100si

Vpisano: 10.1.2020 14:05:37

Olajšava za VDČ, ki niso rezidenti RS

Obrazec in navodila.

Obrazec: Izjava in potrdilo o upravičenosti do posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki niso rezidenti RS

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 v 115. členu določa pogoje pod katerimi se zavezancu za dohodnino prizna olajšava za vzdrževane družinske člane. Med temi je pri določenih kategorijah vzdrževanih družinskih članov določen tudi pogoj, da vzdrževani družinski član nima lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena.

  

  1. PODATKI O VZDRŽEVANEM DRUŽINSKEM ČLANU

 

Zavezanec, ki pri odmeri dohodnine uveljavlja olajšavo za vzdrževanega družinskega člana z oznakami A2, A3, A4, C, D in E, ki ni rezident RS in nima prijavljenega prebivališča v RS, na prvi strani obrazca (pod točko 1) izpolni osebne podatke o vzdrževanem družinskem članu in podatke o dohodkih, ki jih je ta oseba prejela v letu za katerega se odmerja dohodnina.

  

  1. IZJAVA O SKUPNEM GOSPODINJSTVU

 

Zavezanec izpolni izjavo v primeru, če pri odmeri dohodnine uveljavlja olajšavo za vzdrževane družinske člane z oznako A4, t.j. otroke, starejše od 18 let, ki se ne izobražujejo in so za delo sposobni, če so prijavljeni pri službi za zaposlovanje in živijo s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu, in nimajo lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave. V izjavi navede podatke o tem vzdrževanem družinskem članu (A4) in ostalih družinskih članih, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu. Izjavi je potrebno za vse družinske člane, ki so navedeni pod točko 2, priložiti tudi potrdilo o stalnem prebivališču, ki ga izda pristojni organ. .

  

  1. POTRDILO TUJEGA DAVČNEGA ORGANA

 

Resničnost dejstev, ki jih navede zavezanec na prvi strani obrazca (pod točko 1), na drugi strani potrdi pristojni davčni organ v tujini.

  

  1. POTRDILO PRISTOJNE SLUŽBE ZA ZAPOSLOVANJE

 

Potrdilo se predloži za vzdrževane družinske člane z oznako A4, t.j. otroke, starejše od 18 let, ki se ne izobražujejo in so za delo sposobni, če so prijavljeni pri službi za zaposlovanje in živijo s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu, kadar nimajo lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave. Pristojna služba za zaposlovanje v tujini (v nadaljevanju: služba) vpiše obdobje, v katerem je bila oseba prijavljena pri tej službi in potrdi podatke, s katerimi razpolaga, z odtisom žiga in podpisom odgovorne osebe. Potrdilo službe se lahko predloži tudi posebej, vendar mora vsebovati podatke, ki so navedeni na obrazcu pod točko 4.

 

  1. POTRDILO O ŠOLANJU

 

Potrdilo se predloži za vzdrževane družinske člane z oznako A2 in A3. Tuja izobraževalna ustanova vpiše podatke o vpisu v letnik in študijsko leto ter leto vpisa na dodiplomski oziroma podiplomski študij. Vpisane podatke potrdi z odtisom žiga in podpisom odgovorne osebe. Potrdilo tuje izobraževalne ustanove se lahko predloži tudi posebej, vendar mora vsebovati podatke, ki so navedeni na obrazcu pod točko 4.

  

VZDRŽEVANI DRUŽINSKI ČLANI:

 

Oznaka A2 – Otrok od 18. do 26. leta starosti, če

 

  • neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,

 

  • ni zaposlen,
  • ne opravlja dejavnosti, in

 

  • nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. ZDoh-2. Za

 

lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem zakonu, razen družinske pokojnine, dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, štipendije in dohodki otroka, oproščeni plačila dohodnine po 22. in 29. členu ZDoh-2 (dohodki iz naslova starševskega varstva in zavarovanja za primer brezposelnosti ter dohodki, povezani z družinskimi razmerji).

 

Oznaka A3 – Otrok, ki izpolnjuje pogoje pod oznako A2 in je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in sicer največ za dobo šestih let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za dobo štirih let od dneva vpisa na podiplomski študij.

 

Oznaka A4 – Otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu, kadar nima lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave.

 

Oznaka C – Zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, in razvezani zakonec zavezanca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec.

 

Za zakonca velja oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi. Za zakonca velja tudi zunajzakonski partner, če živi z zavezancem najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.

 

Oznaka D – Starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana in živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev, pod enakimi pogoji tudi starši oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezanec za dohodnino.

 

Oznaka E – Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca, katerega pretežni del dohodka je iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, se šteje tudi član gospodinjstva, ki sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če nima lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ta manjša od posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana in pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Tedaj kot vzdrževani družinski član zavezanca velja tudi otrok člana kmečkega gospodinjstva.

  

OPOZORILO: Za vzdrževanega družinskega člana velja oseba, ki ima v Sloveniji prijavljeno prebivališče ali pa je državljan Republike Slovenije oziroma države članice EU ali rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5704