100si

Vpisano: 6.4.2008 15:25:38

Davčni bilten; jan - feb 2007

Dajanje plovil v najem

Nepravilno uporabil oprostitev DDV po 5. točki prvega odstavka 31. člena ZDDV

Pri malem davčnem zavezancu, katerega pretežna dejavnost je trgovanje z lastnimi nepremičninami, je bil opravljen delni inšpekcijski nadzor obračunavanja in plačevanja DDV za obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.

Zavezanec za davek je večino svojih prihodkov dosegel z dajanjem vodnih plovil v najem in z njihovo prodajo. V postopku davčnega inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da od storitev oddajanja plovil ni bil zaračunan DDV na podlagi 5. točke prvega odstavka 31. člena ZDDV. Odgovorna oseba zavezanca za davek je pojasnila, da je takšno zaračunavanje v skladu s prakso, veljavno za vsa podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo dajanja plovil v najem v Sloveniji. ZDDV v omenjenem členu določa, da so plačila DDV oproščeni dobava, izboljšave, popravilo, vzdrževanje, zakup in najem plovil ter dobava, najem, popravilo in vzdrževanje opreme, vključno z ribiško, ki je vgrajena ali se v njih uporablja.

V nadaljevanju je davčni organ ugotovil, da je zavezanec resda lastnik plovil, vendar ima sklenjeno pogodbo z drugim podjetjem, ki je zavezano organizirati rezervacije in skleniti za te potrebne agencijske, posredniške ali druge pogodbe, pri tem pa lastniku plovil pripada ustvarjena provizija. Iz čarterskih pogodb je razvidno, da se zavezanec in to drugo podjetje nista dogovorila za najem plovil na podlagi podtočke a in b 4. točke prvega odstavka 31. člena ZDDV, ki določa, da je to promet blaga v zvezi z oskrbovanjem plovil za plovbo na odprtem morju, ki prevažajo potnike za plačilo ali so namenjena za opravljanje komercialne, industrijske ali ribiške dejavnosti, ter plovil za reševanje in pomoč na morju. Po presoji davčnega organa v obravnavanem primeru to ni oskrbovanje plovil na odprtem morju, temveč storitev dajanja plovil v najem. Predmet navedenih pogodb namreč ni najem plovil za opravljanje komercialne, industrijske ali ribiške dejavnosti na odprtem morju, ampak dajanje plovil v najem, zato da se dajo v nadaljnji najem za sprostitev in razvedrilo; iz sklenjenih pogodb prav tako ne izhaja, da bi se plovila uporabljala za plovno dejavnost oziroma za drug posel v zvezi s plovbo. Zavezanec za davek tako ni izpolnil pogojev za oprostitev plačila DDV in se je pri izdanih računih neupravičeno skliceval na oprostitev po 5. točki prvega odstavka 31. člena ZDDV. Davčni organ je od omenjenega prometa obračunal DDV od davčne osnove 16 milijonov tolarjev po stopnji 20 %, to znaša 3,2 milijona tolarjev.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=57