100si

Vpisano: 28.4.2011 11:54:48

Informacija slovenskim rezidentom, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Italiji

Pojasnilo DURS, št. 4217-6293/2011, 20. 4. 2011

Rezidenti Slovenije so v Sloveniji obdavčeni po svetovnem dohodku, kar pomeni, da obdavčitev temelji na obdavčevanju vseh dohodkov, ne glede na to kje so bili doseženi (v Sloveniji ali izven Slovenije).

Od 1. 1. 2011 se uporablja nova Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja z dodatnim protokolom (v nadaljevanju: konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 8/02 (Uradni list RS, št. 30/02), ki je nadomestila Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Italijansko republiko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (Uradni list SFRJ – MP, št. 2/83). Slednji se je prenehal uporabljati 31. 12. 2010.

V novi konvenciji je spremenjena metoda odprave dvojne obdavčitve, in sicer je v 24. členu določena metoda navadnega odbitka. To pomeni, da se bodo pri odmeri dohodnine za leto 2011 (in prihodnja leta) dohodki iz zaposlitve, ki jih slovenski rezidenti dosegajo v Italiji, vključili v davčno osnovo v Sloveniji. Pri dohodkih, ki se v skladu s konvencijo lahko obdavčijo v Italiji, se bo odmerjena dohodnina v Sloveniji zmanjšala za znesek davka, plačanega v Italiji, ki je enak davku, ki bi ga Slovenija sama odmerila od dohodka, doseženega v Italiji.

Sporazum med SFRJ in Italijansko republiko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja, ki se je uporabljal do konca leta 2010, je za odpravo dvojnega obdavčenja določal metodo oprostitve s progresijo, v skladu s katero se pri odmeri dohodnine za leto 2010 (in predhodna leta) dohodki iz zaposlitve, ki jih slovenski rezidenti dosegajo z delom v Italiji, izvzamejo iz obdavčitve v Sloveniji. Ti dohodki se upoštevajo pri določitvi davka od (morebitnega) drugega dohodka davčnega zavezanca.

Zaradi navedenega zaključujemo s priporočilom, da zavezanci – rezidenti Slovenije, ki v letu 2011 prejemajo dohodke iz zaposlitve v Italiji, v izogib večjim zneskom odmere oziroma poračuna dohodnine na letni ravni, upoštevajo splošno obveznost vlaganja že medletnih napovedi za odmero akontacije dohodnine in s tem dosežejo sprotno plačevanje dohodnine v Sloveniji.

1. Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve v skladu z določbami slovenske davčne zakonodaje

Rezidenti Slovenije so dolžni dohodke iz zaposlitve, ki jih dosegajo z delom v Italiji, napovedati že v medletni napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz delovnega razmerja, pokojnine)*, v kateri lahko poleg odbitka tujega davka, uveljavljajo tudi olajšave, ki veljajo za rezidente Slovenije, in sicer splošno olajšavo, osebne olajšave ter posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane.

Dvojna obdavčitev dohodkov iz zaposlitve, ki jih slovenski rezidenti dosegajo v tujini, je odpravljena že z določbami Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB7), saj se davek, ki ga mora rezident Slovenije plačati v Sloveniji od dohodkov, ki so pridobljeni v tujini, v Sloveniji zmanjša za davek, ki je bil od teh dohodkov že plačan v tujini. V primeru, da so takšni dohodki v tujini obdavčeni po nižji stopnji kot v Sloveniji, mora rezident Slovenije, ki tak dohodek dosega, doplačati razliko do stopnje, ki bi se uporabila pri obdavčitvi njegovega dohodka, če bi bil ta obdavčen samo v Sloveniji.

Od dohodninskega leta 2007 dalje davčni organ za davčnega zavezanca – rezidenta Slovenije, sestavi t.i. informativni izračun dohodnine, ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine. Informativni izračun dohodnine poleg podatkov, s katerimi razpolaga davčna uprava, vsebuje tudi podatke o dohodkih slovenskih rezidentov, prejetih iz tujine, s katerimi davčni organ razpolaga na podlagi vloženih medletnih napovedi za odmero akontacije dohodnine.

Davčnemu zavezancu se odbitek davka, plačanega v tujini, prizna pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če davčni zavezanec uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini, tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v letni napovedi za odmero dohodnine.

2. Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve v skladu z določbami konvencije

Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve ureja 15. člen konvencije, ki določa, da se dohodek iz zaposlitve posameznega rezidenta praviloma obdavči v tisti državi pogodbenici, kjer se zaposlitev dejansko izvaja. Ker je v takšnih primerih pravica do obdavčitve istega dohodka dana obema državama pogodbenicama (državi vira in državi rezidentstva), se v državi rezidentstva prejemnika dohodka upošteva ustrezna metoda za odpravo dvojne obdavčitve, ki je določena s konvencijo.

Po določbah 24. člena nove konvencije je Slovenija dolžna zagotoviti odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga rezident Slovenije doseže z delom v Italiji, z upoštevanjem metode navadnega odbitka.

 

 

* Obrazec medletne napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz delovnega razmerja, pokojnine) najdete na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5674