100si

Vpisano: 23.2.2011 11:46:21

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z napovedjo za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2010

1. VPRAŠANJE:

Kje na spletnih straneh Davčne uprave RS najdem obrazec napovedi za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2010?

1. ODGOVOR:

Obrazec je objavljen na spletni strani Davčne uprave RS. Omenjeni obrazec si lahko natisnete, izpolnite s pisalom in podpisanega najpozneje do 28. 2. 2011 oddate po pošti ali osebno na pristojni davčni urad oziroma izpostavo. Zavezanci morajo napoved vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki, če so v preteklem letu opravili več kot deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala. Zavezanci, ki so opravili do deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala, pa lahko napoved oddajo na obrazcu v papirnati obliki ali preko sistema eDavki.

2. VPRAŠANJE:

Ali lahko napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2010 odam po internetu?

2. ODGOVOR:

Napoved lahko oddate tudi elektronsko prek sistema eDavki na spletni strani: http://edavki.durs.si/. V kolikor ste v preteklem letu opravili več kot deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala morate napoved vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki. Za vstop v sistem eDavki potrebujete digitalno potrdilo, ki ga ob prvi prijavi registrirate. Več informacij je objavljenih na omenjeni spletni strani.

3. VPRAŠANJE:

Ali moram vložiti Napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2010 v primeru, da sem vrednostne papirje kupil v letu 2010 vendar jih še nisem prodal?

3. ODGOVOR:

Če ste delnice le kupili, niste pa jih prodali, potemtakem ne vložite napovedi.

4. VPRAŠANJE:

V letu 2010 sem prodala delnice podjetja, ki sem jih pridobila v procesu lastninskega preoblikovanja. Ali moram oddati napoved?

4. ODGOVOR:

Ne, napovedi v tem primeru ne vložite. Napovedi namreč ne vložijo zavezanci, ki so dosegli dobiček ali izgubo pri prvi odsvojitvi delnic pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij.

5. VPRAŠANJE:

Ali morajo tudi otroci (brez drugih dohodkov) oddati napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2010?

5. ODGOVOR:

Tudi otroci morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2010 če so v letu 2010 odsvojili vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone.

6. VPRAŠANJE:

V letu 1999 sem kupil delnice. Katero nabavno vrednost ob pridobitvi vpišem v popisni list napovedi?

6. ODGOVOR:

Ker je kapital pridobljen pred 1. januarjem 2003, vpišete kot nabavno vrednost kapitala njegovo tržno vrednost na dan 1. 1. 2006 (enotni trgovalni tečaj borze na dan 30. 12. 2005), če pa kapital nima tržne vrednosti pa se vpiše njegova knjigovodska vrednost na dan 1. 1. 2006. Podatek lahko pridobite pri izdajatelju vrednostnega papirja.

7. VPRAŠANJE:

Ali je potrebno prijaviti prodajo obveznic SOS2E (upravičenci jih pridobijo kot odškodnino v postopkih denacionalizacije)?

7. ODGOVOR:

Dohodnine od odsvojitve dolžniških vrednostnih papirjev (kar obveznice SOS2E tudi so) se po ZDoh-2 ne plača, zato se njihova odsvojitev v napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2010 ne vpisuje.

8. VPRAŠANJE:

Zanima me kje v Napovedi za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2010 lahko uveljavljam znižanje davčne osnove v višini 1 % za stroške borznega posredovanja?

8. ODGOVOR:

Zakon o dohodnini določa ugotavljanje vrednosti kapitala ob pridobitvi in odsvojitvi. Tako se v nabavno vrednost kapitala ob pridobitvi vštevajo normirani stroški v višini 1 % od nabavne vrednosti kapitala, prav tako pa se vrednost kapitala ob odsvojitvi zmanjša za normirane stroške povezane z odsvojitvijo kapitala v višini 1 % od vrednosti kapitala ob odsvojitvi.

Navedeno pomeni, da bo davčni organ v postopku odmere dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov upošteval normirane stroške, ki povečujejo nabavno vrednost oz. zmanjšujejo vrednost kapitala ob odsvojitvi, zato zavezanec podatkov o normiranih stroških v davčni napovedi ne vpisuje.

9. VPRAŠANJE:

Zanima me, kako se uveljavlja izgubo pri prodaji delnic, če je ob prodaji, prodajna vrednost nižja od vrednosti, po kateri so bile delnice kupljene, v istem letu pa sem prodala tudi delnice drugega podjetja, ki pa so ustvarile dobiček.

Ali se pri odmeri davka od odsvojitve vrednostnih papirjev izguba in dobiček pobotata, in se nato odmeri davek, oz. kako se odmeri davek od dobička v tem primeru?

9. ODGOVOR:

Zakon o dohodnini ureja davčno osnovo od dobička iz kapitala. Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala v času pridobitve negativna (izguba), se lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, za navedeno izgubo, zmanjšuje pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala po tem poglavju, vendar ne več, kot znaša pozitivna davčna osnova.

Navedeno pomeni, da Zakon o dohodnini dovoljuje poračunavanje izgube s pozitivnimi davčnimi osnovami za dobiček iz kapitala med vsemi vrstami kapitala, doseženimi v istem davčnem letu.

Izjema je le neizkoriščeni del izgube od odsvojitve delnic, ki jih je zavezanec pridobil pred pridobitvijo novih delnic pri povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, ki zniža dobiček, ki ga je zavezanec dosegel pri odsvojitvi drugih vrst kapitala in se lahko prenaša v naslednja davčna leta.

10. VPRAŠANJE:

Sem redni študent, beležim pa tudi dobiček zaradi odsvojitve vrednostnih papirjev. Ali mi zaradi posebne osebne olajšave za študente ni potrebno plačati davka na kapitalski dobiček? Kaj pa zaradi splošne olajšave?

10. ODGOVOR:

Splošna olajšava in olajšava za študente ne vplivata na obdavčitev dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev. Dobički iz kapitala se obdavčujejo cedularno, kar pomeni, da se ti dohodki ne vključujejo v letno dohodninsko napoved.

11. VPRAŠANJE:

Kolikšna je davčna stopnja za prodajo delnic (razlika med prodajno in odkupno vrednostjo)?

Poleg navedenega me zanima, če v letošnjem letu opravim nakup delnic in jih ne prodam v tekočem letu, če moram vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička, ali se vloži v letu, ko se prodajo delnice?

11. ODGOVOR:

Stopnja dohodnine od tako doseženega dobička znaša 20 %, znižuje pa se vsakih pet let imetništva kapitala (na 15 %, 10 % in 5 %), pri čemer se dohodnine ne plača po 20 letih imetništva.

Napoved se vloži v letu, ko se delnice odsvojijo oz. prodajo in ne v letu pridobitve.

Vir: DURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5536