100si

Vpisano: 31.5.2011 11:39:23

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin.

Predlog zakona predlaga naslednje poglavitne rešitve:
- jasneje se določijo postopki oblikovanja modelov vrednotenja in usklajevanje predlogov z lastniki nepremičnin,
- za nekatere lastnike (občine, Republika Slovenija) se postopek obveščanja o vrednosti nepremičnin in podajanja pripomb in predlogov poenostavlja na način, da se vsi postopki izvajajo le v elektronski obliki,
- sistemsko ureja evidenco trga nepremičnin tako, da se nekatere osebe črta iz obveznosti poročanja o kupoprodajnih poslih z nepremičninami (nepremičninske posrednike in občine), na novo pa ureja obveznost notarjev za poročanje o kupoprodajnih poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, ter obveznost najemodajalcev stavb in delov stavb, ki so fizične ali pravne osebe ali občine, oziroma upravljavci nepremičnin v lasti Republike Slovenije, ter upravniki za najemne posle z deli stavb v večstanovanjskih stavbah ali poslovnih stavbah, da pošiljajo v evidenco trga nepremičnin podatke o najemnih poslih,
- jasneje ureja pridobivanje podatkov, izdelkov in storitev množičnega vrednotenja.
In sicer se s 1. členom zakona iz obstoječega 6. člena ZMVN črta del določb, ki so vezale oblikovanje modelov vrednotenja na skupine istovrstnih nepremičnin in določale vrste podatkov, ki se za vsako posamezno skupino vodijo v registru nepremičnin. Praksa razvijanja modelov vrednotenja in postopkov pripisa vrednosti nepremičninam je namreč pokazala, da pogosto ni mogoče za posamezno vrsto nepremičnin uporabiti enega samega modela vrednotenja, saj so nekatere vrste nepremičnin sestavljene iz več delov, ki imajo lahko različno namensko in dejansko rabo. Zato se predlaga, da se določijo modeli glede na vrsto rabe nepremičnine ali dela nepremičnine, vrednost pa se nepremičnini z več različnimi deli določi tako, da se za vsak del uporabi primeren model vrednotenja, vrednost nepremičnine pa določi kot seštevek vrednosti delov nepremičnine.
Določbe o oblikovanju modelov vrednotenja se v celoti urejajo v 2. členu zakona, ki ustrezno spreminja obstoječi 7. člen ZMVN. Ohranja se pravilo vrednotenja zemljišč glede na njihovo namensko rabo, oziroma pozidanih zemljišč ter stavb in delov stavb glede na njihovo dejansko rabo. Ker je za potrebe množičnega vrednotenja nujno poznavanje podrobnejše namenske rabe, predvsem v primeru, ko gre za zemljišča, na katerih je dejansko mogoče graditi (stavbe) in ker te kategorije namenske rabe ne opredeljuje noben predpis, se ta vrsta rabe določa v tem zakonu in obenem ureja postopek določitve namenske rabe. In sicer bo način določanja namenske rabe za taka zemljišča na
podlagi tega zakona predpisal minister, pristojen za okolje.
S 3. členom se spreminja obstoječi 10. člen ZMVN, ki ureja postopek poskusnega izračuna vrednosti nepremičnin. Sam postopek se za lastnike nepremičnin bistveno ne spremeni. Še vedno se določa, da se lastnikom po končanem poskusnem vrednotenju pošlje obvestilo o vrednosti njihovih nepremičnin in dopušča, da lastniki podajo ugovor v papirni ali elektronski obliki in to na obrazcu, ki bo priložen obvestilu, možno pa ga bo pridobiti tudi na spletu. Poenostavlja se le postopek obveščanja, kadar je lastnik Republika Slovenija ali občina. V teh primerih se obvestilo pošilja le elektronsko in tudi ugovore je mogoče poslati le po spletu.
S 6. členom se posega v obstoječi 22. člen ZMVN na način, da se nekatere osebe črta iz obveznosti poročanja o kupoprodajnih poslih z nepremičninami (nepremičninske posrednike in občine), na novo pa ureja obveznost notarjev za poročanje o kupoprodajnih poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, in so zanje sestavili notarsko listino ali overili podpise strank, ter obveznost najemodajalcev stavb in delov stavb, ki so fizične ali pravne osebe ali občine, oziroma upravljavci nepremičnin v lasti Republike Slovenije, ter upravniki za najemne posle z deli stavb v večstanovanjskih stavbah ali poslovnih stavbah, da pošiljajo v evidenco trga nepremičnin podatke o najemnih poslih. Določa se, da se podatke praviloma pošilja preko spletne aplikacije, ki jo zagotovi izvajalec množičnega vrednotenja, in to najmanj enkrat mesečno.
Pomembnejša vsebinska dopolnitev je določena še v 8. členu zakona, ki na novo ureja 25. člen ZMVN. In sicer se na novo ureja, da je mogoče podatke, izdelke in storitve z dodano vrednostjo (gre za nadgrajene ali dodelane podatke množičnega vrednotenja nepremičnin) naročniku ustrezno zaračunati tako, da se krijejo stroški, povezani s pripravo izdelkov oziroma storitev.
Predlog zakona vključuje tudi nekaj sprememb, ki so potrebne zaradi redakcijske uskladitve z zgoraj navedenimi vsebinskimi spremembami.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5746