskem obdobju podjetje izkaže tudi stroške, ki na bilančni dan še niso zapadli v plačilo. Obveznosti se nanašajo na pravne in fizične osebe, do katerih bo nastal dolg. Pravno razmerje obveznosti do tretjega pri tem ni obvezno. Obstajati mora le verjetnost kasnejše uveljavitve in kasnejšega plačila stroškov.

Poznamo dve osnovni skupini dolgoročnih rezervacij:

- Dolgoročne rezervacije na raču dolgoročno odloženih prihodkov (jamstva ob prodaji proizvodov, rezervacije v zvezi z državnimi podporami prejetimi za pridobitev osnovnih sredstev...)
- Dolgoročne rezervacije na račun dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov (rezervacije za reorganizacije, za pokojnine, za davke, jubilejne nagrade, stroške vzdrževanja in čiščenja, pričakovane izgube iz kočljivih pogodb..)

Oblikovanje dolgoročnih rezervacij vedno temelji na preteklih dogodkih. Pogoji za pripoznavanje dolgoročnih rezervacij so naslednji:

- Znesek obveze je mogoče zanesljivo izmeriti,
- Zaradi preteklega dogodka obstaja sedanja obveza,
- Verjetno je, da bo pri poravnavi obvezen potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo pritekanje gospodarskih koristi.

Obstoje sedanje obveze je torej eden izmed pogojev, da se dolgoročna rezervacija pripozna. Znesek, ki se pripozna kot dolgoročna rezervacija je opredeljen kot najboljša ocena izdatkov, potrebnih za poravnavo na dan bilance stanja. Kako si pomagamo pri oblikovanju dolgoročnih rezervacij opisuje naslednji primer:

1. REZERVACIJA SE PRIPOZNA – prodajalec svojim kupec zagotavlja tri letno jamstvo za popravila ali zamenjavo pomankljivih proizvodov (v preteklosti so se te zahtevki pojavljali). Torej obstaja sedanja obveza kot posledica preteklega obvezujočega dogodka (prodaja je obvezujoč dogodek, ki povzroči pravno obvezo). Odtok dejavnikov je verjeten, ker obstaja več možnosti, da bo prišlo do kakšnega zahtevka kot ne. Rezervacija se pripozna po najboljši oceni stroškov odprave pomankljivosti.
2. REZERVACIJA SE NE PRIPOZNA – iz tehničnih razlogov je potrebno vsaka 4 leta zamenjati oblogo plavža. Pri tem ne nastane sedanja obveza kot posledica preteklega obvezujočega dogodka, zato se rezervacija ne pripozna.

Dolgoročne rezervacije na račun vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov se zmanjšujejo neposredno za stroške oziroma odhodke, za pokrivanje katerih so bile oblikovane. To pomeni, da se v poslovnem letu takšni stroški ne pojavljajo več v izkazu poslovnega izida. Dolgoročne rezervacije za dolgoročno odložene prihodke se prenašajo med poslovne prihodke tistega poslovnega leta, v katerem nastajajo stroški oziroma odhodki za pokrivanje katerih so bile oblikovane. Po koncu obdobja za katero je bila oblikovana dolgoročna rezervacija, se njen neporabljeni del prenese med poslovne prihodke. Dolgoročne rezervacije se ne prevrednotujejo.

V obračunu davka od dohodka pravnih oseb za let 2004 moramo tako preveriti ali so izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji za pripoznavanje dolgoročnih rezervacij in če so jih kot take v davčnem obračunu lahko upoštevamo.


Barbara Fekonja univ.dipl.ekon., UNICONSULT d.o.o.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=597